ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 

Konferencje

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Wywiad z dr Bogusławem Klimczukiem, koordynatorem Projektu CER2 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu


- Panie doktorze, skąd wziął się pomysł na zajmowanie się tematyką energii odnawialnych w WSZiA?


- Od wielu lat w Zamościu działa grono osób, które pasjonują się problematyką wykorzystania potencjału energetycznego rolnictwa. Jeszcze w roku 1995, gdy nasi obecni partnerzy z Austrii (z Europejskiego Centrum Energii Odnawialnych w Guessing) zaczynali zajmować się wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, dr Piotr Gradziuk prowadził na zlecenie ATEX Sp. z o.o. (przedsiębiorstwo wówczas w grupie kapitałowej Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A., dzisiaj w największym europejskim koncernie energetycznym, Electricite de France - EdF) badania potencjału produkcyjnego biomasy na Zamojszczyźnie. Duże zainteresowanie tą sferą wyrażali wówczas zarówno Prezes Zarządu Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. dr inż. Ryszard Rabiega (obecnie Prezes Zarządu AGTEL Sp. z o.o.) czy też Ryszard Tokarski, Prezes Zarządu ATEX Sp. z o.o. Miałem przyjemność jako świeżo upieczony asystent uczestniczyć w tych badaniach. I zainteresowanie tą tematyką pozostało u mnie w dalszym ciągu. Stąd, gdy partnerzy z Guessing, którzy pomysł na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zrealizowali z ogromnym sukcesem, zaproponowali wspólny projekt, korzystając z przychylności władz WSZiA postanowiłem włączyć się do tych działań.


- Ale to jest dość odległy obszar od działalności bieżącej szkoły...


- I tak i nie. Z punktu widzenia prowadzonej działalności edukacyjnej, problem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych jest dość odległy. Jednak w realizowanej przez WSZiA w Zamościu strategii rozwoju istnieją obszary pomysłów innowacyjnych, szukania nowych obszarów działalności, które szkoła będzie mogła zagospodarować zarówno w sensie edukacyjnym jak i naukowo-badawczym. Badania wpływu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na rozwój regionalny, gospodarczy czy społeczny jak najbardziej odpowiadają oczekiwaniom zarówno władz jak i założycieli szkoły. Poza tym taka innowacyjna działalność może mieć bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy a dzięki temu budowana jest też pozycja regionu i zarazem szkoły. Dla nas oprócz samej promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii istotnym jest tez możliwość prowadzenia badań naukowych.


- Co się dzieje obecnie w projekcie CER2 ?


- Projekt o akronimie CER2 (Central European Regions Cluster for Energy from Renewables Network) realizowany jest w szkole od ok. 8 miesięcy. Na razie całość działań koncentrowała się na trzech obszarach: realizacji badań na rzecz ARSENAL RESEARCH będącego partnerem wiodącym w projekcie, przygotowaniu formalnej strony jego realizacji (porozumienia, umowy) oraz opracowaniu rozszerzenia projektu (do przystąpienia Polski do UE nie mogliśmy mieć własnego dofinansowania. W listopadzie mogliśmy złożyć nowy wniosek do INTERREG IIIB CADSES na własne działania i budżet. Jako koordynator projektu po stronie uczelni uczestniczyłem w kilku spotkaniach zespołu projektowego, który zajmuje się realizacją projektu we wszystkich 7 krajach. W dniach 17-20.11.2004 uczestniczyliśmy wspólnie z rektorem Janem Andreasikiem w posiedzeniu Komitetu Sterującego CER2 oraz w Europejskiej Konferencji Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Wiedniu. Na tej konferencji ustalono, że kolejne spotkanie Zespołu Programowego oraz Komitetu Sterującego odbędzie się w Zamościu w maju 2005 roku. Będzie to połączone z Międzynarodową Konferencją poświęconą kwestii wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej.


- Czyli kolejne ważne wydarzenie w projekcie CER2 będzie miało miejsce w maju 2005...


- Tak, ale w międzyczasie będziemy realizowali działania na poziomie lokalnym. Planujemy uruchomić stronę internetową projektu, utworzyć Lokalną Grupę Roboczą oraz przede wszystkim będziemy przygotowywać konferencję majową. Poza tym chcemy jak najszybciej uruchomić aktywną działalność Centrum Energii Odnawialnych i nawiązać bliższą współpracę z firmami i samorządami w regionie. Poza tym przygotowujemy kolejne projekty z partnerami w Austrii i Niemczech.


- Jaką korzyść z projektu mogą mieć studenci WSZiA w Zamościu ?


- Korzyści dla studiujących we WSZiA są wielorakie: mogą oni mieć dostęp do najnowszych informacji o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w Europie, w internecie udostępnione zostaną bazy danych z artykułami naukowymi na ten temat oraz z odnośnikami do różnych instytucji, konferencje stanowić będą możliwość poznania najlepszych specjalistów w Europie w zakresie odnawialnych źródeł energii. Być może uda się także stworzyć możliwość odbywania praktyk w tym zakresie w Austrii.


- Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała Małgorzata Bzówka


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.