ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁ
- Mamy obowiązek kształtować otoczenie w którym żyjemy - mówił na konferencji prasowej

prof. Wiktor Zin. fot. MB


Nowy kierunek – ochrona dóbr kultury

PROFESOR ZIN W ZAMOŚCIU

Prof. Wiktor Zin był szczególnym gościem konferencji prasowej dotyczącej uruchomienia nowego, szóstego z kolei, kierunku kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu – ochrona dóbr kultury. Profesor, niekwestionowany autorytet w dziedzinie architektury i konserwacji zabytków będzie wykładowcą na nowym kierunku. W konferencji, która odbyła się 2 lipca br. w Collegium Maius przy ul. Akademickiej w Zamościu uczestniczyli również rektor Jan Andreasik i prorektor Bogdan Kawałko.

- Dwa czynniki, poziom uczelni i jej lokalizacja w Zamościu, wpłynęły na decyzję uruchomienia takiego kierunku. Mamy obowiązek zmieniać świadomość i obyczaje w kształtowaniu otoczenia, od własnego domu i ogrodu począwszy aż po architekturę miast, wiosek czy cmentarzy – mówił podczas spotkania prof. Zin.

- Uczelnia uratowała ten budynek (Collegium Maius przypis red.) przed totalnym zniszczeniem i ciągle chcemy poszerzać swój wkład w ratowanie zabytków Zamościa. Często przechodzimy obojętnie obok arcydzieł, gdzieś porozrzucanych po miedzach, nie doceniając ich wartości i znaczenia dla przyszłych pokoleń – podkreślał rektor Andreasik.

Kadrę profesorską kierunku stanowią wykładowcy z Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Są to m.in. Jerzy Kowalczyk, Bonawentura Maciej Pawlicki, Stanisław Żukowski, Bogusław Szmygin i oczywiście cytowany w tekście Wiktor Zin.

Absolwent kierunku - ochrona dóbr kultury uzyskuje w czasie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sztuki użytkowej, historii sztuki ogólnej i polskiej i zasad konserwacji. Po trzech latach studiów i odbytych w ramach studiów praktykach zawodowych otrzymuje tytuł licencjata kierunku ochrona dóbr kultury. Jest przygotowanym do zawodu specjalistą w sektorze kultury, administracji samorządowej i w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków. Posiada przygotowanie do współpracy z wykonawstwem konserwatorskim, w branży rzemieślniczo-budowlanej i artystyczno- użytkowej. Otrzyma kwalifikacje zawodowe do zarządzania i administrowania dziedzictwem kultury, zabytkami architektury, urbanistyki, sztuki użytkowej i krajobrazu kulturowego. Wykaże się umiejętnościami pozwalającymi samodzielnie wykonywać analizy materiału, a także prowadzić prace realizacyjne, wszechstronnie nadzorować zastosowania technik w przemyśle kamieniarskim, pełnić nadzór w przedsiębiorstwach produkcji detali kamiennych i sztukatorskich dla potrzeb rynku architektonicznego, odnowy i rewaloryzacji zabytków architektury i urbanistyki oraz produkcji rzemieślniczo-budowlanej na potrzeby okładzin ściennych, posadzek, detali architektonicznych, płasko rzeźbionych form zdobniczych i elementów dekoracyjnych opatrzonych liternictwem. Absolwenci uzyskają prawo do kontynuacji nauki na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich, gdzie otrzymają tytuł magistra w zakresie ochrony dóbr kultury.

mb

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.