ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Stypendia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu

KASA DLA ABSOLWENTÓW

Około 180 absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu otrzymało stypendia za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce już po zakończeniu studiów. 3150 zł wyrównania otrzymał "najbogatszy" stypendysta. Ale to jeszcze nie wszystko. Ta sama grupa absolwentów (mająca status studenta od 1 stycznia do 17 lipca ub. roku) ma możliwość zdobycia stypendium socjalnego. Wnioski można składać do 24 marca.

Stypendia finansowane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, a fakt, że stosowna ustawa weszła w życie w lutym br., a nie jak planowano w lipcu ub. roku, spowodował opóźnienie w ich wypłacie o 4 miesiące.

- Nareszcie mogliśmy przyznać stypendia absolwentom, bo moim zdaniem, słusznie im się należały. Pieniądze te na pewno pomogą wielu studentom w kontynuowaniu nauki na studiach uzupełniających magisterskich i chociażby dlatego warto było czekać - twierdzi prorektor Mieczysław Kowerski.

W zamojskiej uczelni system stypendialny jest bardzo rozbudowany. Co roku uczelnia przyznaje "stypendia na dzień dobry" najlepszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, kandydatom na studia dzienne na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. W ub. roku 13 osób rozpoczęło studia bezpłatnie.

Uczelnia funduje stypendia za dobre wyniki w nauce studentom pierwszego roku niezależnie od kierunku kształcenia. Studentom kierunków ekonomicznych, czyli ekonomii oraz informatyki i ekonometrii stypendia przyznaje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi, z którą WSZiA współpracuje niemalże od początku swojej działalności. Po raz pierwszy stypendia motywacyjne FEP przyznane zostały studentom WSZiA w letnim semestrze roku akademickiego 1998/1999. Dotychczas otrzymało je 64 studentów.

Od października br. z puli stypendiów państwowych prawie 280 studentów otrzymało stypendia za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, a 800 stypendia socjalne. 115 osób otrzymuje równocześnie stypendia za wyniki w nauce i socjalne.

Studenci WSZiA, którzy znają języki i mają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce korzystają również ze stypendiów zagranicznych. W ramach programu Sokrates Erasmus od 2002 roku na stypendia do Belgii i Irlandii wyjechało ponad 20 studentów. Studia trwały od trzech miesięcy do roku. W ramach umowy z Wyższą Szkołą Zawodową z Schwäbisch Hall (Niemcy) co roku jeden student odbywa semestralne studia w tej szkole w ramach stypendium przyznanego przez nadburmistrza miasta Schwäbisch Hall.

W uczelni działa również instytucja bonusu rodzinnego, przyznawanego w sytuacji, gdy studiują osoby spokrewnione (małżonek, dzieci, rodzeństwo). Każda z tych osób otrzymuje ulgę w wysokości 20 proc. czesnego. W semestrze zimowym 2004/2005 z tej formy pomocy skorzystało 188 studentów.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.