ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 

Akredytacje

CERTYFIKAT ISO 
I KRAJOWEJ SIECI USŁUG - KSU

Po kilkumiesięcznych pracach szkoleniowych, projektowych i organizacyjnych Centrum Badawczo - Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu przeszło w dniach 13-17 listopada 2004 roku dwustopniowy audit akredytacyjny o przyznanie Certyfikatu ISO i Certyfikatu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie na rzecz małych i średnich przedsiębiorców usługi doradczych, szkoleniowych i informacyjnych w ramach Krajowego Systemu Usług.

Z satysfakcją informujemy Czytelników Naszego Forum, że CBS WSZiA uzyskał na świadczenie wyżej wspomnianych usług akredytację Kema Quality wg normy ISO 9001 - 2000 oraz akredytację Zetom- Cert na zgodność świadczonych usług ze standardami KSU- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw [KSU] jest siecią dobrowolnie współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji świadczących na rzecz małych i średnich przedsiębiorców usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe i proinnowacyjne. KSU powstał w październiku 1996 roku z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która pełni rolę koordynatora działań systemu.

Misją KSU jest partnerskie wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców. Podstawowym celem systemu jest podniesienie konkurencyjności polskich MSP poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług oraz przygotowanie ich do procesu integracji z Unią Europejską.

Uczestnictwo w systemie jest całkowicie dobrowolne, współpraca między ośrodkami ma na celu wyłącznie rozwój systemu wsparcia małych i średnich firm, a tym samym zwiększenie ich konkurencyjności. Członkostwo w KSU nie wiąże się z żadnymi korzyściami materialnymi. Członkowie KSU to podmioty działające nie dla zysku. KSU nie jest systemem zamkniętym. Rokrocznie, organizowane są ogólnopolskie nabory, w wyniku których do sieci włączane są nowe instytucje. Obecnie w systemie działa blisko 180 organizacji.

Ośrodki KSU spełniają standardy organizacyjne i standardy świadczenia usług wymagane w ramach akredytacji w sieci KSU oraz wdrożony system zapewnienia jakości zgodny z normą serii ISO 9001-2001. KSU jest elementem krajowego systemu wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw, struktury obejmującej najważniejszych partnerów na trzech poziomach działania (bloki zacienione odpowiadają partnerom akredytowanym w Krajowym Systemie Usług dla MSP):

KSU skupia organizacje, które zgłosiły chęć uczestnictwa w systemie i zostały wyłonione w drodze kolejnych naborów. Organizacje te nie są nastawione na zysk i posiadają duże doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz sektora MSP w Polsce. Wśród nich znajdują się centra wspierania biznesu, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego, organizacje pracodawców, instytuty badawczo-rozwojowe, fundacje i stowarzyszenia.

Ośrodki należące do sieci współpracują ze sobą na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim. W każdym z województw, podczas spotkań regionalnych, wybierani są dwaj przedstawiciele ośrodków KSU, którzy zajmują się organizacją prac w regionie oraz reprezentują go w Radzie Koordynacyjnej. Rada Koordynacyjna KSU zajmuje się ustalaniem i zatwierdzaniem kierunków działania sieci. Jej kadencja trwa dwa lata.

Do wykonania określonych zadań Rada powołuje Grupy Zadaniowe: Grupa Zadaniowa ds. Standardów Jakości i Akredytacji, Grupa Zadaniowa ds. Promocji, Grupa Zadaniowa ds. Kształcenia i Akredytacji Konsultantów KSU, Grupa Zadaniowa ds. Krajowej Sieci Innowacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poprzez Sieć doradztwa KSU dla MSP wspiera ich rozwój. 

Rozwój MSP ma podstawowe znaczenie dla tworzenia nowoczesnych miejsc pracy w regionach i przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, otworzyła się dodatkowa ścieżka wsparcia dla MSP poprzez uruchomienie programów pomocowych UE a są to Sektorowe Programy Operacyjne - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i Rozwój Zasobów Ludzkich. Wykorzystanie programów pomocowych przez MSP jest możliwe jedynie drogą składania konkretnych projektów, które dla poszczególnych przedsiębiorców są trudne do przygotowania, firmy doradcze sieci KSU mają za zadanie udzielanie pomocy przy przygotowaniu projektów. Już od kilku miesięcy do CBS WSZiA zgłaszają się przedsiębiorcy z prośbą o pomoc w projektach. Uzyskane dodatkowe kwalifikacje specjalistów CBS podczas prac nad wdrożeniem w CBS standardów usług KSU, w znacznym stopniu poprawią jakość usług dla przedsiębiorców.

Centrum Badawczo-Szkoleniowe zaprasza studentów naszej uczelni do współpracy przy realizacji usług dla MSP, co pozwoli nabyć dodatkową wiedzę merytoryczną i praktyczną, która przyda się w przyszłości w własnym biznesie.

Przygotował Jerzy Pomorski

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.