ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - SYLWETKA STUDENTA PEDAGOGIKI

Kształcenie studentów na kierunku pedagogika

SYLWETKA ABSOLWENTA PEDAGOGIKI

Absolwent studiów zawodowych na kierunku pedagogika otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Powinien dysponować podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Wiedzę i umiejętności te zdobywa w trakcie procesu naukowo-dydaktycznego, działalności w indywidualnych i grupowych pracach badawczych oraz aktywnej działalności wolontarystycznej.

Osoba kończąca studia pedagogiczne powinna cechować się: obiektywnością, sprawiedliwością, odpowiedzialnością, wyrozumiałością i uczciwością. W zawodzie pedagoga niezbędne jest: opanowanie emocji, chęć niesienia pomocy innym, dobroć, cierpliwość, serdeczność oraz troskliwość. 

Wszystkie te cechy charakteru pogłębiane procesem dydaktycznym w czasie studiów powinny zagwarantować absolwentowi umiejętne pełnienie funkcji wychowawczo-opiekuńczych, wspieranie rozwoju podopiecznych, indywidualne podejście do potrzeb podopiecznych, rozwijanie zainteresowań poznawczych, stosowanie metod aktywizujących.

Absolwent pedagogiki powinien posiadać kompetencje w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i społecznym, kreatywnym, prakseologicznym, komunikacyjnym oraz informacyjno-medialnym. Powinien także opanować praktyczne umiejętności w zakresie:

  • komunikacji społecznej,

  • posługiwania się warsztatem diagnostycznym,

  • wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji

w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Zadaniem pedagoga jest praca z ludźmi, dlatego tak niezbędne jest kształcenie umiejętności społecznych wśród studentów tego kierunku.

Umiejętności te służą nawiązywaniu i utrzymywaniu porozumiewania się oraz współpracy zarówno między jednostkami, jak grupami czy organizacjami. Pedagog powinien być komunikatywny, otwarty na problemy innych osób, wyrozumiały i asertywny. Empatia, racjonalna ocena zastanych problemów i autentyczność sprzyjają jego profesjonalizmowi. Umiejętność aktywnego słuchania wyklucza formułowanie pochopnych ocen. Ważną cechą w zawodzie jest umiejętność wyrażania emocji.

Student pedagogiki kształci i rozwija umiejętności interpersonalne podczas zajęć dydaktycznych, organizowanych warsztatów i kursów, do udziału w których jest zachęcany przez nauczycieli akademickich. Aktywność na praktykach umożliwia wczesną diagnozę własnych umiejętności w relacjach z podopiecznymi. Działalność wolontarystyczna sprzyja poznaniu zasad pracy z indywidualnym przypadkiem jak i grupą, daje doświadczenie niezbędne do podjęcia pracy zawodowej przez absolwenta.

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Powinien być przygotowany do pracy w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia a także w sądownictwie, w charakterze wychowawcy, doradcy lub kuratora sądowego.

„To jeden z najzłośliwszych błędów sądzić, że pedagogika jest nauką o dziecku, a nie o – człowieku”

Janusz Korczak

II. STANDARDY KSZTAŁCENIA – PEDAGOGIKA

Studia zawodowe na kierunku pedagogika trwają 3 lata (6 semestrów) i obejmują m.in.:

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

1. Wybrane zagadnienia z filozofii
2. Wprowadzenie do socjologii
3. Metody badań pedagogicznych
4. Etyka zawodowa
5. Język obcy
6. Przedmiot do wyboru
7. Wychowanie fizyczne

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1. Biomedyczne podstawy rozwoju
2. Historia wychowania
3. Wprowadzenie do pedagogiki
4. Teoretyczne podstawy wychowania
5. Podstawy dydaktyki ogólnej
6. Wprowadzenie do psychologii
7. Psychologia rozwojowa i osobowości
8. Socjologia wychowania
9. Pedagogika społeczna
10. Pedagogika pracy

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Edukacja zdrowotna
2. Patologie społeczne
3. Media w edukacji

D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE

E. PRAKTYKA ZAWODOWA

  • 8 tygodni – studenci dzienni,

  • 5 tygodni – studenci zaoczni.

Opracowały Katarzyna Ziomek i Magdalena Wierzańska


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.