ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

BIZNES DLA STUDENTÓW

W krajach Europy Zachodniej, a także w Stanach Zjednoczonych każdego roku uczelnie wyższe opuszcza liczna grupa absolwentów, która zakłada własne firmy. W Polsce, mimo dużego poziomu bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych i dość często wśród absolwentów uczelni wyższych, skłonność do podejmowania własnej działalności gospodarczej jest niewielka.

Sytuacja ta najprawdopodobniej wynika m.in. z braku kapitału, pomysłu na własny biznes, a często z obawy przed podejmowaniem ryzyka. Jednak gospodarka rynkowa, stwarzając nowe warunki działania studentom i absolwentom uczelni wyższych, wymusza na nich aktywne zachowania. Sposobem na znalezienie pracy jest m.in. właśnie samozatrudnienie.

Obecnie podejmowanych jest coraz więcej inicjatyw mających na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży. Jedną z takich inicjatyw są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Pomysłodawcą oraz ogólnopolskim koordynatorem projektu jest Studenckie Forum Business Center Club oraz Fundacja Przedsiębiorczość Ponad Podziałami. Ideą funkcjonowania Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości jest stworzenie odpowiednich warunków oraz zapewnienie pomocy studentom i absolwentom w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Projekt AIP dofinansowywany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Osoba zakładająca firmę w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości może liczyć m.in. na:

 • udostępnienie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • dostęp do urządzeń biurowych /komputer, drukarka telefon, fax, itp./;

 • dostęp do internetowej, ogólnopolskiej platformy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (www.inkubatory.pl) umożliwiającej wymianę informacji gospodarczej pomiędzy poszczególnymi AIP oraz ich benifecjentami;

 • wspomaganie prowadzenia księgowości firmy przez biuro rachunkowe (wspólne biuro rachunkowe, księgowa, dla wszystkich podmiotów w obrębie jednego inkubatora), w tym darmowe porady prawno-podatkowe doradców podatków;

 • pomoc w pozyskiwaniu partnerów gospodarczych,

 • korzystanie z systemu szkoleń dla osób prowadzących firmy w inkubatorze,

 • pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje;

 • pomoc w promocji i reklamie, przy pomocy agencji Public Relation i marketingowych dla większych przedsięwzięć;

 • zapewnienie różnego rodzaju szkoleń

W Inkubatorze działalność może rozpocząć student każdej uczelni wyższej, mający pomysł na własną firmę, a także absolwenci uczelni wyższych. O przyznanie pomocy przez AIP mogą występować osoby do 30. roku życia.

W sytuacji gdy z wnioskiem o pomoc do AIP wystąpi wiele osób, pierwszeństwo w objęciu wsparciem mają studenci i absolwenci uczelni, przy której działa inkubator, a także autorzy projektów z branży usługowej, w szczególności z dziedziny tzw. nowych technologii.
W jaki sposób rozpocząć działalność w Inkubatorze?

Jedną z dróg dostania się do Inkubatora jest udział w konkursie na najlepsze biznesplany, które mają zawierać krótki opis pomysłu na firmę. Nadesłane na konkurs prace analizuje Rada Inkubatora. Autorzy najlepszych pomysłów zapraszani są na rozmowy i ewentualne podpisanie umowy z inkubatorem. Ponadto laureaci konkursu, otrzymują nagrody rzeczowe, a także stypendia pozwalające realizować swoje pomysły (szczegółowe informacje dotyczące konkursu na najlepszy biznesplan do AIP znajdują się na stronie <http://www.inkubatory.pl>). Istnieje również możliwość przedstawienie swojego pomysłu na firmę przedstawicielom danego AIP i jego realizacji w ramach Inkubatora.
Korzyści wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej w ramach AIP

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w ramach AIP nie muszą jej rejestrować. Firma inkubowana działa w Inkubatorze na zasadzie pionu w Fundacji z własnym subkontem. Ta forma rozpoczynania działalności pozwala na uniknięcie przez młodego przedsiębiorcę konieczności ponoszenia opłat związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa oraz opłacaniem podatków. Koszty prowadzenia inkubatora ponosi Fundacja Przedsiębiorczość Ponad Podziałami. Koszty te następnie są dzielone na liczbę firm działających w inkubatorze i opłacane w pewnej części przez inkubowane firmy z ich dochodów.

Koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach AIP
Pokrywanie kosztów wynikających z korzystania ze wsparcia inkubatora odbywa się stopniowo. Pierwsze opłaty na rzecz Fundacji Przedsiębiorczość Ponad Podziałami młody przedsiębiorca ponosi po kilku miesiącach funkcjonowania i po uzyskaniu pierwszego zysku. Wysokość tych opłat jest ustalana przez dyrektora danego AIP i jest ona adekwatna do świadczonej pomocy przez Inkubator wobec młodego przedsiębiorcy.
Młody przedsiębiorca może korzystać z pomocy Inkubatora maksymalnie przez dwa lata. Po okresie inkubacji przedsiębiorca zobowiązany jest do wspierania Fundacji w realizacji programu AIP przez okres nie mniejszy od tego, w jakim otrzymywał wsparcie Inkubatora.

Dodatkowe informacje o akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości oraz przedsięwzięciach realizowanych przez Studenckie Forum Business Centre Club można znaleźć na stronach internetowych www.sfbcc.org.pl  oraz www.inkubatory.pl 

Danuta Błahuta

Adresy Akademickich Inkubatorów

 1. AIP przy Uniwersytecie Warszawskim
  ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
  tel.: (0-22) 55 49 171
  http://www.inkubator.wne.uw.edu.pl

 2. AIP przy Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
  ul. Newelska 6 (pok. 113), 01-447 Warszawa
  tel./fax: (0-22) 837 45 05

 3. AIP przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  "Prawa Podkówka" pok. nr 4
  tel.: (0-22) 593 15 64

 4. AIP przy Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
  ul. Kilińskiego 98 (pokój P - 21), 90-012 Łódź

 5. AIP przy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
  ul. Kamienna 57/58 (budynek B/F sala nr 14)
  tel./fax (071) 36 80 615

 6. AIP przy Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
  ul. Różana 17a, 61-577 Poznań
  tel. (0-61) 8345 920, fax. (0-61) 8345 912
  www.inkubator.wskiz.poznan.pl

 7. AIP przy Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach
  ul. Krasińskiego 2, Katowice 40-952
  tel.(32) 351 42 15

 8. AIP przy Uniwersytecie Gdańskim
  Dom Studencki nr 8 pok. 3
  ul. 1 Maja 12, 81-824 Sopot
  tel. (058) 550-92-06; 550-92-08

 9. AIP przy Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie
  ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków
  tel. (012) 431-18-90 w. 124, fax. (012) 431-18-90 w. 127

 10. AIP przy Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu
  ul. Dekerta 26, I piętro, sala nr 6
  tel/fax: 56 66-09-100 wew.18

 11. AIP przy Politechnice Częstochowskiej
  ul. Armii Krajowej 19 pawilon B sala WZ-6, 
  42-200 Częstochowa.


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.