ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 

Współpraca międzynarodowa

POGRANICZE POLSKO - UKRAIŃSKIE

W Zamościu powstaje duży projekt z zakresu współpracy polsko - ukraińskiej. 16 listopada 2004 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji odbyło się Międzynarodowe Polsko - Ukraińskie Seminarium: "Pogranicze polsko-ukraińskie, środowisko - społeczeństwo - gospodarka"

Jest to realizacja części dużego projektu podjętego przez Uczelnię, na który uzyskała dofinansowanie z programu PHARE w ramach Euroregionu Bug.

Zasięg projektu obejmuje aż 5 regionów przygranicznych:

  • po stronie polskiej województwa: lubelskie i podkarpackie,

  • po stronie ukraińskiej obwody: wołyński, lwowski i zakarpacki.

Osią projektu jest granica państwa pomiędzy RP i Ukrainą.
Obszar współpracy transgranicznej zdefiniowany na cele realizowanego projektu obejmuje 98,7 tys. km2 z czego na stronę polską przypada 43,0 tys km2 co stanowi 13,3% powierzchni Polski, a na Ukraińską 54,8 tys. Km2, tj. 9,1 % powierzchni Ukrainy. Układ osadniczy regionu transgranicznego tworzy 225 miast, z tego 85 po stronie polskiej i 140 po ukraińskiej. Ogólna liczba wsi wynosi 9859, przy czym w polskiej części tego obszaru znajduje się 6373 a po ukraińskiej 3486. Ukraińska część jest większa zarówno pod względem powierzchni o ok. 21,5% jak i liczby mieszkańców o 13,7%. W części polskiej jest większa przeciętna gęstość zaludnienia, która wynosi 102 osoby na 1 km2 /w Polsce 121 osób/ natomiast w ukraińskiej 93 osoby na 1km2 /na Ukrainie 86 osób na 1km2/.

Celem projektu jest stworzenie systemu gromadzenia aktualizowania i udostępniania danych społeczno - gospodarczych o przygranicznych regionach Polski i Ukrainy.

Wyniki prac mają posłużyć do zapewnienia różnym podmiotom /np. samorządy, organizacje pozarządowe, administracja rządowa, szkoły, uczelnie wyższe, placówki naukowo - badawcze, przedsiębiorstwa/ dostępu do kompleksowej informacji w celu:

  • przygotowania projektów finansowanych z FS UE, inicjatyw UE jak np. Interreg III, dostępnych w Polsce czy TACIS na Ukrainie, a nakierowanych na rozwiązywanie problemów współpracy transgranicznej,

  • wykorzystania w pracach nad zbudowaniem "Strategii współpracy transgranicznej pomiędzy regionami Polski i Ukrainy

Rezultaty prac zawarte zostaną w ponad 300 stronicowym opracowaniu, które już w czerwcu 2005 roku będzie wydane w 3 językach /polskim, angielskim i ukraińskim/

Projektem kieruje i całość prac koordynuje Bogdan Kawałko - prorektor ds. rozwoju WSZiA.

Partnerami w realizacji projektu są: Uniwersytet Wołyński im. Lesi Ukrainki, Uniwersytet Lwowski im Iwana Franko, Państwowe Urzędy statystyczne we Lwowie i Łucku, urzędy statystyczne w Lublinie i Rzeszowie oraz Administracja Obwodu Wołyńskiego w Łucku.

W seminarium udział wzieli m. in.: prof. Siergiej Fedoniuk, prof. Markian Malski, prof. Stefan Trochimczuk oraz dyrektorzy urzędów statystycznych: Maria Motyl, Semen Matkowski, Jan Węgrzyn, Kazimierz Tucki.

Podczas seminarium, które odbyło się w dn. 16 października 2004 roku w siedzibie WSZiA w Zamościu dokonano:

  • uzgodnienia szczegółowego zakresu merytorycznego projektu,

  • przyjęcia harmonogramu prac,

  • uzgodnienia i przyjęcia metodologii,

  • zatwierdzenia składu autorskiego oraz systemu współpracy.

Całość prac nad projektem wraz z przedstawieniem wyników zostanie zakończona w czerwcu 2005 roku

Władysław Molas

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.