ISSN 1505-6058 Nr 23 KWIECIEŃ 2004 R. CENA 1 ZŁ
   

Button1

Jednym zdaniem

 

Cykloergometr dla szpitala

Rehabilitacja w służbie nauki

Szukanie pracy, czyli jak
sobie radzić w sytuacji trudnej ...

Promocja zatrudnienia

Studencki rynek pracy

 

Nie mamy kompleksów

 

Oracle po angielsku

Belgijscy studenci w Zamościu

Szarlotka

SOCRATES

Fizjoterapia w Dublinie

Czy Polacy są tolerancyjni ?

Zamojscy studenci w Belgii

Przyjaźnie bez granic

Tęsknię, ale studiuję

 

Licencja na ratownika

 

Dni Otwarte Uczelni

V Festiwal Piosenki Studenckiej

Studenci w Częstochowie

Nietypowy turniej

IRA w Zamościu

Srebro dla Rafała

 

Sylwetka studenta pedagogiki

Na kolonie i obozy

Potrzebna pomoc

W innym wymiarze

Choroba cywilizacji

Informatyka w ekonomii

Internetowy bąbel spekulacyjny

 

Gilowska lubi Leppera

 

Nie bój się być przedsiębiorczym

 

Nobel za Internet

 

Powrót do strony WSZiA

Nasze Forum Nr 23 - LICENCJA NA RATOWNIKA

Nowa specjalność na fizjoterapii

LICENCJA NA RATOWNIKA

Od października w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu zostanie uruchomiona nowa specjalność na kierunku fizjoterapia – ratownictwo medyczne. Oferta ta głównie jest skierowana do osób, które już pracują w służbach (typu pogotowie ratunkowe, straż pożarna) związanych z doraźną pomocą przedlekarską.

Ratownik medyczny wg ustawy z 2001 roku jest osobą udzielającą pierwszej pomocy lub podejmującą medyczne działania ratownicze, w celu uratowania życia lub zdrowia potrzebującym. Od licencjonowanego ratownika medycznego oczekuje się praktycznych umiejętności niezbędnych do ratowania życia na miejscu i podczas zdarzenia oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Absolwenci otrzymują tytuł licencjata fizjoterapii ze specjalnością ratownictwo medyczne. Zgodnie z ustawą do podjęcia medycznych działań ratowniczych uprawnieni będą, obok lekarzy i pielęgniarek, jedynie licencjonowani ratownicy medyczni.

Obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby zgonów oraz hospitalizacji z powodu obrażeń ciała oraz innych stanów zagrożenia życia, szczególnie związanych z chorobami układu krążenia i układu oddechowego, spowodował konieczność usprawnienia doraźnej medycznej pomocy przedszpitalnej. Sprawna organizacja systemu niesienia pomocy w stanach zagrożenia życia w znacznym stopniu może zmniejszyć śmiertelność. W przypadkach katastrof i kataklizmów ekologicznych, zamachów czy ataków terrorystycznych, dodatkowo występują problemy związane z segregacją poszkodowanych oraz kolejnością udzielania skutecznej pomocy na miejscu zdarzenia oraz podczas transportu. Analiza zgonów z powodu stanów zagrożenia życia wykazuje, że w niektórych przypadkach istniała potencjalna możliwość uratowania, gdyby zapewniono odpowiednią kwalifikowaną pomoc przedszpitalną. Argumenty te potwierdzają konieczność usprawnienia systemu medycznej pomocy przedszpitalnej. W tym celu konieczne jest wykształcenie sprawnej i kompetentnej kadry ratowników medycznych.

Studenci specjalności ratownictwo medyczne poznają anatomię oraz funkcjonowanie organizmu ludzkiego. a także mechanizmy chorób i dysfunkcji poszczególnych układów. Zdobyta wiedza teoretyczna staje się podłożem do zrozumienia podstaw klinicznych poszczególnych chorób oraz postępowania w stanach nagłych a zwłaszcza bezpośrednio zagrażających życiu. Absolwenci będą umieli podjąć działania organizacyjne w postępowaniu przedszpitalnym a także w stanach katastrof i klęsk żywiołowych. Zajęcia kliniczne są ukierunkowane na praktyczną naukę samodzielnego postępowania z pacjentem np. podjęcia czynności reanimacyjnych i pracy w zespole ratunkowym.

Studia te będą trwały siedem semestrów i będą prowadzone w trybie zaocznym. Studenci mają w trakcie nauki 300 godzin praktyki zawodowej w potencjalnych miejscach pracy, typu pogotowia ratunkowe, jednostki ratowniczo - gaśnicze, szpitale, przychodnie zdrowia. Absolwenci oprócz specjalności ratownictwa medycznego uzyskują drugą o nazwie fizjoterapia i techniki medyczne. Czesne miesięczne wynosi 350 zł. Opłata wpisowa i rekrutacyjna, nie zmieniona od pięciu lat, wynosi 400 zł. O przyjęciu na tę specjalność, podobnie jak na pozostałe kierunki, decyduje konkurs świadectw dojrzałości. Rekrutacja trwa do 31 lipca.

mbAndrzej Mielcarek, dyrektor Samodziel-
nego Publicznego Szpitala Wojewódzkie-
go im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

W tej chwili gdy powstaje sieć oddziałów ratownictwa w szpitalach, m.in. powiatowych, jest po prostu niezbędna kadra fachowców, specjalistów z dziedziny ratownictwa medycznego, którzy udzielą pomocy osobie potrzebującej już podczas transportu, zanim pacjent trafi do lekarza specjalisty. W niektórych państwach typu Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone ratownik medyczny jest najważniejszą osobą w zespołach doraźnej pomocy. Tam nie ma lekarza, po pierwsze dlatego, że jest za drogi, po drugie dlatego, że ratownik medyczny jest fachowcem i doskonale sobie poradzi w udzieleniu pierwszej pomocy.

 


dr Andrzej Kleinrok, Ordynator Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Umiejętne, właściwe i skuteczne postępowanie w stanach zagrożenia życia może uratować wiele istnień ludzkich. Bezpośrednie zagrożenie życia najczęściej występuje u osób z chorobami układu krążenia. Dlatego też ważne jest, aby umiejętność przeprowadzenia postępowania resuscytacyjnego posiadało jak najwięcej ludzi.

Z tego względu decyzję WSZiA o rozpoczęciu szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego, uważam za chwalebną i w pełni uzasadnioną. Posiadanie kadry ratownictwa medycznego niewątpliwie zbliży nas do standardu opieki medycznej Unii Europejskiej.


Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski, ordynator Oddziału Wewnętrz-
nego Nefrologiczno - Endokrynologicznego ze stacją dializ Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Licencjonowany ratownik medyczny jest brakującym ogniwem w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Cieszę się, że w Zamościu w 410 lat po powołaniu wydziału medycznego na Akademii Zamojskiej udało się powrócić do kształcenia kadr medycznych na poziomie akademickim.Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.