ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 
Seminarium naukowe Katedry Pedagogiki i Studenckiego Koła Młodych Pedagogów

DZIECKO W ŚWIECIE MEDIÓW

"Ma się czasem wrażenie, że to nie człowiek jest w centrum uwagi, ale że stał się on przede wszystkim odbiorcą i klientem komunikacji, która go wykorzystuje jako środek i instrument dla innych interesów o charakterze ekonomicznym, ideologicznym lub politycznym" Jan Paweł II.

"Świadoma refleksja nad etycznym wymiarem środków społecznego przekazu winna prowadzić do inicjatyw praktycznych, zmierzających do wyeliminowania zagrożeń dla pomyślności rodziny" (Jan Paweł II). Spośród osób tworzących wspólnotę rodzinną na największe niebezpieczeństwa ze strony środków społecznego przekazu narażone jest dziecko. To dzieci są przyszłością rodzin i społeczności. Stąd też problem ochrony dzieci przed negatywnym wpływem mediów na rozwój ich osobowości staje się ważnym zadaniem pedagogów współczesnych czasów. W epoce tak wielkiej ekspansji mass mediów i ich ingerencji w życie psychiczne osób staje się koniecznością szczególna dbałość o to, aby dziecko nie było elementem lub przedmiotem nieetycznych manipulacji.

Palącym problemem naszych czasów jest lęk rodziców przed rodzicielstwem. W konsekwencji niż demograficzny staje się przyczyną wielu problemów społecznych. Taki stan rzeczy wydaje się być wynikiem nieodpowiedzialnej promocji ze strony środków społecznego przekazu nowego modelu rodziny bez dziecka. W hierarchii wartości mass mediów często za najważniejsze uznawane są: konformizm, kariera, sukces, środki materialne, indywidualizm pojęty egoistycznie, oportunizm... Wynikiem takiej mentalności są patologiczne postawy względem dzieci, jakie obecnie obserwujemy. Agresja, przemoc, źle pojęta seksualność, wyalienowanie ze społeczeństwa, samotność w kontekście życia dziecka nabierają szczególnie dramatycznego wyrazu.

W nowym i bardziej odpowiedzialnym podejściu do tematu dziecka w mass mediach niezbędna jest promocja wartości chroniących dziecko w kwestii jego praw ludzkich. Ważne jest nowe podejście do wartości życia, które w bezbronnym dziecku szczególnie jest zagrożone. Media winny stać się bardziej przyjazne dziecku i rodzinie w prawdziwym tego słowa znaczeniu.

Seminarium naukowe pod hasłem "Dziecko w świecie mediów", zorganizowane przez Katedrę Pedagogiki i Studenckie Koło Młodych Pedagogów odbędzie się 8 kwietnia 2005 r. w godz. 10 - 13 w Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22 w sali 105. Udział zapowiedzieli przedstawiciele mediów prasowych i radiowych, pracownicy Katedry Pedagogiki.

Relacja z seminarium w kolejnym numerze "NF".

Ks. Jacek Zieliński
 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.