ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 

Sprawy studenckie

STYPENDIA PODZIELONO, 
ALE REZERWA CZEKA NA ABSOLWENTÓW

Znowelizowana w maju 2004 roku ustawa o szkolnictwie wyższym wprowadziła bardzo istotne zmiany w polskim systemie stypendialnym. Generalnie można powiedzieć, że dopiero teraz, po wielu latach starań organizacji studenckich, zrównano w prawach (obowiązki od dawna były takie same) studentów szkół niepaństwowych ze studentami szkół państwowych, oraz studiujących w trybie dziennym ze studiującymi w trybie zaocznym.

Obecnie wszyscy studenci w Polsce mają prawo do takich samych świadczeń stypendialnych. Są to stypendia: za dobre wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia sportowe i socjalne.

Stypendia socjalne mogą być podwyższone z tytułu niepełnosprawności oraz zakwaterowania poza miejscem stałego zameldowania (studenci studiów dziennych). Chociaż ustawa weszła w życie 28 maja 2004 r to uczelnie decyzje o przyznanych środkach otrzymały dopiero w końcu sierpnia. Łącznie z pieniędzmi przyznanymi w marcu na stypendia socjalne dla studentów studiów dziennych nasza uczelnia na 2004 rok otrzymała 1645,9 tys. zł. Pieniądze niewspółmiernie wyższe w porównaniu ze 100 tys. zł, które otrzymali studenci studiów dziennych rok wcześniej. Przy czym przyznano również pieniądze na wyrównanie za 7 miesięcy: od 1 stycznia do 31 lipca, pod warunkiem, że decyzje o podziale środków zostaną podjęte do 30 września. Wyrównania dotyczyły stypendiów za wyniki w nauce w roku akademickim 2002/2003 studentów studiów dziennych i zaocznych oraz stypendiów socjalnych dla studentów studiów zaocznych. Nie było problemu z przyznaniem stypendiów za wyniki w nauce - wszystkie oceny są w naszym systemie komputerowym. Problemem stało się natomiast dotarcie podczas wakacji do wszystkich studentów studiów zaocznych, którzy musieli złożyć do 27 września wnioski o stypendia socjalne. Rozpoczął się swoisty "wyścig z czasem". Oczywiście "oplakatowaliśmy" uczelnię i miasto. Każdy student na swoją skrzynkę mailową otrzymał informację. Ale cóż, tylko studenci informatyki mają wyrobiony nawyk systematycznego czytania poczty elektronicznej. Na szczęście 25-26 września był pierwszy zjazd, podczas którego udało się nam poinformować dużą część studentów. Potem niestety kolejka przed pokojem nr 34, gdzie składano wnioski, kończyła się dwa pietra niżej. Zatrudniona na stanowisku sekretarza Komisji Stypendialnej Anna Krupa została wzmocniona dodatkowymi pracownikami. Udało się zgodnie z przepisami podzielić wyrównanie.

Za dobre wyniki w nauce otrzymało je 155 studentów w łącznej kwocie 181,3 tys. zł, przy czym, jednorazowe wypłaty za 7 miesięcy wahały się od 700 do 2800 zł. Stypendia socjalne, specjalne i z tytułu zakwaterowania otrzymało 278 studentów na łączną kwotę 197,9 tys. zł, a tym razem wypłaty za 7 miesięcy wahały się od 350 do 1575 zł.

Niestety nie wszyscy byli zadowoleni z podziału. Chodzi tutaj o lipcowych absolwentów, którzy w dniu 30 września już nie byli studentami, a więc zgodnie z wytycznymi MENiS nie mogli otrzymać stypendiów. 

A przecież w okresie, którego dotyczyły wyrównania byli studentami.
Rektor interweniował w tej sprawie w ministerstwie, tym bardziej, że przy kalkulacji środków na stypendia absolwenci byli brani pod uwagę. Jednocześnie, uważając, że te pieniądze należą się absolwentom stworzyliśmy na ten cel rezerwę.

Okazało się, że nasze działanie było właściwe. W dniu 24 listopada Sekretarz Stanu w MENiS Tadeusz Szulc poinformował, że Minister złożył wniosek w sejmie o nowelizację Ustawy w kierunku przyznania stypendiów absolwentom. Jednocześnie Minister prosi Rektora o zarezerwowanie odpowiednich środków. W naszej uczelni pieniądze czekają na odpowiednie decyzje.

Na tym akcja stypendialna się jeszcze nie skończyła. Pozostała sprawa bieżących stypendiów na rok akademicki 2004/2005.

Również nie było problemu ze stypendiami za wyniki w nauce. Osobom, które w całym roku akademickim 2003/2004 osiągnęły średnie z egzaminów i zaliczeń co najmniej 4,00 przyznano stypendia, które będą im wypłacane przez cały rok akademicki 2004/2005. Oczywiście najwyższe stypendium otrzymały osoby o średniej co najmniej 4,75 - 450 zł miesięcznie. Takich osób w naszej uczelni było tylko 10. Łącznie stypendia za dobre wyniki w nauce otrzymało 279 osób, tj. ok. 17 % wszystkich uprawnionych. Stypendia socjalne przyznano 828 osobom, tj. 29 % wszystkich studentów. Najlepsi studenci o bardzo złej sytuacji materialnej mogą liczyć miesięcznie nawet na 900 zł. Są to jednostkowe przypadki. Natomiast nie ulega wątpliwości, że dla dużej grupy naszych studentów dzięki stypendiom studiowanie stało się tańsze.

Stypendia staramy się wypłacać bez żadnej zwłoki. Wypłaciliśmy już pieniądze za 3 miesiące, od października do grudnia. Jednak terminy wypłat w 2005 roku zależeć będą od tego, kiedy otrzymamy środki z Ministerstwa. Oby tylko nie powtórzyła się sytuacja z roku ubiegłego, kiedy to studenci studiów dziennych otrzymali stypendia za styczeń i luty dopiero pod koniec marca.

Podkreślić należy, ze terminy wypłaty stypendiów państwowych nie warunkują opłat czesnego. Zgodnie z regulaminem odpłatności terminy opłat czesnego pozostają niezmienione (ostatnia opłata w semestrze zimowym do 5 stycznia 2005 roku.) niezależnie od tego czy stypendia zostaną w tym terminie wypłacone.

1. Wysokość stypendium za wyniki w nauce w roku akademickim 2004/2005

Przedział średniej ocen za rok studiów Wysokość stypendium za miesiąc

 • 4,00 - 4,24 150 zł

 • 4,25 - 4,49 250 zł

 • 4,50 - 4,74 350 zł

 • Powyżej 4,75 450 zł

2. Wysokość stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2004/2005

Dochód netto na członka rodziny Wysokość stypendium za miesiąc

 • 0,00 - 100,00 zł 450 zł

 • 100,01 - 200,00 zł 350 zł

 • 200,01 - 300,00 zł 250 zł

 • 300,01 - 400,00 zł 150 zł

 • 400,01 - 500,00 zł 100 zł

 • 500,01 - 569,00 zł 50 zł

3. Wysokość dodatku do stypendium socjalnego z tytułu niepełnosprawności w semestrze zimowym roku akademickiego 2004/2005

Stopień niepełnosprawności Wysokość dodatku za miesiąc

 • Znaczny 300 zł

 • Umiarkowany 200 zł

 • Lekki 100 zł

Mieczysław Kowerski

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.