ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 


Msza Św. w Katedrze Zamojskiej rozpoczyna uroczystości inauguracji roku akademickiego.
fot. W. Papież

Przemarsz Senatu i studentów ulicami Zamościa.
fot. W. Papież


Ze sprawozdania Rektora za rok akademicki 2003/2004

SUKCESY STUDENTÓW

Rok akademicki 2003/2004 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji to kolejny siódmy rok wytężonej, codziennej pracy studentów, kadry dydaktyczno-naukowej i administracji. Ale również bardzo ważny rok w kształtowaniu i umacnianiu pozycji naszej Uczelni.

Był to rok niewątpliwych sukcesów. Wymienić tutaj należy przede wszystkim grudniową pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku fizjoterapia wystawioną przez Państwową Komisję Akredytacyjną. To skłoniło nas do podjęcia starań o uzyskanie uprawnień magisterskich na tym kierunku, które również zakończyły się sukcesem. 1 października Minister Edukacji Narodowej i Sportu po zapoznaniu się z pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydał decyzję umożliwiającą naszej uczelni prowadzenie kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia.

Stąd też od tego roku jesteśmy pierwszą akademicką uczelnią niepaństwową w województwie lubelskim i jedyną uczelnią niepaństwową w Polsce z uprawnieniami magisterskimi na kierunku fizjoterapia.
W czerwcu otrzymaliśmy pozytywną decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na prowadzenie studiów zawodowych na nowym, 6. już kierunku ochrona dóbr kultury. Dzięki tej decyzji możemy w naszym gronie powitać studentów, którzy będą zgłębiali tajniki jakże ważnego, szczególnie w takim mieście jak Zamość, zawodu.

Pozytywne oceny procesu kształcenia wydane przez Państwową Komisję Akredytacyjną wynikają między innymi z faktu, że realizowany proces dydaktyczny, badania naukowe oraz działalność administracyjną prowadzimy zgodnie z posiadaną normą ISO 9001/2000, która co roku jest potwierdzana audytem kontrolnym holenderskiej firmy certyfikacyjnejj KEMA.

Osiągnięte w roku akademickim 2003/2004 wyniki znalazły odzwierciedlenie w licznych rankingach szkół wyższych, w których odnotowaliśmy znaczący awans.

W rankingu "Polityki" nasza ekonomia została oceniona jako 3. wśród niepaństwowych szkół licencjackich w Polsce.

"Rzeczpospolita" sklasyfikowała naszą uczelnię na 6. miejscu w Polsce wśród niepaństwowych uczelni licencjackich.

Z kolei "Wprost" na 19. miejscu wśród wszystkich uczelni niepaństwowych o profilu niebiznesowym.

W każdym z tych rankingów jesteśmy najlepszą uczelnią niepaństwową w województwie lubelskim.

W roku akademickim 2003/2004 na 5 kierunkach studiów licencjackich, studiach podyplomowych oraz realizowanych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w obiektach naszej uczelni studiach magisterskich studiowało łącznie 3600 studentów.

Podkreślić należy, że jesteśmy wśród 270 uczelni niepaństwowych na
8 miejscu w Polsce pod względem liczby studentów studiów podyplomowych.

W ostatnim roku tytuł licencjata na 4 kierunkach uzyskało 600 studentów. Oznacza to, że łączna liczba naszych absolwentów przekroczyła 5000 osób a dokładnie 5166.

Tegoroczna rekrutacja było nieco lepsza niż w roku ubiegłym.
Na pierwszy rok studiów licencjackich przyjęliśmy 1120 studentów natomiast na uzupełniające studia magisterskie na kierunku fizjoterapia 65 osób.

Oznacza to, że na studiach licencjackich w roku akademickim 2004/2005 studiować będzie 2800 studentów. W tym roku wydaliśmy 10000 indeks a obecnie liczba wydanych indeksów zbliża się już do 11.000

Na studiach podyplomowych studiować będzie 500 studentów. Na studiach magisterskich 65 studentów na kierunku fizjoterapia i 380 studentów UMCS na kierunku administracja, które organizowane są w Zamościu.

Proces dydaktyczny prowadzić będzie: 21 profesorów, 19 doktorów habilitowanych, 63 doktorów oraz 89 magistrów lub nauczycieli z równorzędnym stopniem. W ostatnim roku akademickim tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał pan Andrzej Kleinrok natomiast tytuł doktora nauk ekonomicznych pan Bogusław Klimczuk. GRATULUJEMY. (...)

Wysoka jakość procesu dydaktycznego sprawia, że nasi studenci osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach i seminariach studenckich.

Studenci, którzy w czasie całych studiów uzyskali średnią z zaliczeń
i egzaminów powyżej 4,5 otrzymają dzisiaj dyplomy z wyróżnieniem tzw. "błękitne dyplomy". Studenci, którzy napisali najlepsze prace dyplomowe
z rąk Przewodniczącego Społecznej Rady Senatu Pana Prezydenta miasta Zamościa otrzymają "berełka rektorskie".

Nie sposób tutaj omówić całej różnokierunkowej aktywności naszych studentów. Dlatego też pozwolę sobie wymienić tylko niektóre sukcesy. Nasz absolwent, a obecnie pracownik Starostwa Powiatowego
w Krasnymstawie Cezary Szymański za najlepszy powiatowy serwis internetowy w Polsce otrzymał I nagrodę "Stowarzyszenia Miasto w Internecie" "Złota małpa 2004". Uczestnicząca w konkursie Europe Top Talent Award 2004 w Wiedniu praca dyplomowa Jarosława Burego pt. "Rainbow Cube" zostanie opublikowana na płycie DVD zawierającej projekty multimedialne najbardziej utalentowanych młodych informatyków w Europie. Promotorem pracy był prof. Stanisław Paszczyński. Praca studentek fizjoterapii Agnieszki Korkosz oraz Katarzyny Sołoduchy zdobyła drugą nagrodę podczas sesji studenckiej na V Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Opiekunem naukowym nagrodzonych studentek był dr Krzysztof Mataczyński. Praca dyplomowa absolwenta kierunku informatyka i ekonometria Pawła Parnaka została wyróżniona podczas Pierwszego Dorocznego Konkursu na Najlepsze Studenckie Badanie z Psychologii Ekonomicznej. Konkurs zorganizowany został pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Narodowego Banku Polskiego i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Promotorem pracy był dr Mieczysław Kowerski. Na podkreślenie zasługuje również wielokierunkowa działalność Koła Naukowego Młodych Pedagogów, którego opiekunem jest dr Beata Nowak.

Podczas IV Międzyuczelnianej Sesji Kół Naukowych wygłoszono ok.
20 referatów. Nasi studenci brali udział w konferencjach i seminariach zorganizowanych przez AGH, SGH, AWF w Warszawie, Akademię Pedagogiczną w Krakowie. Najlepsze prace studenckie znalazły się w trzecim zeszycie studenckich prac naukowych, który właśnie wydaliśmy.
Bardzo ważnym wydarzeniem było przyznanie studentom szkół niepaństwowych studiujących zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym pomocy materialnej w takim samym zakresie jak posiadali studenci szkół państwowych. W bieżącym roku zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu otrzymamy 1650 tys. Jest to szczególnie ważne jako, że zdecydowana większość naszych studentów pochodzi z Zamojszczyzny, jednego z najbiedniejszych regionów w Polsce.

Możliwości wzbogacenia procesu dydaktycznego i poszerzenia wiedzy przez studentów daje współpraca zagraniczna. Dzięki podpisanym przez uczelnię umowom, członkostwom w Europejskiej Sieci Szkół Biznesu Businet, do której należymy jako jedyna uczelnia w Polsce oraz Europejskiej Sieci Fizjoterapii, w której jesteśmy jednym z trzech polskich reprezentantów, nasi studenci mogą studiować i odbywać staże w uczelniach, firmach i instytucjach Europejskich.

W roku akademickim 2003/2004 sześcioro studentów ekonomii oraz informatyki i ekonometrii studiowało w ramach programu Socrates-Erasmus w Belgii. Z kolei trzech studentów belgijskich studiowało w naszej uczelni.

Dwoje studentów kierunku informatyka i ekonometria korzystając ze stypendium Nadburmistrza Schwabisch Hall studiowało w tym mieście grafikę komputerową. Na praktykach zawodowych w szpitalu w Crailsheim podczas wakacji przebywali studenci fizjoterapii.

W tym roku ze stypendium Socratesa skorzysta 8 studentów, przy czym troje już studiuje: w Irlandii - ekonomię oraz w Belgii - administrację.

Informatycy i pedagodzy będą studiowali w semestrze letnim.
Jesteśmy jednym z uczestników projektu w ramach programu Socrates-Erasmus pt. "Studia przypadków w tworzeniu systemów informatycznych". W projekcie bierze udział 9 uczelni z 5 państw i polega on na uczestnictwie studentów ze wszystkich uczelni w 10 dniowych kursach. Najbliższy kurs odbędzie w marcu 2005 roku w Helsinkach pod patronatem firm NOKIA i CISCO. Z naszej strony udział weźmie 5 studentów i wykładowca. W kolejnych latach organizatorami będą inne uczelnie w tym nasza.

W roku akademickim 2003/2004 wzbogaciliśmy naszą bazę dydaktyczną. W grudniu 2003 roku oddaliśmy do użytku Centrum Praktyk
w Kielnarowej, w skład którego wchodzi akademik o 36 miejscach hotelowych oraz pracownie hydroterapii i elektrodiagnostyki. Również w budynku przy ul. Sienkiewicza oddaliśmy kolejne pracownie biologiii medycznej i kinezyterapii. Na powiększenie zasobów bibliotecznych przeznaczyliśmy o 50% środków więcej niż rok wcześniej. Obecnie biblioteka dysponuje 17 tysiącami woluminów wydawnictw zwykłych i ciągłych a także bogatymi zbiorami specjalnymi.

Ważne miejsce w życiu naszej uczelni odgrywają badania naukowe. Są one ukierunkowane przede wszystkim na region. Od ponad trzech lat realizujemy projekt "Badanie nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim". Zebrane podczas kwartalnych badań ankietowych dane pozwalają na diagnozę i prognozę sytuacji województwa. Wyniki badań są podstawą licznych publikacji naszych pracowników.

Jesteśmy jednym z wykonawców Regionalnej Strategii Innowacji - projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski przy wsparciu środków Komitetu Badań Naukowych.

Szeroki zakres badań naukowych prowadzą pracownicy katedry fizjoterapii. Na podkreślenie zasługuje druga nagroda, jaką na
V Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji za pracę pt. "Możliwości zastosowania synchronicznej i asynchronicznej transmisji danych przez Internet w rehabilitacji domowej" uzyskał zespół w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Marczewski, dr Krzysztof Mataczyński, lekarz medycyny Marta Węgrzyn-Bąk i mgr Dawid Długosz.

Wraz ze szkołami wyższymi i instytucjami konsultingowymi z Austrii, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Czech i Węgier realizujemy w ramach programu Interreg 3B wieloletni projekt badawczo-szkoleniowy dotyczący utworzenia środkowoeuropejskiego klastra energii odnawialnej.

Wyrazem prowadzonej w uczelni działalności naukowej są liczne publikacje naszych pracowników w wydawnictwie uczelnianym. W roku akademickim 2003/2004 wydaliśmy kolejne 13, 14 i 15 numery periodyka naukowego Zamojskich Studiów i Materiałów. W ostatnim roku łącznie wydaliśmy 12 pozycji o nakładzie 3000 egzemplarzy. We wrześniu tego roku ukazało jubileuszowe, bo SETNE już wydawnictwo naszej uczelni.
W ostatnim roku akademickim zorganizowaliśmy: II Konferencję Informatyka w Ekonomii, konferencję fizjoterapeutów z zakresu rehabilitacji w zespołach bólowych kręgosłupa, konferencję ekonomistów "Ryzyko w gospodarce", sympozjum poświęcone Jubileuszowi Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II "Człowiek w Centrum Stworzenia", Ogólnopolskie Spotkania Redaktorów Gazet Akademickich.

Wzorem lat poprzednich uczelnia nasza realizowała szereg przedsięwzięć na rzecz miasta i regionu. Do nich należą m.in. projekty, które wdraża Centrum Badawczo-Szkoleniowe: podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi, aktywizacja zawodowa studentów regionu zamojskiego, doradztwo w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Z dużą przyjemnością gościliśmy w naszych murach słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Realizowana przez uniwersytet idea doskonale wpisuje się w nasze koncepcje uczelni otwartej.

W roku akademickim 2003/2004 kontynuowano przedsięwzięcia, które już weszły do tradycji życia kulturalnego miasta i regionu.

Zorganizowaliśmy V Festiwal Piosenki Studenckiej. Współuczestniczyliśmy w organizacji 9 Zamojskich Dni Filmu Religijnego "Sacrofilm". Braliśmy udział w organizacji XIII edycji Festiwalu Sztuk Intuitywnych Fortalicje. W ramach Galeriii Akademickiej zorganizowanych zostało 7 otwartych wystaw o różnorodnej tematyce. Podczas Wiosny Studenckiej, siódmych z kolei juwenaliii studenckich, bawiło się około 10 tysięcy osób.(...)

Sprawozdanie przedstawił dr Mieczysław Kowerski
na VIII inauguracji roku akademickiego
w dn.12 października 2004 r.

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.