ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 

Współpraca międzynarodowa

W EUROPEJSKIM CLUSTERZE
ENERGII ODNAWIALNYCH

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu od początku swego istnienia realizuje konsekwentnie strategię rozwoju i innowacyjności. Ostatnim przykładem tego sposobu myślenia o rozwoju szkoły jest uczestnictwo w projekcie CER2 (Central European Regions Cluster for Energy from Renewables Network).

Projekt został przygotowany wspólnie z austriackim, rządowym instytutem naukowo-badawczym ARSENAL RESEARCH z Wiednia. Głównym jego celem jest promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Europie Środkowej i stworzenie w tym regionie clustera regionów i organizacji, zajmujących się tą dziedziną gospodarki. Uczestniczy w nim 14 partnerów ze Słowenii, Słowacji, Czech, Węgier, Austrii, Niemiec i Polski (WSZiA). Całkowity budżet projektu wynosi ponad 2,5 mln EURO, z czego Komisja Europejska finansuje 50%. Jego realizacja przebiegać będzie w okresie 2004-2006.

Idea przygotowania projektu w powstała wraz z utworzeniem Centrum Energii Odnawialnych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Poszukiwania źródeł finansowania trwały ponad rok. Znaczną pomoc uzyskano ze strony Europejskiego Centrum Energii Odnawialnych w Guessing w Austrii oraz Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości w Schwaebisch Hall. Z obydwiema instytucjami WSZiA współpracuje od wielu lat, wspólnie realizowano np. w latach 2000 - 2002 Projekt NET-KMU, finansowany w ramach Programu ECOS OUVERTURE. Źródłem finansowania CER2 jest Program Horyzontalny Unii Europejskiej INTERREG III B CADSES.

Obszar współpracy w ramach INTERREG IIIB CADSES obejmuje kraje (cały obszar): Austria, Grecja, Albania, Bośnia-Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Serbia i Czarnogóra, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Węgry, Polska, Mołdawia, Rumunia, Republika Słowacka, Słowenia oraz wybrane regiony Niemiec (Badenia-Wittenbergia, Bawaria, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Berlin, Brandenburgia, Turyngia, Meklemburgia-Pomorze Przednie), Włoch (Puglia, Molise, Abruzja, Marche, Friuli-Wenecja Julijska, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Górna Adyga, Umbria) i Ukrainy (obwody: odeski, zakarpacki, lwowski, tarnopolski, iwano-frankowski i czerniowiecki).

Program INTERREG III B jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF), a współfinansowany ze środków krajowych uczestniczących w nim państw. Całkowity budżet ERDF w okresie 2000-2006 wynosi 286,8 mln EUR. Środki ERDF alokowane przez Polskę na INTERREG III B CADSES w latach 2004-2006 wynoszą 12,4 mln EUR. Głównym celem jest rozwój współpracy ponadnarodowej promującej zrównoważony i skoordynowany rozwój przestrzenny (terytorialny). Spośród obszarów współpracy wyznaczonych w ramach komponentu B program CADSES obejmuje największe terytorium - w jego skład wchodzi 18 państw. Ze względu na dużą różnorodność krajów i regionów biorących udział we współpracy w ramach tego programu oraz długość i charakter granic (w tym granic zewnętrznych UE) problematyka integracji przestrzennej w obszarze CADSES ma szczególne znaczenie.

W każdym projekcie realizowanym w ramach programu CADSES musi uczestniczyć co najmniej 2 finansujących partnerów. W celu usprawnienia procesu realizacji projektów stosuje się zasadę partnera wiodącego. Partner ten przedkłada propozycję projektową do Wspólnego Sekretariatu Technicznego (ang. Joint Technical Secretariat - JTS), koordynuje wszystkie działania związane z wdrażaniem projektu i ponosi odpowiedzialność prawną oraz finansową za cały projekt. Rodzaje finansowanych przedsięwzięć:

 • ponadnarodowe koncepcje, plany i programy rozwoju przestrzennego,

 • ustanowienie nowych i wzmocnienie już istniejących ponadnarodowych powiązań sieciowych w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego,

 • działania pilotażowe o wymiarze ponadnarodowym (w oparciu o ponadnarodowe koncepcje lub strategie),

 • wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy podmiotami realizującymi politykę rozwoju przestrzennego,

 • organizacja konferencji, seminariów, rozpowszechnianie informacji,

 • finansowanie inwestycji na mała skalę np. centra informacji i innowacji o znaczeniu międzynarodowym (w oparciu o ponadnarodowe koncepcje lub strategie).

W przypadku CER2 rolę Partnera Wiodącego realizuje wspomniany ARSENAL RESEARCH, pozostali partnerzy zajmują się przede wszystkim realizacją działań w poszczególnych regionach. Główne działania, jakie będą realizowane w ramach projektu na poziomie międzynarodowym to:

 • cykliczna Europejska Konferencja nt. Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii,

 • Stworzenie internetowej platformy wymiany wiedzy i informacji www.cer2.net,

 • Stworzenie sieci połączeń i wspólnych projektów pomiędzy organizacjami,

 • Opracowanie jednolitych programów kształcenia na poziomie wyższym zawodowym w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

W Polsce w ramach CER2 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zamierza:

 • opracować koncepcje wykorzystania energii odnawialnych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie,

 • przygotować cykl konferencji i seminariów nt. roli energii odnawialnych w rozwoju regionalnym,

 • opracować własną stronę internetową wraz z bogatym zestawem informacji, odnośników i opracowań, poświęconych odnawialnym źródłom energii,

 • zorganizować szkolenia i wyjazdy studialne, poświęcone problematyce bioenergii

Uczestnictwo WSZiA w Zamościu w projekcie umożliwia nie tylko poszukiwanie nowych, innowacyjnych obszarów aktywności, ale także znalezienie interesujących partnerów do dalszej współpracy. W listopadzie gościli w Zamościu Johanes Fechner z firmy doradczej 17&5 GmbH z Wiednia oraz Susanne Geissler, Koordynator Projektu, pracownik ARSENAL RESEARCH oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Wiener Neustadt, największej uczelni zawodowej w Austrii. Przeprowadzone dyskusje i rozmowy potwierdziły szansę na nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami oraz możliwość wspólnego przygotowywania projektów do programów międzynarodowych.

W najbliższym okresie w ramach projektu CER2 we WSZiA w Zamościu zamierza się przede wszystkim zakończyć zbieranie danych, zamówionych przez Partnera Wiodącego, na temat polskiego sektora energii odnawialnych oraz edukacji w tym zakresie. W grudniu powinna także ruszyć pełna strona międzynarodowa projektu ( www.cer2.net ) oraz własna strona szkoły poświęcona problematyce energii odnawialnych.
Więcej informacji o projekcie wkrótce....

Dr Bogusław Klimczuk

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.