ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁ

Sylwia Hys ma 23 lata i mieszka w Świdniku. Od lat interesuje się ekonomią. Zdecydowała o tym kierunku świadomie, po ukończeniu ekonomicznej szkoły średniej i nie żałuje tego teraz. Jej filozofia życia brzmi „niczego nie warto żałować”.


- Ze studiów mile będę wspominała profesora Jerzego Szczotkę za bardzo życzliwe podejście do studentów. Autorytetem natomiast dla mnie jest profesor Tadeusz Mrzygłód. Cenię go za ogromną wiedzę i znajomość języków obcych - podsumowuje absolwentka ekonomii.

Co jej się nie podoba w zamojskiej uczelni?

- Za dużo egzaminów. Moje koleżanki nie musiały się tyle uczyć – twierdzi Sylwia. A poza tym, chętnie poleci innym swoją uczelnię. Bo, jak mówi, jest „przyjazna dla studenta” i system ratalny opłat czesnego bardzo ułatwia finansowanie nauki.


Uczelniane jubileusze

Dyplom nr 5000

W życiu uczelni znaczące są uroczyście obchodzone okresy, np. „okrągła” rocznica istnienia szkoły. W tym roku warty odnotowania jest fakt wydania dyplomu licencjata z numerem 5000, a także pierwszego dyplomu nowego kierunku studiów – fizjoterapii.

Przypomnę, że Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji powstała w roku 1997 jako pierwsza po 213 latach w Zamościu samodzielna szkoła działająca w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym.

Pierwsze dyplomy wręczono w 1999 roku. Dyplom z numerem 1 otrzymała pani Alicja Grzywna, która napisała pracę dyplomową pt. „Zarządzanie finansami banku spółdzielczego” pod kierunkiem prof. dr hab. Wacława Grzybowskiego. Pani Alicja podjęła i ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Pracuje obecnie w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, pełniąc także funkcję Głównego Księgowego.

Dyplom z numerem 5000 przypadł pani Sylwi Hys. Temat jej pracy dotyczył działalności marketingowej w spółce Lubzel w latach 2000-2003. Komisja egzaminacyjna na wniosek recenzenta pracy wystąpiła do Społecznej Rady Senatu o przyznanie autorce nagrody „Berło Rektorskie” za wyróżniającą się pracę licencjacką. Obie panie ukończyły ekonomiczny kierunek studiów oraz miały wysoką średnią z ich przebiegu. Pani Sylwia Hys po egzaminie dyplomowym wyjechała z kraju i podjęła pracę w Anglii.

Kolejnym wydarzeniem wartym odnotowania jest pierwszy dyplom o numerze 4579 wydany na Wydziale Fizjoterapii i Pedagogiki. Dyplom ten w roku akademickim 2003/2004 otrzymała pani Marta Burtan, która napisała pracę licencjacką na temat „Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Jerzy Grossman. Pani Marta zamierza podjąć studia magisterskie na kierunku fizjoterapia.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w ciągu 7 lat istnienia wydała przeszło 5200 dyplomów na kierunkach: ekonomia, administracja, informatyka i ekonometria oraz fizjoterapia. W roku akademickim 2005/2006 mury uczelni opuszczą pierwsi absolwenci kierunku pedagogika. Obok kształcenia na poziomie licencjackim od 1999 roku w szkole prowadzone są studia podyplomowe. Dotychczas na 13 kierunkach kształcenia wydano ok. 1400 dyplomów.

Liczba wydanych dyplomów, ale także ich struktura kierunkowa jest odzwierciedleniem zmian zachodzących na uczelni. I tak w poszczególnych latach funkcjonowania uczelni wydane dyplomy w ich ogólnej liczbie stanowiły: w roku 1999 – 6%, w 2000 roku – 21%, w 2001 – 28%, w 2002 – 22%, w 2003 – 15%, w 2004 – 11%. W analizowanym okresie 40% dyplomów otrzymali absolwenci kierunku ekonomicznego, podobnie 40% kierunku administracja, 18% informatyka i ekonometria oraz 2% dyplomów absolwenci z ogólnej liczby wydanych dyplomów. Z punktu widzenia podziału na płeć panie otrzymały 65% ogólnej liczby wydanych dyplomów. Najbardziej sfeminizowane kierunki to: ekonomia, administracja i fizjoterapia.

Ponieważ większość naszych studentów studiuje w trybie zaocznym liczba dyplomów wydanych studentom dziennym jest znacznie niższa i wynosi ok.15%. Ważnym pytaniem wynikającym z naszkicowanych tendencji obrazowanych liczbą oraz strukturą wydanych dyplomów jest: jakie kierunki będą dominowały w zdobywaniu dyplomów w latach przyszłych? Sądząc po aktualnej liczbie studentów studiujących na poszczególnych kierunkach studiów dziennych i zaocznych będą to absolwenci fizjoterapii i pedagogiki oraz absolwenci studiów magisterskich. Stan ten jest konsekwencją zmniejszającej się popularności wśród młodzieży kierunków ekonomii i administracji. Zachodzące zmiany są odzwierciedleniem przede wszystkim zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy. Inną przyczyną może być moda na studiowanie określonych kierunków czy specjalności. Jednak bez względu na przyczyny zadaniem uczelni jest dostosowanie się do zgłaszanego zapotrzebowania oraz kreowanie potrzeb przez powoływanie nowych kierunków.

Zachodzące zjawiska w zakresie kształcenia, liczby chętnych do podejmowania studiów stawiają przed uczelnią nowe zadania. Zadania te dotyczą form nauczania oraz przygotowania absolwentów do podjęcia pracy w przyszłości. System edukacyjny w szkole ulega zmianie, dotyczy to: programów studiów, metod ich realizacji oraz kształcenia przez sieć komputerową. Od kilku lat na Uczelni podejmowane są działania mające na celu przygotowanie studenta do „poruszania się” w momencie ukończenia studiów. Do działań tych należą: ankiety przeprowadzane wśród studentów i przez studentów w czasie praktyk zawodowych i dyplomowych, giełdy pracy oraz raporty pokazujące psychologiczną sylwetkę absolwenta szukającego pracy. Wymienione wyżej działania są ściśle związane z ciągłym doskonaleniem modelu organizacyjnego kształcenia.

Andrzej Pakuła


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.