ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁPożegnania

ODSZEDŁ PROFESOR
WACŁAW GRZYBOWSKI

20 sierpnia (a więc niemal dokładnie w 75 – te urodziny) zmarł prof. dr hab. Wacław Grzybowski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 25 sierpnia 2004 roku na starym cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

W imieniu władz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej zmarłego pożegnał prodziekan Wydziału Ekonomicznego prof. dr hab. Henryk Mamcarz. Prof. Mamcarz, jeden z licznych uczniów i wychowanków Profesora Grzybowskiego, w swoim przemówieniu przedstawił sylwetkę zmarłego jako uczonego i ekonomisty oraz profesora i wychowawcy pokoleń studentów. Bardzo osobisty charakter miało wystąpienie profesora Ryszarda Orłowskiego – przyjaciela i współpracownika Profesora Grzybowskiego od jego pierwszych dni na Wydziale Ekonomicznym. W imieniu licznej rzeszy współpracowników i wychowanków, pożegnał zmarłego Profesora Marian Żukowski, kierownik Zakładu Funkcjonowania Gospodarki. Na czele tego zakładu Profesor Grzybowski stał do dnia swojego przejścia na emeryturę w roku 1999. Profesor Żukowski podkreślił ogromne zasługi zmarłego dla Wydziału Ekonomicznego UMCS. Przede wszystkim jednak przypomniał przyjacielską atmosferę współpracy i ciepłej „ojcowskiej” troski o współpracowników.

W uroczystościach pogrzebowych Profesora Grzybowskiego znaczący był udział naszej zamojskiej uczelni. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji wysłała do Lublina poczet sztandarowy, którego obecność przydała tym uroczystościom okazałości i splendoru. Na czele delegacji stanęli rektor WSZiA dr inż. Jan Andreasik oraz prorektor dr Mieczysław Kowerski. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli również prorektor Bogdan Kawałko, kanclerz Janusz Różycki oraz prodziekan Andrzej Pakuła. W krótkim wystąpieniu Rektor Andreasik podkreślił zasługi zmarłego Profesora dla Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w  Rzeszowie oraz dla jej siostrzanej uczelni w Zamościu. Profesor był współtwórcą obydwu uczelni i do ostatnich chwil prowadził zajęcia w Zamościu i Rzeszowie. Jako kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych WSZiA organizował życie naukowe i patronował pracom naukowym młodych pracowników WSZiA w Zamościu i WSIiZ w Rzeszowie.

Profesor Wacław Grzybowski urodził się 18 sierpnia 1929 roku we wsi Stobnica w pow. Piotrkowskim. Jego młodość i nauka przypadły na ciężkie lata wojny i równie trudny okres powojenny. Szkołę powszechną ukończył w roku 1942 a maturę uzyskał w roku 1950 w I Męskim Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. W liceum był W. Grzybowski, liderem szkolnego koła „Wici”, które w tym okresie promieniowało swą aktywnością na cały powiat piotrkowski. W roku 1950 W. Grzybowski rozpoczął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi (obecnie Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego). Studia te kontynuował następnie w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie. Uczelnię tę ukończył w roku 1958 dyplomem magistra ekonomii. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii politycznej uzyskał w roku 1965 na Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS za pracę poświęconą problematyce gospodarki rynkowej. Na tym samym wydziale, trzy lata później (w roku 1969) uzyskał stopień doktora habilitowanego za prace dotyczącą oryginalnej w tamtym okresie problematyki ryzyka w działalności gospodarczej („Niepewność i ryzyko w gospodarce planowej’, Lublin 1967).

Pracę zawodową rozpoczął Wacław Grzybowski w Technikum Handlowym w Opolu jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. W roku 1963 podjął pracę w SGPiS w Warszawie. Od roku 1965 związał się z wydziałem Ekonomicznym UMCS w Lublinie; jest więc Profesor Wacław Grzybowski jednym z „ojców założycieli” tego wydziału. Wydziałowi ekonomicznemu pozostał wierny aż do dnia przejścia na emeryturę w roku 1999 jak pisał Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS prof. dr hab. Jerzy Węcławski w Laudacji z okazji Jubileuszu 50 – lecia pracy naukowej i 75 – lecia urodzin Profesora Grzybowskiego: ”Należał niewątpliwie do grona kilku profesorów, którzy zbudowali pozycje i decydowali o rozwoju Wydziału przez ponad 30 lat”. Kierował przez prawie trzy dziesięciolecia własnym zakładem a także przez 18 lat Instytutem Ekonomii UMCS. Jednostka ta przechodziła różne przekształcenia i różne też nosiła nazwy, ale zawsze skupiała ludzi zajmujących się w dydaktyce i działalności naukowej problemami teorii ekonomii i funkcjonowaniem gospodarki. W latach 90. przy udziale Profesora Grzybowskiego wyodrębniły się w Instytucie Zakłady problemowe , które dają szanse dalszego rozwoju licznemu gronu samodzielnych wychowanków i współpracownikach profesora. W latach 1987 – 1990 Profesor Grzybowski pełnił też funkcje prodziekana Wydziału Ekonomicznego UMCS ds. naukowych.

Lecz nie tylko przez pełnione funkcje, ale także przez swoją osobowość i aktywność wywierał profesor Grzybowski silny wpływ na lubelskie środowisko naukowe. Jego osoba na trwałe kojarzy się w tym środowisku z ekonomią. Na prowadzonych przez Niego seminariach wykształciła się rzesza bez mała tysiąca magistrów i licencjatów ekonomii. Wywierają oni istotny wpływ na cały region Polski Południowo – Wschodniej; wielu z nich osiągnęło szczyty swoich karier zawodowych i zapewne z wdzięcznością wspominają swojego Profesora. Nieocenione są zasługi profesora Grzybowskiego dla rozwoju kadry naukowej ekonomistów w środowisku lubelskim i rzeszowskim. Był On promotorem 19 rozpraw doktorskich przygotowanych tak przez pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego. Wielu z nich odniosło znaczące sukcesy zawodowe i znani są w skali ogólnokrajowej. Dla przykładu należy wymienić prof. Ewę Bojar, profesora i byłą prorektor Politechniki Lubelskiej. Profesorowie Jerzy Węcławski i Henryk Mamcarz stoją obecnie na czele Wydziału Ekonomicznego UMCS. W środowisku rzeszowskim znana jest postać profesora Stanisława Ślusarczyka (kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu WSIiZ w Rzeszowie). W całym kraju znana jest postać Lesława Pagi, współtwórcy polskiego rynku papierów wartościowych czy Michała Zielińskiego, redaktora i publicysty ekonomicznego. Chlubne tradycje ostatniego zakładu kierowanego przez Profesora Grzybowskiego (Zakład Funkcjonowania Gospodarki), kontynuuje obecnie zespół pod kierunkiem profesora Mariana Żukowskiego.

Ostatni etap działalności naukowej i organizatorskiej profesora Grzybowskiego związany był ze środowiskiem rzeszowsko – zamojskim. Do ostatnich dni swojego życia prowadził On zajęcia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Szczególne jednak więzy łączyły Go z Zamościem, gdzie był kierownikiem Katedry Nauk Ekonomicznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji i gdzie zostawił spore grono współpracowników.

Zainteresowania naukowe Profesora Grzybowskiego koncentrowały się wokół problematyki zarządzania przedsiębiorstwem, działalności firmy w warunkach gry rynkowej oraz sytuacjach zagrożenia ryzykiem. Był niekwestionowanym pionierem problematyki niepewności i ryzyka w działalności gospodarczej w polskiej literaturze ekonomicznej. Zajmował się również zagadnieniami równowagi i kosztów w warunkach inflacji i deflacji oraz funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Dorobek naukowy Profesora Grzybowskiego, jako autora lub współautora obejmuje 50 rozpraw i monografii, ponad 50 artykułów w specjalistycznych czasopismach naukowych, referaty, komunikaty i cały szereg innych publikacji naukowych.

(Próbę oceny dorobku naukowego Profesora Grzybowskiego znaleźć można w poświęconych Jego działalności wydawnictwach: Bariery i szanse rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce. Prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod redakcją R. Orłowskiego, wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 1999, oraz: Zamojskie Studia i Materiały, Ekonomia. Rok Wydania V zeszyt 3 (12), Prace ofiarowane Profesorowi Wacławowi Grzybowskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2003. )

Same liczby, „sucha statystyka” nie potrafią wyrazić wpływu Profesora Grzybowskiego na rozwój i kształcenie ekonomistów a w szczególności Jego wpływu na ludzi, którzy mieli okazję z Nim współpracować. Jako opiekun i przełożony licznej grupy swoich uczniów i współpracowników, zaszczepił w nich ducha przedsiębiorczości i samodzielności w działaniu. Był życzliwym i wyrozumiałem szefem i opiekunem prac naukowych.

Stanisław Duda
Andrzej Pakuła

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.