ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Europe Direct

EUROPEJCZYK W ZAMOŚCIU

26 kwietnia 2005 roku rektor Jan Andreasik podpisał, w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie, umowę o utworzeniu Centrum Informacji Europejskiej “Europe Direct”. Jego uroczyste otwarcie natomiast odbyło się 22 czerwca br.

W uroczystościach uczestniczyła Justyna Potapczuk z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie, przedstawiciele wojewody lubelskiego i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, starostowie powiatu zamojskiego i tomaszowskiego, wójtowie, przedsiębiorcy, pedagodzy oraz mieszkańcy Zamościa. Punktem centralnym uroczystości był wykład otwarty wiceprezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie - dr Grażyny Gęsickiej pt. “Fundusze Strukturalne UE szansą rozwoju Polski”.

Celem działania nowego CIE Europe Direct jest zapewnienie mieszkańcom regionu wiedzy na temat instytucji, prawa i programów Unii Europejskiej. Uzyskali oni dostęp do bezpłatnego połączenia telefonicznego z siecią Europe Direct pod bezpłatnym numerem telefonu 00800 67891011 oraz pocztą elektroniczną poprzez domenę internetową Europe Direct: www.europa.eu.int/europedirect.

Obszar działania Centrum obejmuje 8 powiatów /Nuts III/: chełmski /grodzki i ziemski/, krasnostawski, hrubieszowski, tomaszowski, biłgorajski oraz zamojski /grodzki i ziemski/. Formy działalności ED-CIE obejmują m. in.: świadczenie usług informacyjnych klientom ED w formie telefonicznej, e-mailowej, listownej oraz poprzez bezpośrednią obsługę klientów osobiście odwiedzających ED, udostępnianie zbiorów bibliotecznych, zarówno biblioteczki podręcznej, jak i biblioteki głównej WSZiA oraz elektronicznych i telekomunikacyjnych źródeł informacji dostępnej poprzez internet, telewizję, a także sieć telefoniczną. Europe Direct będzie również organizował lekcje europejskie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz konkursy wiedzy o UE, stoiska promocyjne podczas imprez masowych, m.in. na dożynkach, dniach miejscowości, otwartych imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Zajmie się również organizacją wykładów otwartych dla lokalnej społeczności, głoszonych przez wybitne osobistości życia gospodarczego i społecznego, także przygotowywane przez konsultantów ED-CIE, oraz szkoleń będących odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie.

W pierwszych 4 miesiącach funkcjonowania CIE “ED” zorganizowało 12 spotkań, wykładów i  lekcji europejskich, w których udział wzięło 630 osób, a także zorganizowano stoiska informacyjne podczas 2 imprez masowych.

Konsultanci Centrum obsłużyli w okresie od maja do sierpnia 2005 r. ok. 700 interesantów, w tym ponad 300 osobiście odwiedzających siedzibę CIE “ED”.

14 września 2005 r. ED zorganizował wykład otwarty Jerzego Millera - prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia pt. “System opieki zdrowotnej w Polsce z perspektywy ubezpieczyciela”. Wykład wzbudził duże zainteresowanie środowisk medycznych miasta i regionu. Wzięło w nim udział ponad 100 osób, głównie dyrektorów szpitali, przychodni i ośrodków zdrowia, a także przedstawicieli władz administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Wykład opublikowany zostanie w formie książkowej i będzie dostępny w siedzibie CIE EUROPE DIRECT.
Obecnie trwają prace nad plakatem promującym działalność Europe Direct oraz broszurą przeznaczoną dla młodzieży szkolnej, zawierającą m.in. podstawowe informacje z zakresu historii integracji, instytucji i systemu funkcjonowania UE oraz metod i narzędzi realizacji polityki unijnej, kosztów i korzyści integracji, w tym doświadczeń pierwszego roku członkostwa.

WM

Prezes Jerzy Miller podczas konferencji prasowej mówił
o rozwiązaniach systemowych w słuzbie zdrowia fot. mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.