ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 


Konferencja połączyła doświadczonych naukowców.
fot. G. Gęborys

...i młodych pedagogów.
fot. G. Gęborys

Przygotowanie konferencji to ogrom pracy również dla studentów.
fot. G. Gęborys

Globalizacja - szansa czy zagrożenie współczesnej cywilizacji ?
fot. G. Gęborys

Konferencje

"MŁODZIEŻ I DEKADY XXI WIEKU...
UKŁAD PUZZLI CZY DOMINA?"

Pod tym hasłem w dniach 18-19.10.2004 r. odbyła się w naszej uczelni Ogólnopolska Konferencja Naukowa młodych pedagogów, psychologów i socjologów działających w studenckich kołach naukowych. Organizatorem Konferencji była Katedra Pedagogiki oraz Naukowe Koło Młodych Pedagogów WSZiA w Zamościu.

Celem konferencji była próba spojrzenia na współczesną młodzież z perspektywy postępującej globalizacji oraz przez pryzmat wpływów formującego się społeczeństwa późnej nowoczesności, w którym życie jednostek i grup społecznych przebiega w cywilizacyjnym układzie: bezpieczeństwo - zagrożenie, zaufanie - ryzyko. Z punktu widzenia nauk społecznych, w tych jakościowo nowych czasach istotne staje się określenie najmocniejszego przejawu tego wpływu, a więc kształtowania osobowości i wytwarzania swoistego typu człowieka.

W plenarnej części konferencji wystąpili nauczyciele akademiccy z Instytutu Psychologii PAN w Warszawie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

W sekcjach problemowych obejmujących zagadnienia: Unijny wizerunek Polaka, kim jesteśmy i co wnosimy do wspólnej Europy? Szanse i zagrożenia młodego pokolenia oraz W obronie tradycji: "Aby Polska była Polską..." wyniki swoich badań prezentowali studenci pedagogiki naszej uczelni oraz prelegenci z Akademii Pedagogicznej, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Konferencja była refleksją nad tym, co w naszym życiu warto zmieniać, na co warto zwrócić uwagę. Stała się miejscem spotkania pracowników naukowych i studentów zgromadzonych wokół pięknej troski o człowieka. W centrum uwagi pedagoga znajduje się człowiek, a zwłaszcza ten człowiek, który dorasta, który z dziecka staje się dorosłym mężczyzną, dorosłą kobietą.

Wiele treści zostało podjętych podczas konferencji. Warto zwrócić uwagę na wnikliwość obserwacji ludzkich postaw i problemów, jaką charakteryzowały się prawie wszystkie referaty. Pedagogika jest dziedziną nauki, która sięga wszelkich wymiarów życia człowieka. Tym trudniej o niej mówić, ale podczas obrad stała się przestrzenią, w której wszyscy prelegenci bardzo pięknie się odnaleźli.

Jakie będzie pokolenie I połowy XXI wieku - układ puzzli czy domina? To pytanie domagało się odpowiedzi. W wielu wystąpieniach spotykaliśmy się z sugestią by nad smutną wizją domina mogła zwyciężyć idea puzzli, w której każdy człowiek będzie mógł współtworzyć obraz XXI wieku. Wiele referatów dotyczyło problematyki penitencjarnej i alkoholizmu. Cieszy fakt zainteresowania się młodych ludzi sprawami, które dotykają naszej społeczności.

Młodzi ludzie mają odwagę mówić o samych sobie, o własnych doświadczeniach, osobistych poglądach na wiele problemów. Taki styl prowadzenia badań naukowych staje się bardziej osobisty, bardziej indywidualny, zakorzeniony we własnej osobowości naukowca. W ten sposób nauka może stać się pasją życiową, która prowadzi ku dojrzałości.
Wiele spośród referatów wygłaszanych było w duchu redefinicji pojęć, które w nowym tysiącleciu zmieniają swój kontekst i znaczenie: radość, życzliwość, ojczyzna, patriotyzm, rodzina, wzorce postępowania, bezpieczeństwo, wartości, szanse, zagrożenia. To słowa klucze wokół których prowadzono dyskusje. Uczestników konferencji przepełniała troska o ludzi zagubionych: więźniów, pseudokibiców, o ludzi starych, wychowanków domu dziecka, o nasz kraj, ojczyznę. W tej nowej wizji społeczności XXI wieku młodzi naukowcy odkrywają jako szczególną wartość wolontariat - nową ideę aktywności w życiu społecznym. Wolontariat, który płynie z potrzeby serca staje się zaczynem do wnikliwej, dogłębnej, naukowej refleksji nad problemami pedagogicznymi i psychologicznymi.

Współczesne losy naszej kultury naznaczone są zjawiskiem globalizacji, która domaga się odpowiedzialnej refleksji nad jej filozoficznymi fundamentami. Egzystencja pokolenia I połowy XXI wieku napotyka na swej drodze szereg szans i zagrożeń rozwoju. Wśród zagrożeń ważne miejsce zajmują coraz bardziej ekspansywne mass media, indywidualizm, egoizm grupowy, subkultury. Antidotum na takie zagrożenia wydaje się być dojrzałe i harmonijne życie społeczne. 

Człowiek ze swej natury jest istotą społeczną. Człowiek potrzebuje człowieka, by być człowiekiem. Już sama konferencja stała się świadectwem troski o człowieka, jego humanizm, wartości. Nowy sposób podejścia do nauki, bardziej zakorzeniony w rzeczywistości i osobisty, świadczy o konieczności zaangażowania w kształtowanie odpowiedzialnych postaw młodych ludzi. Cieszy coraz bardziej obecna w referatach antropologiczna wizja człowieka wyrastająca z korzeni filozofii klasycznej i chrześcijańskiej. Ta szeroka perspektywa spojrzenia na kulturę europejską pozwala głębiej zrozumieć kulturę polską, jej szczególny charakter i osiągnięcia.

Człowiek nie jest samotną wyspą - ten wyraz potrzeby życia społecznego odkryliśmy i przeżyliśmy jako centralną i najbardziej potrzebną wartość. XXI wiek dopiero się zaczął. Puzzle kultury pokolenia I połowy XXI wieku trzeba dopiero układać by stworzyły pełną całość, w której każdy z nas ma swoje miejsce i gdzie niekoniecznie musimy się rozpychać i przewracać innych by stanowić część społeczności.

Ks. Jacek Zieliński
Katarzyna Ziomek-Michalak

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.