ISSN 1505-6058

NR 27 MAJ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Centrum Badawczo– Szkoleniowe

NA RZECZ REGIONU

Prorektor Bogdan Kawałko został powołany do składu Regionalnego Komitetu Sterującego do Spraw Rozwoju Regionu.

Regionalny Komitet Sterujący liczy 33 członków, a jego przewodniczącym jest marszałek województwa, zaś zastępcą wojewoda lubelski. Ponadto w skład komitetu wchodzą przedstawiciele Ministrów: Gospodarki i Pracy, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kultury, Edukacji Narodowej i Sportu, Nauki i Informatyzacji, Zdrowia, Środowiska, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego regionu, partnerów społecznych i gospodarczych.

Do zadań komitetu należy m.in. opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa Lubelskiego projektów kwalifikujących się do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006r. (ZPORR), oraz Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 r.”.

W oparciu o regulamin, Regionalny Komitet Sterujący funkcjonuje jako organ doradczy zarządu województwa. Jego zadaniem jest dokonywanie oceny zgłaszanych przez wnioskodawców projektów o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE.

RKS ocenia, wyraża opinie w formie uchwały, na ile dany projekt odpowiada na konkretne potrzeby i ograniczenia danego regionu oraz w jakim stopniu jego realizacja odpowiada założeniom określonym w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.

Pierwsze posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego, na którym marszałek województwa lubelskiego Henryk Makarewicz wręczył jego członkom akty nominacyjne, odbyło się 21 marca 2005r. Na tym posiedzeniu wybrano kilkanaście projektów i zarekomendowano Zarządowi ich dofinansowanie. Wśród nich znalazły się m.in. 3 projekty dotyczące rewitalizacji obiektów zamojskiej Starówki.

PP

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.