ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 


 

Andrzej Zoll urodził się w 1942 r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. Uczestniczył w obradach “okrągłego stołu" jako ekspert "Solidarności".

W 1990 r. został szefem Państwowej Komisji Wyborczej, kierował nią w trakcie pierwszych wyborów prezydenckich i dwukrotnie podczas wyborów parlamentarnych. Od roku 1993 przez cztery lata pełnił funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

W 1998 r. został przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy premierze. Od czerwca 2000 roku jest rzecznikiem praw obywatelskich.
28 wykład otwarty

PROFESOR ZOLL
PRZYJACIELEM NASZEJ UCZELNI

Profesor Andrzej Zoll, r zecznik praw obywatelskich i przewodniczący kapituły konkursowej Pro Publico Bono był gościem naszej uczelni. Podczas uroczystości w sali Consulatus zamojskiego ratusza 7 grudnia br. rektor Jan Andreasik wręczył mu medal Scholae Amicis. Medal ten przyznaje Senat Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji za szczególne zasługi dla szkoły.

Profesor Andrzej Zoll podczas swojego wykładu na temat zadań jego funkcji dla budowania społeczeństwa obywatelskiego podkreślał wielokrotnie, że istotą tego stanowiska jest obrona człowieczeństwa. Urząd ombudsmana (powstały już w XVIII wieku w Szwecji) nie pasuje do systemu totalitarnego. Fakt, że w Polsce funkcja rzecznika pojawiła się w 1987 roku oznaczało, że system rozpadał się już w tym czasie.

- Stworzono instytucje, rzecznika i Trybunału Konstytucyjnego które miały być atrapami, a okazało się, że spełniały one swoje zadania jakby wbrew ówczesnej władzy - mówił podczas wykładu profesor Zoll.
Jego zdaniem, kompetencje rzecznika w Polsce mogą być modelem rozwiązań europejskich. Jest to funkcja niezależna, apolityczna. Rzecznik polski ma umowę z ONZ o pomoc w demokratyzacji państw Europy Wschodniej i krajów azjatyckich.

Każdy ma prawo zwrócić się o pomoc do rzecznika praw obywatelskich, jeśli zostały jego zdaniem naruszone prawa. Bardzo dużo rzecznik otrzymuje skarg od gmin, od samorządów lokalnych, które oskarżają organy władzy państwowej o ograniczanie im praw zagwarantowanych przez konstytucję. W tym roku prawdopodobnie padnie rekord spraw przyjętych przez rzecznika. Jest ich ok. 60 tys. Najwięcej dotyczy spraw socjalnych.

- Społeczeństwo jest ubogie i często są to sprawy związane z podstawową egzystencją. Są to sprawy najtrudniejsze i często nie do rozwiązania. Otrzymuję odpowiedź, że ja mam rację, obywatel ma rację, ale jakiś tam urząd nie ma pieniędzy i jest to sprawa patowa - ubolewa rzecznik.

Rzecznik ma prawo do niezapowiedzianych kontroli jednostek, ośrodków, gdzie potencjalnie te prawa jednostki, obywatela mogą być naruszane tzn. zakładów karnych, domów dziecka, szpitali psychiatrycznych itd. Rzecznik realizuje programy, które mają na celu przeciwdziałać bezradności społecznej.

- Duża część społeczeństwa, została zepchnięta albo sama się postawiła na marginesie życia społecznego. W tej grupie panuje przerażająca pasywność naszych obywateli i główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest bieda - mówił prof. Andrzej Zoll.

Na budowę społeczeństwa obywatelskiego ogromny wpływ ma wykształcenie obywateli. Likwidacja szkół w małych miejscowościach uwarunkowana względami ekonomicznymi często oznacza likwidację jedynego ośrodka kulturotwórczego. Szkoła musi uczyć i wychowywać.

- Chorobą naszego społeczeństwa jest korupcja. Tylko jawny sposób postępowania i transparentne zasady życia publicznego zdołają ją zlikwidować - podkreślił rzecznik.

Na zakończenie spotkania prof. Andrzej Zoll wręczył Marii Król, prezesowi Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym KROK ZA KROKIEM pierwszą nagrodę w konkursie "Pro publico bono" za Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Roku 2004 w kategorii inicjatywy z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

mb

Załącznik do Uchwały 21/2004
Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Zamościu z dnia 21 września 2004r.

Senat Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu w uznaniu zasług w dziele tworzenia społeczeństwa obywatelskiego przyznaje medal "Scholae Amicis" Rzecznikowi Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi.

Prof. Andrzej Zoll wnosi swoją działalnością poważny wkład w promowanie i rozwój instytucji pozarządowych. Sześć lat funkcjonuje konkurs "Pro Publico Bono" na "Najlepszą Inicjatywę Obywatelską", zainicjowany m.in. przez profesora Zolla.

Konkurs ten wspiera rozwój inicjatyw obywatelskich w regionach, w środowiskach lokalnych.

Założyciel naszej Uczelni, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie, zostało w roku 2000 oraz 2004 laureatem nagrody głównej.

Wiele inicjatyw prof. dr hab. Andrzeja Zolla zorientowanych jest na rozwiązywanie problemów szkolnictwa wyższego, w tym niepaństwowych szkół wyższych.

Senat Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu z uznaniem przyjmuje działania Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze staraniami o zwiększenie pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych, równe traktowanie niezależnie od ich statusu prawnego oraz inicjatywy i działania na rzecz zwiększonego zasilania finansowego szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza badań naukowych, które są jednym z głównych warunków rozwoju nauki polskiej i jej konkurencyjności w Europie i świecie.

Senat naszej Uczelni z uznaniem odnosi się do podjętych działań Rzecznika Praw Obywatelskich w obronie instytucji "non profit" tj. fundacji, stowarzyszeń, szkół wyższych.

Realizuje w ten sposób idee Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej (OMBUDSMAN UE).

"Ombudsman" to osoba o szczególnym autorytecie, która pozostaje niezależna od innych organów państwowych, której przysługują ustawowe uprawnienia do bezstronnego badania skarg obywateli na krzywdy doznane ze strony urzędników administracji publicznej i mogącą spowodować zmianę decyzji niesprawiedliwej bądź niezgodnej z prawem oraz podejmować środki zmierzające do usunięcia przyczyn decyzji wywołującej skargę i ukaranie urzędnika lub funkcjonariusza odpowiedzialnego za "złą administrację" (źródło: Rzecznik Praw obywatelskich UE, OMBUDSMAN UE, UKIE, Warszawa 2000)

Medal "Scholae Amicis" jest wyrazem uznania Senatu i całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu dla prof. dr hab. Andrzeja Zolla za całokształt dotychczasowej działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących naszej Uczelni.


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.