ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁStypendia w WSZiA

PEŁNA STUDENCKA KIESZEŃ

Najbiedniejszy i najlepszy student może w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu otrzymać stypendium miesięczne w wysokości 675 zł. Za co np. opłaci najdroższe studia w tej uczelni i pozostanie mu „parę groszy” kieszonkowego.

Rozmowa z prorektorem dr Mieczysławem Kowerskim.

- Uczelnia uzyskała od Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dotację w wysokości prawie 1 mln 700 tys., która jest przeznaczona...?- Generalnie na stypendia za wyniki w nauce i socjalne dla studentów, niezależnie od tego jaki kierunek studiują i w jakim trybie, dziennym czy zaocznym. Do 28 września był termin składania wniosków dla studentów II i III roku studiów zaocznych, dla których stypendia socjalne były pewnego rodzaju wyrównaniem za okres od stycznia do końca lipca ubiegłego roku akademickiego. Jednocześnie już bez składania wniosków studenci III roku studiów dziennych i zaocznych otrzymają wyrównanie stypendiów za wyniki w nauce. Oczywiście muszą to być dość dobre wyniki.


- Dużo studentów otrzyma to stypendium „wyrównawcze”?


- Socjalne stypendium wyrównawcze otrzyma około 300 studentów a więc jedna czwarta uprawnionych. Stypendia za wyniki w nauce około 150 osób i jest to również jedna czwarta uprawnionych.


- Jaka jest maksymalna stawka miesięczna stypendium, które może otrzymać student?


- Najbiedniejszy i najlepszy student może w WSZiA otrzymać stypendium miesięczne w wysokości 675 zł. Za okres siedmiu miesięcy w sumie może otrzymać 4 725 zł. Ale musi to być student o najniższych dochodach i średniej ocen co najmniej 4,75. Maksymalna miesięczna kwota stypendiów państwowych zgodnie z ustawą może wynosić aż 1350 zł, ale Skarb Państwa nie dysponuje takimi środkami a poza tym zawsze pozostaje dylemat, który na bieżąco rozstrzygamy z samorządem studenckim czy dać mniej stypendiów, ale o większej wartości jednostkowej czy też więcej mniejszych. Wygrywa rozsądek.


- A najniższa stawka stypendium w uczelni wyniesie ...?


- W przypadku socjalnych stypendiów wyrównawczych jest to kwota 350 zł za okres 7 miesięcy, za wyniki w nauce – 700 zł.


- Czy o stypendia socjalne mogą ubiegać się studenci I roku studiów licencjackich czy też magisterskich, które również za chwilę zostaną uruchomione?


- Jak najbardziej tak. Studenci pierwszego roku muszą wnioski o stypendia socjalne złożyć do 10 października. Po pierwszym semestrze będą mogli również otrzymać stypendia naukowe, ale już przyznawane przez rektora naszej uczelni i o ile osiągną przewidzianą w regulaminie średnią ocen.


- W tej chwili jest sporo świadczeń, które student może uzyskać na naukę. Są stypendia naukowe i socjalne ministerstwa, są te przyznawane przez same uczelnie, są stypendia unijne. Czy one wzajemnie się wykluczają?


- Generalnie nie dublujemy stypendiów starając się je udzielać tam, gdzie państwo nie ma środków. Np. fundujemy „stypendia na dzień dobry” bardzo dobrym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, gdyż oni nie mogą ubiegać się, będąc studentami I roku, o stypendia za wyniki w nauce. Wyjątek stanowią stypendia zagraniczne, gdzie student może korzystać np. z pieniędzy projektu Socrates Erasmus, socjalnego stypendium wyrównawczego i za wyniki w nauce. Ale oczywiście dotyczy to studentów bardzo dobrych.


- Bardzo dziękuję za rozmowę.

Małgorzata Bzówka


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.