ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Badawczo – Szkoleniowe

Najlepsi w Polsce wschodniej

Pod względem liczby słuchaczy studiów podyplomowych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jest największą w Polsce wschodniej uczelnią niepaństwową. Według rankingu „Perspektyw” uczelnia w roku akademickim 2003/2004 zajęła 8 miejsce w Polsce awansując o 4 miejsca w stosunku do roku 2002/2003.

W roku akademickim 2003/2004 na 14 kierunkach studiów podyplomowych /10 kwalifikacyjnych – 3 semestralnych i 4 doskonalących – dwusemestralnych/ studiowało ok. 600 słuchaczy. W semestrze letnim studia podyplomowe ukończyło ogółem 127 osób na kierunkach: glottodydaktyka – nauczanie języków obcych – angielski, integracja europejska – zarządzanie projektami UE, polityka zdrowotna i zarządzanie w ochronie zdrowia, rachunkowość, zarządzanie w oświacie.

Pozostali słuchacze kontynuują studia na III semestrze w roku akademickim 2004/2005.

Absolwenci o studiach podyplomowych....

W dobie zmian gospodarczych podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest nieuniknione. Doskonałą okazją stworzyły mi studia podyplomowe na kierunku rachunkowość. Zajęcia prowadzone przez wykładowców z wiodących polskich uczelni pozwoliły mi na poszerzenie posiadanej wiedzy oraz praktyczne jej wykorzystanie.

Ewa Drewniak, absolwentka podyplomowych studiów rachunkowość

Kierunek studiów integracja europejska - zarządzanie projektami Unii Europejskiej jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowania, wynikające z akcesji Polski do struktur unijnych i konieczności absorbcji środków z funduszy strukturalnych. Kierunek ten przygotowuje profesjonalną kadrę pilnie potrzebnych specjalistów do wszechstronnego wykorzystania środków unijnych dla podniesienia rozwoju gospodarczego i społecznego regionów.

Ukończenie tych studiów pozwoliło mi na uzupełnienie wiedzy teoretycznej o idei, historii oraz zasadach funkcjonowania i finansowania UE, a przede wszystkim na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania wniosku, opracowania budżetu, zarządzania i rozliczenia projektu.

Szczegółowe wykłady dotyczące rodzaju funduszy strukturalnych i zasad ich działania dały mi także szeroką wiedzę na temat możliwości finansowania różnych przedsięwzięć w zakresie polityki gospodarczej, społecznej i kulturalnej w oparciu o konkretne fundusze.

Wysoki poziom wykładów zapewniła wykwalifikowana kadra profesorów i innych pracowników naukowych z renomowanych uczelni, którzy uczestniczyli bezpośrednio w pracach Komisji Europejskiej. Umożliwiło mi to uzyskanie aktualnych informacji o bieżącej polityce Unii Europejskiej, kierunkach działania na przyszłość i perspektywie dla Polski.

Dzięki podjętym studiom zdobyłam nowe kwalifikacje, które pogłębiły moją wiedzę i pomogły mi zrealizować zadania wynikające z aktualnych potrzeb w nowej rzeczywistości.

Renata Kondraciuk, absolwentka studiów podyplomowych integracja europejska – zarządzanie projektami UE

Ukończone studia podyplomowe na WSZiA w Zamościu umożliwiły mi w inny, nowoczesny sposób spojrzeć na zagadnienia związane z kierowaniem i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Pozwoliły poznać struktury organizacyjne różnych Placówek Służby Zdrowia, ich zasady funkcjonowania i reorganizacji, co w dobie obecnych zmian i przekształceń jest bardzo potrzebne. Zajęcia i wykłady prowadzone były w sposób profesjonalny, na bardzo wysokim poziomie przez ludzi zajmujących wysokie stanowiska w Służbie Zdrowia. Mieliśmy możliwość korzystania z ich wiedzy a także praktyki i doświadczeń. Nie bez znaczenia były także rozmowy i doświadczenia jakie wymienialiśmy między uczestnikami kursu w trakcie trwania sesji zjazdowych. Zawarte znajomości procentują do dziś wzajemną wymianą doświadczeń, również między kadrą naszych wykładowców. 

Elżbieta Tatarska, absolwentka studiów podyplomowych polityka zdrowotna i zarządzanie w ochronie zdrowia

Jestem absolwentką studiów podyplomowych prowadzonych przez WSZiA w Zamościu, kierunek: glottodydaktyka – nauczanie języków obcych /język angielski/. Obecne warunki panujące na rynku pracy powodują konieczność rozszerzania kwalifikacji, nabywania szerokiej gamy umiejętności. Nauka języka angielskiego w dzisiejszej dobie jest kwestią niezbędną, daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Uważam, iż studia podyplomowe ukończone przeze mnie są prowadzone rzetelnie. Wykwalifikowana i doświadczona kadra dydaktyczna oraz zaplecze techniczne sprawiają, iż zajęcia są interesujące i dostosowane do wymogów dzisiejszego rynku.

Magdalena Łoś, absolwentka studiów podyplomowych glottodydaktyka – nauczanie języków obcych.

Studia podyplomowe w roku akademicki 2004/2005

Oferta studiów podyplomowych, obejmująca obecnie 30 kierunków, na rok akademicki 2004/2005 została wzbogacona o 3 nowe kierunki, tj. o pedagogikę resocjalizacyjną i penitencjarną, profilaktykę społeczną i resocjalizacyjną oraz zintegrowane usprawnianie dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu.

Autorem programu i kierownikiem dwóch pierwszych kierunków studiów jest dr Józef Rejman – wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą naruszającą prawo a także w administracji penitencjarnej. W latach 2001-2002 zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna adresowana jest przede wszystkim do absolwentów różnych kierunków i specjalności studiów, posiadających dyplomy magisterskie, pracowników przywięziennych zakładów pracy dla skazanych, funkcjonariuszy i pracowników zakładów karnych i aresztów śledczych, społecznych i zawodowych kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji, pracowników agencji ochrony, innych instytucji rządowych, pozarządowych i organów samorządowych, powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii społecznej i oraz resocjalizacji, a ponadto dla działaczy, wolontariuszy i pracowników stowarzyszeń oraz organizacji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, jak i byłym skazanym, innych osób, które ze względu na specyfikę swej pracy, lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym, w tym przestępczości.
Studia organizowane są także z myślą o kadrach, które w przyszłości, po reformie prawa karnego mogą znaleźć zatrudnienie przy wykonywaniu kar „wolnościowych” i środków probacyjnych.

Profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna adresowana jest przede wszystkim do absolwentów różnych kierunków i specjalności studiów pedagogicznych, posiadających dyplomy magisterskie, pracowników schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo – resocjalizacyjnych, szkół przy schroniskach dla nieletnich, zakładów poprawczych i karnych, ośrodków kuratorskich, instytucji uprawnionych do prowadzania postępowania mediacyjnego, organów samorządowych, instytucji pozarządowych powołanych do wykonywania zadań profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii społecznej i resocjalizacji w środowisku otwartym, a ponadto do działaczy, wolontariuszy i pracowników stowarzyszeń oraz organizacji zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych, innych osób, które ze względu na specyfikę swej pracy, lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym, w tym przestępczości.

Studia te przygotowują specjalistów w zakresie stosowanej profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Autorem programu i kierownikiem kierunku zintegrowane usprawnianie dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu jest dr Zofia Kułakowska – neuropediatra, wieloletni dyrektor medyczny Ośrodka „La Famille” w Brukseli, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauczania Kierowanego.

Program studiów umożliwia zdobycie nowego zawodu (zbliżonego do uznawanego na całym świecie zawodu tzw. konduktora). Umiejętności praktyczne słuchacze tego kierunku studiów będą doskonalić w wiodących ośrodkach nauczania kierowanego w Polsce, Belgii i Wielkiej Brytanii. Zakres studiów obejmuje także belgijską metodę rehabilitacji psychomotorycznej wg Procus i Block.

Studia adresowane są głównie do pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, pielęgniarek i innych terapeutów pracujących bądź zamierzających pracować z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Zainteresowani podjęciem nauki na studiach podyplomowych więcej informacji mogą uzyskać w Centrum Badawczo – Szkoleniowego WSZiA, ul. Akademicka 4, pok. 3 /parter/.tel. 638 26 18, pok. 31 /III piętro/ 638 26 31

Pełna oferta studiów podyplomowych dostępna jest również pod adresem http://www.wszia.edu.pl/test/podyplomowe/

Danuta Błahuta

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.