ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Biuro Karier i Certyfikacji

PIENIĄDZE DLA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY

Prowadzenie własnej firmy wymaga nakładów finansowych, zwłaszcza na początku działalności. Wielkość nakładów uzależniona jest przede wszystkim od jej rodzaju. Mniejsze nakłady będą potrzebne w przypadku uruchamiania firmy usługowej, wyższe zaś w przypadku firmy produkcyjnej.

Często zdarza się, że samodzielne zgromadzenie środków wystarczających na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest barierą nie do pokonania. Dlatego tak ważne są zewnętrzne źródła finansowania, dostępne dla młodych przedsiębiorców. Rzadko o taką pomoc przedsiębiorcy, na etapie zakładania firmy, zwracają się do banków. Kredyty oferowane przez banki mogą być atrakcyjne jedynie dla przedsiębiorców, których firmy już przynoszą zyski. A i banki wolą udzielać kredytów przedsiębiorcom, którzy wykażą, na podstawie swoich sprawozdań finansowych, że ryzyko niespłacenia kredytu jest minimalne. Skąd więc młodzi przedsiębiorcy mogą wziąć środki na rozpoczęcie działalności?

W ostatnich latach osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą mogą korzystać z różnego rodzaju pożyczek i dotacji, finansowanych ze środków budżetowych, środków Unii Europejskiej i innych.
Lokalne fundusze pożyczkowe (fundusze rozwoju przedsiębiorczości) to jednostki nie nastawione na zysk, wspomagające rozwój społeczno-gospodarczy poprzez kreowanie i wsparcie nowych podmiotów gospodarczych.

W Polsce działa ponad 70 funduszy pożyczkowych i mikropożyczkowych, w tym aż 71 o charakterze lokalnym lub regionalnym. Najwięcej zlokalizowanych jest na terenie województw: warmińsko-mazurskiego (9), śląskiego (9) i łódzkiego (7), a najmniej - opolskiego, lubelskiego i lubuskiego (po dwa).

Najbardziej rozpowszechnioną formą pomocy finansowej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą jest udzielanie pożyczek. Oferta funduszy, z racji działania każdego z nich na nieco innych zasadach i świadczenia różnych usług na różnych warunkach, jest trudna do usystematyzowania.

O pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne, które spełniają następujące kryteria:

 • rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa, w którym działa FRP lub sąsiednich województw,

 • należą od jednej z wymienionych grup:

  • bezrobotni,

  • zagrożeni grupowymi zwolnieniami z pracy,

  • osoby, które otrzymały pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacały ją bez opóźnień,

  • bezrobotni do 25. roku życia lub bezrobotni absolwenci uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 27. roku życia,

 • przedstawią wniosek o pożyczkę wg obowiązującego w FRP wzoru.

Powyższe kryteria mogą ulec zmianie w zależności od zmian regulaminu korzystania z FRP.

Pożyczka udzielana przez FRP nie może przekraczać 20 000 USD, przeliczanych według średniego kursu NBP z dnia zatwierdzenia pożyczki. Pożyczki udzielane są maksymalnie na 36 miesięcy, z 3-miesięcznym okresem karencji w spłacie. Oprocentowanie pożyczki waha się w granicach 4-7 proc.

Pożyczki ze środków FRP nie pokryją całości kosztów podejmowanego przedsięwzięcia. Również przy ubieganiu się o pożyczkę z FRP, podobnie jak w przypadku innych pożyczek, należy wnieść swój wkład. W przypadku FRP wynosi on co najmniej 20 proc. wartości całego przedsięwzięcia. Istnieje jednak możliwość, że komisja decydująca o udzieleniu pożyczki obniży poziom wkładu minimalnego. Podlega on negocjacji.

Agencje rozwoju regionalnego czy rozwoju przedsiębiorczości, prowadzące fundusze pożyczkowe, bardzo często prowadzą także fundusze poręczeniowe. Poręczenie często otwiera drogę do otrzymania kredytu w banku, na ogół trudno dostępnego dla małych firm rozpoczynających działalność.

Listy funduszów pożyczkowych zamieszczono na stronach internetowych: http://ksu.parp.gov.pl/uslugifin.html  oraz www.psfp.org.pl/funduszewpolsce/funduszewpolsce.html 

Kolejną ofertą są pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pożyczki są udzielane ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Mogą ubiegać się o nie młodzi bezrobotni (do 25. roku życia, absolwenci uczelni wyższych do 27. roku życia), chcący założyć firmę, jak również pracodawcy, zainteresowani utworzeniem nowych miejsc pracy. Wysokość udzielonej pożyczki nie może być mniejsza niż 5 tys. zł i nie większa niż 40 tys. zł. Może zostać udzielona na okres 36 miesięcy, z możliwością karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Osoba ubiegająca się o pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego musi przedstawić następujące dokumenty:

 • opis przedsięwzięcia (biznesplan),

 • informacje o miejscu prowadzenia działalności,

 • zaświadczenie o statusie bezrobotnego,

 • odpisy dyplomu (dot. osób do 27. roku życia),

 • informację o stosunku do służby wojskowej,

 • informację o stanie cywilnym,

 • propozycję zabezpieczenia spłaty wnioskowanej pożyczki.

W sytuacji, gdy o pożyczkę ubiega się grupa młodych bezrobotnych wspólnie zakładających firmę, biznesplan przygotowują razem, natomiast pozostałe informacje przedstawiają indywidualnie.
Fundusz Mikro, utworzony w 1994 r. przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości PAEF, ma na celu wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorczości w Polsce. Jest on instytucją non profit i udziela pożyczek początkującym przedsiębiorcom oraz właścicielom małych firm. Oddziały Funduszu znajdują się w 32 miastach Polski, w tym w Zamościu przy ul. Piłsudskiego 65 B.

Osoby ubiegające się po raz pierwszy o pożyczkę z Funduszu nie mogą liczyć na kwotę wyższą niż 7 tys. zł. Z chwilą spłaty tej pożyczki istnieje możliwość zaciągnięcia kolejnej. W celu otrzymania pożyczki nie wymaga się opracowania biznesplanu, jak i zabezpieczenia majątkowego. Zaciągniętą pożyczkę poręcza trzech żyrantów. W funduszu Mikro pożyczkobiorca może sam ustalić wysokość opłaty za korzystanie z kapitału. Pobierana jest opłata administracyjna - 2 proc., potrącane z kwoty pożyczki.

Mikroprzedsiębiorca otrzymaną pożyczkę może przeznaczyć wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą, m.in. na zakup maszyn i urządzeń, surowców, remont lokalu itp.

Pożyczki typu micro venture capital (inwestycja pożyczkowa) może otrzymać każda mała firma, której właściciel ma dobry pomysł na rozwój, jest stałym klientem Funduszu i terminowo wywiązuje się z zobowiązań. I w tym przypadku klient decyduje sam o koszcie pożyczki. Czas spłaty uzależniony jest od wielkości pożyczki, zaś okres spłaty - od możliwości i potrzeb przedsiębiorstwa. Spłata pożyczki następuje po okresie karencji i jest dokonywana w równych ratach, zawierających kapitał i część zadeklarowanej opłaty. Dokonywana przez pożyczkobiorcę opłata za użytkowanie kapitału traktowana jest jako forma dzielenia się przez niego zyskiem z inwestorem. W sytuacji, gdy inwestycja zakończy się niepowodzeniem Fundusz zwraca wniesioną przez przedsiębiorcę opłatę z tytułu korzystania z kapitału. Zaistniałą sytuację traktuje jak konsekwencje ponoszonego ryzyka.

Dotacje to rodzaj bezzwrotnej pomocy - udzielanej z budżetu państwa, funduszy europejskich i międzynarodowych - małym i średnim przedsiębiorstwom. Główne źródła dotacji to programy krajowe (np. Pierwszy Biznes), programy zagraniczne oraz Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej.

Głównym celem programu “Pierwszy Biznes”, uruchomionego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w lipcu 2005 r., jest pomoc merytoryczna i finansowa dla młodych osób bezrobotnych do 25. roku życia oraz dla absolwentów szkół wyższych do 27. roku życia. zarejestrowanych w urzędach pracy, którzy myślą o założeniu własnej firmy.

Program Pierwsza Praca - “Pierwszy Biznes” składa się z trzech głównych elementów:

 • szkoleń teoretycznych,

 • doradztwa praktycznego,

 • dotacji i pożyczek na założenie własnego biznesu.

Po odbyciu szkoleń, młody bezrobotny będzie mógł skorzystać:

 • z bezzwrotnych dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, udzielanych przez urzędy pracy z Funduszu Pracy (maksymalna kwota to 12 077,25 zł),

 • z pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu “Praca dla młodych” (od 5 do 40 tys. zł),

 • z bezzwrotnych dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, udzielanych w ramach projektów realizujących działania 1.2 “Perspektywy dla młodzieży” oraz działania 1.6 “Integracja i reintegracja zawodowa kobiet” Sektorowego

Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Władysław Molas

Do publikacji wykorzystano zdjęcia z biuletynu informacyjnego PRACUJ

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.