ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Misją naszej uczelni jest nie tylko kształcenie studentów, ale także działalność na rzecz regionu, w którym funkcjonujemy i transfer wiedzy do różnych grup społeczeństwa. Realizacja tej misji możliwa jest także poprzez dwa funkcjonujące przy uczelni Ośrodki Informacji Europejskiej - Agro-Info i Europe Direct

AGRO INFO

W dniach 28 września - 1 października br. odbyło się w Zamościu spotkanie przedstawicieli Sieci Ośrodków Informacji Europejskiej AGRO - INFO. Gospodarzem była Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, przy której działa zamojski ośrodek AGRO - INFO.

Funkcjonujący trzeci rok przy uczelni, ośrodek informacji o Unii Europejskiej Sieci Agro-Info inicjuje i realizuje różnorodne działania, mające ułatwiać rolnikom i mieszkańcom wsi z naszego regionu efektywne wykorzystanie pomocy, dofinansowywanej z funduszów strukturalnych UE.

Wyrazem uznania dla pracy ośrodka Agro-Info działającego przy WSZiA było powierzenie nam organizacji jesiennego spotkania przedstawicieli Sieci, które odbyło się w dniach 28 września - 1 października. W Sieci funkcjonuje już ponad 50 ośrodków z całej Polski. Niewiele z nich miało jednak okazję gościć przedstawicieli całej organizacji.

Fundacja Fundusz Współpracy, finansująca Biuro Programów Wiejskich, przychylnie odnosi się do idei kwartalnych spotkań przedstawicieli ośrodków Agro-Info. Regularne spotkania szkoleniowe pozwalają na utrzymanie przez pracowników ośrodków wysokiego poziomu wiedzy, która wciąż jest aktualizowana i wzmacniana.

Uczestnicy spotkania w Zamościu koncentrowali się na problematyce współpracy zagranicznej i transgranicznej, którą mogą podejmować samorządy, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe funkcjonujące w obszarach wiejskich.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był tematowi - “Partnerstwo na rzecz rozwoju regionów”. W dyskusji panelowej, prowadzonej przez Urszulę Budzich-Szukała - dyrektora Biura Programów Wiejskich FFW - udział wzięli: Irena Gadaj - prezes Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Halina Siemaszko - przedstawicielka Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), Ewa Marciniak - prezes Regionalnej Wielkopolskiej Izby Rolno-Przemysłowej, Adam Tittinger - dyrektor oddziału Northern Technologies w Polsce oraz Bogusław Klimczuk - kanclerz WSZiA.

Każdy z uczestników przytaczał swoje doświadczenia w nawiązywaniu współpracy na różnych szczeblach. Podkreślono, że inicjatywa lokalna, mająca na celu rozwiązanie jakiegoś wspólnego problemu, często nie potrzebuje definiowania, gdyż istotą działania jest rzeczywista potrzeba danej społeczności. Dopiero z perspektywy czasu mówimy o zawiązanym partnerstwie. Należy sobie natomiast uświadomić, że tego typu inicjatywy zawsze potrzebują lidera, tzn. osoby, która potrafi skupić zainteresowanych konkretnym działaniem i poprowadzić ich do sukcesu.

Tematyka powyższa zdominowała również poranne obrady w drugim dniu, gdy odbyła się prezentacja doświadczeń ośrodków w tworzeniu związków partnerskich i nawiązywaniu współpracy zagranicznej. Szczególnie ciekawymi spostrzeżeniami podzielili się koledzy z ośrodków w Lublinie oraz w Lubaniu (woj. dolnośląskie).

Dalszą część spotkań czwartkowych wypełniły dwa panele pod hasłem “Współpraca transgraniczna - korzyści i szanse w rozwoju lokalnym i regionalnym”. Dyskusję poprowadził prof. Andrzej Stasiak z Polskiej Akademii Nauk, a swoje opinie przedstawili: Andrzej Miszczuk z UMCS Lublin, Bogdan Kawałko - prorektor WSZiA, Włodzimierz Gerycz - prezydent Agencji Rozwoju Regionalnego w Żółkwi, Henryk Wujec z Fundacji dla Polski oraz Andrzej Hałasiewicz z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Panel trzeci przebiegał pod hasłem “Współpraca międzynarodowa w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich”. Prowadził go Marek Stawujak z Fundacji Fundusz Współpracy, przy pomocy Piotra Gradziuka z Instytutu Nauk Rolniczych w Zamościu, Henryka Wujca, Bogdana Kawałko, Włodzimierza Gerycza oraz Andrzeja Hałasiewicza.

Słuchacze zadawali uczestnikom dyskusji wiele dodatkowych pytań, dzieląc się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Wyraźnie podkreślono brak równowagi w rozwoju gospodarczym zachodniej i wschodniej części Polski, który utrudnia kontakty z partnerami zagranicznymi. Szeroko omówiono specyfikę regionu transgranicznego, położonego przy zachodniej granicy Unii Europejskiej. Informacje poparto wieloma mapkami, wykresami i tabelami.

Wkrótce szczegółowy zapis dyskusji prowadzonej w trakcie wszystkich spotkań będzie dostępny na stronach www sieci Agro-Info.
Wieczorem odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich ośrodków z władzami Fundacji Fundusz Współpracy - prezesem Piotrem Zaprzałkiem, zastępcą dyrektora Biura Programów Wiejskich Aleksandrem Bielskim oraz Marek Stawujakiem, kierownikiem projektu Agro-Info. Zostały przedstawione perspektywy funkcjonowania ośrodków sieci Agro-Info na najbliższy rok, plany uruchomienia kolejnych konkursów grantowych dla ośrodków, dyskutowano też nad obecną sytuacją sieci. Przekazano decyzję o kontynuowaniu projektu Agro-Info.

Organizatorzy przekazali uczestnikom płytę CD z najnowszą publikacją “Pogranicze polsko-ukraińskie - środowisko, społeczeństwo, gospodarka”, będącą efektem pracy zespołu autorskiego skupionego przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji.

W programie spotkania uwzględniono zwiedzanie zamojskiej Starówki. Przewodnikiem był Andrzej Urbański - dyrektora Muzeum Zamojskiego. Przybliżył on zagadnienia z historii miasta i ordynacji. Wnętrza i zbiory muzealne w Rynku i w Arsenale bardzo zainteresowały naszych gości, w większości pierwszy raz odwiedzających Zamość.

Piątek 30 września przeznaczony został na spotkania na Ukrainie, niestety znacznie utrudnione przez ulewny deszcz, jakim ten kraj powitał naszych gości.

W Żółkwi spotkaliśmy się z dyrektor Aliną Bojczuk oraz innymi pracownikami Agencji Rozwoju Regionalnego w Żółkwi, jak również z przedstawicielami władz rejonu żółkiewskiego. Krótka rozmowa dotyczyła możliwości nawiązywania współpracy pomiędzy podmiotami polskimi i ukraińskimi, wymieniono kontakty i umówiono się na ewentualne kolejne spotkania. Była też okazja zapoznania się ze wspaniałymi zabytkami Żółkwi, w szczególności związanymi z rodami Sobieskich i Żółkiewskich.
Pobyt we Lwowie zaczęliśmy od wizyty na Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Orląt Lwowskich. Jeszcze mocniej dotarło do wszystkich, że jedyną drogą dla prawdziwie zjednoczonej Europy jest współpraca z naszymi wschodnimi sąsiadami, z którymi tak dużo nas łączy, choć wciąż wiele nas jeszcze dzieli.

W Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Lwowskiego powitali nas dziekan prof. Markian Malski oraz kierownik Katedry Integracji Europejskiej. Obaj przedstawili swój punkt widzenia na perspektywy rozwoju współpracy Ukrainy z UE oraz ocenę trudności, jakie Zachód stwarza Ukrainie w jej dążeniu do członkostwa we Wspólnotach Europejskich. Krótki czas przeznaczony na pobyt we Lwowie nie pozwolił na wyczerpanie tematu i obiecaliśmy sobie, że powrócimy do tej dyskusji przy najbliższej okazji.

Pan Włodzimierz Gerycz sprawił wszystkim uczestnikom niespodziankę, rezerwując na piątkowy wieczór bilety na spektakl baletowy w Operze Lwowskiej. Wspaniałe wnętrza Opery, imponująca scenografia i perfekcja zespołu baletowego przekonała do tańca klasycznego nawet tych, którzy po raz pierwszy zasiedli w lożach opery.

Powrót do Zamościa ponownie unaocznił nam, że granica polsko-ukraińska jest granicą Unii Europejskiej, a kontrola dokumentów wymaga sporo cierpliwości. Późną nocą dotarliśmy do Zamościa.
W sobotni poranek 1 października uczestnicy spotkania kwartalnego rozjechali się do domów, w przekonaniu, iż warto wrócić na Zamojszczyznę i na Ziemię Lwowską, a także warto nawiązywać współpracę zagraniczną i międzynarodową. Wszyscy przekonali się co do wagi takiej współpracy przy budowaniu bezpiecznej Europy.
Zofia Kiełbińska - Ryń

W spotkaniu uczestniczyła wiceprezydent Iwona Stopczyńska fot. mb

Model fińskiej wsi polecam jako bardzo rozwinięty system samorządności. Tam lokalna społeczność wie jak działać i korzystać ze swego potencjału. W Irlandii z kolei, ludzie są dumni ze wszelkich elementów regionalizmu i umieją je wypromować w Europie.
Dyrektor
Urszula Budzich - Szukała

Uczestnicy spotkania zwiedzili zamojską starówkę fot. wm

Trudno jest mówić o jedynie słusznym wzorcu wsi. Dobre rozwiązania trzeba adaptować do naszych warunków. System społeczeństwa obywatelskiego sprzyja rozwojowi społeczności lokalnej. Dla polskiej wsi jest jedna rada - nie bać się współpracy i stosowania nowych rozwiązań.
Dyrektor Irena Gadaj

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.