ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ


  

Stypendia socjalne

PUSTO W KIESZENI

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oferuje swoim żakom pomoc finansową w postaci stypendium socjalnego. Jest to forma wspomagania studentów, będących w trudnej sytuacji materialnej.

Świadczenie udzielane jest na okres jednego semestru, a miesięczna wysokość stypendium jest zależna od środków pieniężnych, jakie na ten cel otrzymuje uczelnia od Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna w składzie: Dziekan Wydziału Administracji i Zarządzania, Kierownik Dziekanatu, Sekretarz Komisji Stypendialnej oraz dwoje przedstawicieli studentów WSZiA. Student, któremu przydzielono taką pomoc może sam zdecydować, w jakiej formie chciałby je otrzymać: na poczet czesnego lub przelewem na konto bankowe.

Już od września można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 2003/2004. Szczegółowa informacja o wymaganych dokumentach, jakie należy dołączyć do wniosku, jest zamieszczana na tablicach ogłoszeń w budynku Collegium Maius przy ul. Akademickiej 4. Termin składania kompletnych wniosków upływa z dniem 10 października 2003 roku. Dokumenty należy składać w pok. 3 (Centrum Badawczo-Szkoleniowe) w budynku przy ul. Akademickiej 4, do sekretarza Komisji Stypendialnej Pawła Pakuły. Wszelkie dodatkowe informacje oraz pomoc w wypełnianiu wniosków udziela sekretarz Komisji Stypendialnej, który dyżuruje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

PP


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.