ISSN 1505-6058

NR 27 MAJ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Rekrutacja

JAK ZDOBYĆ INDEKS WSZIA?

O przyjęciu na studia licencjackie na kierunki: administracja, ekonomia, informatyka i ekonometria, ochrona dóbr kultury, pedagogika i fizjoterapia oraz na studia magisterskie dzienne na kierunek fizjoterapia decyduje konkurs świadectw dojrzałości. 

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę oceny z przedmiotów:

Informatyka i ekonometria

Administracja,
Ekonomia,
Pedagogika,
Ochrona Dóbr Kultury

Fizjoterapia

j. polski
matematyka
historia
j. obcy nowożytny
fizyka

j. polski
matematyka
historia
j. obcy nowożytny
geografia

j. polski
matematyka
biologia
j. obcy nowożytny
chemia lub fizyka

Za egzamin maturalny z matematyki (na informatyce i ekonometrii oraz ekonomii), historii (na administracji, pedagogice, ochronie dóbr kultury), biologii, chemii lub fizyki (na fizjoterapii) i języka obcego (na wszystkich kierunkach) doliczane są po 2 punkty za każdy przedmiot.

W terminie do 30 lipca 2005 r. kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: podanie na obowiązującym formularzu, świadectwo dojrzałości w oryginale, zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku, 4 fotografie, pokwitowanie opłaty wpisowej i rekrutacyjnej w wysokości 400 zł (330 zł + 70 zł). Od pięciu lat opłata nie została podwyższona. Ogłoszenie listy osób przyjętych na I rok studiów nastąpi 8 sierpnia 2005 r.

Punktacja za oceny na świadectwie dojrzałości:

Matura
przed
2005 r.

 

skala 6-punktowa

celujący - 6
bardzo dobry - 5
dobry - 4
dostateczny - 3
mierny - 0

skala 5-punktowa

bardzo dobry - 6
dobry - 4,5
dostateczny -3

Matura od 2005 r.

100% - 91% - 6
90% - 81% - 5
80% - 71% - 4
70% - 61% - 3
60% - 51% - 2
50% - 31% - 1
30% i mniej - 0


O przyjęcie na studia uzupełniające magisterskie na kierunek fizjoterapia

  • mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów licencjackich na kierunku fizjoterapia.

  • warunkiem przyjęcia na studia absolwentów innych uczelni niż WSZiA w Zamościu jest złożenie średniej z toku studiów, potwierdzonej przez dziekanat oraz wykazu przedmiotów z ilością godzin i ocenami potwierdzone przez dziekanat.

  • wymagane dokumenty: kwestionariusz rekrutacyjny, odpis dyplomu na kierunku fizjoterapia, świadectwo dojrzałości, orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, 4 fotografie, średnia z toku studiów i wykaz przedmiotów z ilością godzin oraz ocenami potwierdzone przez dziekanat (absolwenci innych uczelni), pokwitowanie opłaty wpisowej i rekrutacyjnej (70 zł dla absolwentów WSZiA, 200 zł dla absolwentów innych uczelni).

Termin składania dokumentów 15 września 2005 r.

Jak nas znaleźć?

Zamość
Biuro Rekrutacji WSZiA
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
tel. (084) 638 26 22, 638 26 30
http:// www.wszia.edu.pl,
e-mail: poczta@wszia.edu.pl

Biłgoraj
Gimnazjum nr 1
ul. Kościuszki 41, 23-400 Biłgoraj
tel. (084) 686 02 33

Chełm
IV Liceum Ogólnokształcące
ul. Św. Mikołaja 4, 22-100 Chełm
tel. (082) 565 38 89

Hrubieszów
Zespół Szkół Nr 2
ul. 3 Maja 1, 22-500 Hrubieszów
tel. (084) 696 36 60

Tomaszów Lubelski
Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa (budynek ZNP)
ul. Wyspiańskiego 4, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (084) 664 38 65

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.