ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁ
Nowe szkolenia

Intel - Nauczanie ku Przyszłości

Nasza Uczelnia jest uczestnikiem programu „Intel - Nauczanie ku Przyszłości”, to ogólnoświatowy program firmy Intel Technology Poland Sp. z o.o. stworzony dla nauczycieli i przez nauczycieli po to, by pomóc im efektywnie wprowadzać do klas technologie zachęcające uczniów do nauki. Program obejmuje obecnie nauczycieli w 28 krajach na sześciu kontynentach. Nauczyciele uczą się od Trenerów i Liderów Programu jak, kiedy i gdzie wprowadzać narzędzia technologii informacyjnej do swoich zajęć lekcyjnych.

W Polsce program działa przy pełnym poparciu MENiS wyrażonym listem skierowanym w kwietniu 2002 do organizatorów programu, w którym minister edukacji uznał program „Intel - Nauczanie ku Przyszłości”  za formę wewnątrzszkolnego doskonalenia i kształcenia nauczycieli.

Intel - Nauczanie ku Przyszłości” - Program Dla Przyszłych Nauczycieli jest wersją Programu skierowaną do uczelni wyższych kształcących studentów na kierunkach pedagogicznych.

W roku akademickim 2004/2005 w naszej uczelni program będzie realizowany na studiach dziennych i zaocznych na kierunku pedagogika. Zajęcia będzie prowadził certyfikowany trener akademicki "Intel - Nauczanie ku Przyszłości” – mgr Marek Czerwonka.

Misją programu jest przygotowanie przyszłych nauczycieli, wchodzących w życie zawodowe w XXI wieku, do skutecznego wykorzystywania technologii informacyjnych w edukacji dzieci i młodzieży. 

Korzyści z udziału w programie - dla Studenta – Przyszłego Nauczyciela:

 • Nabycie umiejętności posługiwania się najnowocześniejszymi technologiami informatycznymi i ich wykorzystania w dydaktyce.

 • Uzyskanie kwalifikacji i zaświadczenia przydatnego do awansu zawodowego zgodnego z wymaganiami MENiS oraz dyplomu udziału w Programie Intela.

 • Otrzymanie profesjonalnych materiałów i płyty CD przygotowanych przez firmę Intel.

 • Nie ponosi żadnych kosztów udziału w programie

Program szkolenia składa się z 10 modułów realizowanych podczas 32 godzin zajęć i bazuje na oprogramowaniu Microsoft Office Professional oraz Microsoft Publisher. Szkolenie obejmuje wykorzystanie Internetu, tworzenie stron WWW oraz stosowanie aplikacji multimedialnych w szkole. W trakcie zajęć studenci poznają sposoby wykorzystywania Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, metody tworzenia narzędzi do oceny uczniów oraz dostosowywania programów nauczania do międzynarodowych standardów.

Moduły szkoleniowe to:

 1. Wprowadzenie do Szkolenia

 2. Zdobywanie materiałów źródłowych do lekcji

 3. Komunikacja: litera K w TIK

 4. Tworzenie publikacji uczniowskich

 5. Edytor tekstu jako narzędzie wspomagające pisanie prac

 6. Tworzenie uczniowskiej witryny internetowej

 7. Tworzenie uczniowskiej publikacji multimedialnej

 8. Realizacja zadań administracyjnych

 9. Zarządzanie klasą i indywidualizacja nauczania 
  z zastosowaniem TIK

 10. Ocena szkolenia i plany na przyszłość

Jak działa program Intela?

Program Intela to kaskada edukacyjna. Trenerzy programu przygotowują wykładowców akademickich do pracy ze studentami na uczelni. Wykładowcy akademiccy wytypowani przez uczelnię wyższą stają się inicjatorami wdrażania TI w praktyce kształcenia przyszłych nauczycieli. Studenci biorą udział w zajęciach na terenie uczelni. Na wszystkich etapach kaskady trenerzy, wykładowcy akademiccy i studenci korzystają z podręczników, płyt CD i innych materiałów multimedialnych opracowanych przez firmę Intel Technology Poland Sp. z o.o. i spolonizowanych w zespole prof. Andrzeja Burewicza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kurs kończy się ankietą ewaluacyjną dla uczestników szkolenia.

Marek Czerwonka

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.