ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Studia podyplomowe w roku akademickim 2005/2006

NOWE KIERUNKI

Oferta studiów podyplomowych naszej uczelni, obejmująca obecnie 32 kierunki, została wzbogacona o dwa nowe, tj. podyplomowe studia europejskie oraz organizację i ekonomikę produkcji rolnej.

Podyplomowe studia europejskie, adresowane są do kandydatów z Ukrainy, pracowników administracji publicznej, jednostek szkoleniowo-badawczych i doradczych, nauczycieli, przedsiębiorców, pracowników organizacji pozarządowych. Zapotrzebowanie na ten kierunek zgłaszają liczne środowiska gospodarcze, administracyjne oraz pozarządowe Ukrainy.

Celem studiów jest umożliwienie nabycia kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat istoty, charakteru i sposobu funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, określenie miejsca Ukrainy w strukturach UE, zapoznanie z podstawowymi zasadami przygotowania i zarządzania projektami pomocowymi Unii Europejskiej w procesie przygotowania Ukrainy do wejścia do UE.

Organizacja i ekonomika produkcji rolnej to oferta skierowana do osób, które ukończyły dowolny kierunek studiów wyższych i zamierzają uzyskać kwalifikacje niezbędne do profesjonalnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Szczególnie przydatne są dla osób już posiadających lub zamierzających kupić albo przejąć gospodarstwo rolne.

Studia mogą rozpocząć także studenci ostatniego semestru studiów wyższych, którzy uzyskają co najmniej tytuł licencjata do dnia zakończenia studiów podyplomowych.

Zasadniczym celem studiów jest umożliwienie zdobycia osobom nie posiadającym kwalifikacji rolniczych, przygotowania teoretycznego i praktycznego koniecznego przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz wymaganego przepisami w przypadku nabycia lub przejęcia gospodarstwa rolnego. Kwalifikacje te pozwolą na ubieganie się o środki pomocowe Unii Europejskiej przewidziane w programach unijnych dla obszarów wiejskich, gdyż z przepisów wynika, iż wymagane jest posiadanie kierunkowego przygotowania rolniczego.

Program spełnia kryteria Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawiane studiom podyplomowym z zakresu rolnictwa (załącznik nr 2 do Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, 2004-2006") i uzyskał pozytywną ocenę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zainteresowani podjęciem nauki na studiach podyplomowych szczegółowe informacje mogą uzyskać w Centrum Badawczo - Szkoleniowym WSZiA, ul. Akademicka 4, pok. 3 /parter/, tel. 638 26 18, pok. 31 /III piętro/ 638 26 31

Pełna oferta studiów podyplomowych dostępna jest również pod adresem http://www.wszia.edu.pl/test/podyplomowe/

Wykaz kierunków studiów podyplomowych realizowanych przez WSZiA w Zamościu.

Lista kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Studia trwają trzy semestry. Programy studiów spełniają wymogi Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. W sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2110)

 1. Dydaktyka języka rosyjskiego

 2. Edukacja regionalna - dziedzictwo regionu

 3. Glottodydaktyka - nauczanie języków obcych

 4. Informatyka

 5. Matematyka z elementami informatyki

 6. Pedagogika korekcyjna

 7. Pedagogika ogólna

 8. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

 9. Pedagogika przedszkolna

 10. Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

 11. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

 12. Przedsiębiorczość w nauczaniu

 13. Przyroda

 14. Rachunkowość dla nauczycieli

 15. Wiedza o kulturze

 16. Wychowanie fizyczne.

Lista kierunków studiów podyplomowych II - semestralnych

 1. Administracja służb granicznych

 2. Architektura krajobrazu

 3. Fizjoprofilaktyka i korektywa

 4. Integracja Europejska - zarządzanie projektami UE

 5. Legislacja lokalna

 6. Marketing

 7. Polityka zdrowotna i zarządzanie w ochronie zdrowia

 8. Projektowanie systemów informatycznych

 9. Rachunkowość

 10. Zarządzanie bezpieczeństwem drogowym

 11. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

 12. Zarządzanie w oświacie.

Nowe kierunki

 1. Podyplomowe studia europejskie

 2. Organizacja i ekonomika produkcji rolnej.

Lista kierunków studiów podyplomowych IV - semestralnych

 1. Zintegrowane usprawnianie dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu.

db

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.