ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Centrum Badawczo - Szkoleniowe

O STATYSTYCE W OBSZARZE TRANSGRANICZNYM

W czerwcu 2005 roku podczas Forum Gospodarczego Polska - Ukraina w Lublinie zaprezentowane zostanie wydawnictwo: "Pogranicze polsko - ukraińskie, środowisko - społeczeństwo - gospodarka", stanowiące efekt współpracy WSZiA z urzędami statystycznymi regionów przygranicznych Polski i Ukrainy oraz z uniwersytetami z Łucka i Lwowa.

W dniach 8-9 lutego, tym razem na Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie odbyło się drugie spotkanie zespołu realizującego projekt: "Pogranicze polsko - ukraińskie, środowisko - społeczeństwo - gospodarka". W projekcie udział biorą urzędy statystyczne w Łucku, Lwowie, Użhorodzie, Rzeszowie i Lublinie oraz Uniwersytet im. Iwana Franko we Lwowie i Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku.

Spotkanie poprowadził prorektor WSZiA Bogdan Kawałko, koordynator projektu, oraz Andrzej Miszczuk, kierownik zespołu autorskiego. W pierwszym dniu omówiono zaawansowanie prac nad gromadzeniem danych statystycznych oraz problemy metodologiczne związane z agregacją danych, wynikające z odmienności systemu statystycznego w Polsce i na Ukrainie.

W drugim dniu zaakceptowano ostateczny skład zespołu autorskiego oraz uzgodniono objętość poszczególnych rozdziałów, zawartość ikonograficzną, zasady opisu zjawisk społeczno - gospodarczych i inne szczegóły techniczne. Ponadto przyjęto harmonogram dalszych prac projektowych. Ustalono, że wydawnictwo "Pogranicze polsko - ukraińskie, środowisko - społeczeństwo - gospodarka" po raz pierwszy zaprezentowane zostanie 17 czerwca 2005 r. w Lublinie podczas Forum Gospodarczego Polska - Ukraina organizowanego pod hasłem "Ukraina - Polska: Wyzwania XXI wieku" W forum spodziewany jest udział intelektualistów, polityków, biznesmenów z Ukrainy i krajów UE, Rosji, USA i Kanady.

Przyjęty harmonogram zadań przewiduje zakończenie prac redakcyjnych do 29 marca 2005 r., przetłumaczenie wydawnictwa na język angielski i ukraiński do 20 kwietnia 2005 r. oraz zakończenie druku do 15 czerwca 2005 r.

wm

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.