ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁBadania gospodarki w WSZiA

CZAS NA OŻYWIENIE

Przeprowadzone przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu po raz trzynasty kwartalne badanie nastrojów gospodarczych pokazuje na wzrost optymizmu zarówno wśród przedsiębiorców ( 300 ankietowanych) jak i  członków gospodarstw domowych (350 ankietowanych) województwa lubelskiego.

W końcu drugiego kwartału 2004 r. wartość ogólnego barometru nastrojów wyniosła w województwie lubelskim 11,9 punktu (w skali od minus 100 do 100) i była najwyższa w historii ponad trzyletnich badań. Najwyższe wartości w historii badań osiągnęły barometry cząstkowe nastrojów w przemyśle, usługach oraz, co zasługuje na szczególne podkreślenie, w gospodarstwach domowych. Barometr nastrojów gospodarstw domowych po raz pierwszy osiągnął wartość przekraczającą zero (1,76 punktu) a to oznacza, że również wśród członków gospodarstw domowych nieco więcej respondentów wskazało na poprawę sytuacji ekonomiczno – finansowej w II kwartale 2004 roku w porównaniu z pierwszym kwartałem. Najbardziej pesymistyczne (chociaż i tutaj notujemy dodatnią wartość: 1,43 punktu) nastroje występują wśród handlowców.

Prezentowane wyniki, chociaż obciążone pewnym sezonowym optymizmem, wydają się wskazywać na to, że gospodarka województwa lubelskiego wchodzi po okresie stagnacji w fazę ożywienia. Trudno obecnie prognozować jak długo potrwa ta faza. Tym niemniej obliczone w ramach badania barometry prognostyczne wskazują, że również w III kwartale może się utrzymać optymistyczne nastawienie do procesów gospodarczych w województwie. Prognozowana na III kwartał wartość barometru ogólnego wynosi 13,27 punktu.

mkWydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.