ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ


  

Inwestycje

STRATEGIA UCZELNI

Jaka jest strategia Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu po pięciu latach funkcjonowania?

Na początek kilka faktów.

 1. Uczelnię co roku opuszcza średnio tysiąc absolwentów. Od 1999 roku dyplom licencjata uzyskało 4418 absolwentów (wrzesień 2003 r.).

 2. Uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie studiów licencjackich na dwóch nowych kierunkach: fizjoterapia (od 1.10.2001), pedagogika (od 1.10.2003). Ogółem uczelnia oferuje studia licencjackie na pięciu kierunkach:
  - administracja,
  - ekonomia,
  - informatyka i ekonometria,
  - fizjoterapia,
  - pedagogika.

 3. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Do 30 września 2003 studia te ukończyły 1282 osoby.

 4. Uczelnia wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 (audyt certyfikacyjny przeprowadziła firma KEMA Quality Polska Sp. z o.o.)

 5. Jednostki naukowe uczelni prowadzą badania naukowe. Wyniki tych badań publikowane są w uczelnianym periodyku: „Zamojskie Studia i Materiały” oraz w uczelnianym czasopiśmie „Barometr Regionalny”.

 6. Uczelnia wydaje własne podręczniki dla studentów w kilku seriach:
  - podręczniki i skrypty uczelniane,
  - wykłady otwarte i inauguracyjne,
  - warsztaty naukowe,
  - seminaria,
  - wydawnictwa konferencyjne,
  - materiały informacyjne,
  - prace studenckich kół naukowych.
  Po sześciu latach działalności wydano 82 pozycje dla studentów.

 7. Uczelnia posiada własną bazę dydaktyczną z uczelnianą siecią komputerową, ze Zintegrowanym Systemem Ewidencji i Przetwarzania Danych, biblioteką, laboratoriami i pracowniami.

 8. Uczelnia jest ośrodkiem kulturotwórczym regionu. Organizuje wystawy (Galeria Akademicka), przeglądy filmów (Sacrofilm), Uniwersytet III Wieku, itp.

 9. Uczelnia prowadzi działalność informacyjną. Wydaje gazetę „Nasze Forum”.
  Redaguje własną stronę internetową: www.wszia.edu.pl.

 10. Uczelnia jest członkiem sieci szkół zawodowych BISINET. Wdrożony został System ECTS. Studenci uczestniczą w międzynarodowych programach ERASMUS, Leonardo da Vinci itp.

 11. W prestiżowym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” uczelnia została sklasyfikowana na 11. pozycji wśród szkół licencjackich w kraju.

 12. Uczelnia posiada własną bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęć dla 1300 studentów jednocześnie (ok. 4000 m kw.). Baza ta została wybudowana w  ciągu pięciu lat.

 13. Uczelnia współpracuje z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, co umożliwia absolwentom kontynuację nauki na studiach magisterskich.

 14. Uczelnia posiada dwa centra naukowe (Centrum Badawczo-Szkoleniowe, Centrum Energii Odnawialnych), pozwalające na realizację wielu międzynarodowych projektów.

Do najważniejszych celów strategicznych uczelni w najbliższym roku akademickim zaliczę:

 1. Wybudowanie niezbędnej bazy laboratoryjnej dla rozwijającego się kierunku fizjoterapia.

 2. Przygotowanie wniosku do MENiS o nadanie uprawnień magisterskich na jednym z obecnych kierunków.

 3. Przygotowanie projektów do funduszy strukturalnych regionu.

 4. Przygotowanie wniosku do MENiS o nadanie uprawnień licencjackich do prowadzenia kierunku inżynierskiego.

 5. Wdrożenie uczelnianych projektów dydaktycznych (distance learning).

 6. Realizacja programu wydawniczego. Uzyskanie wpisu „Zamojskich Studiów i Materiałów” na listę „B” czasopism punktowanych KBN.

 7. Realizacja programu rozwoju zasobów informatycznych uczelni.

 8. Realizacja programu rozwoju zasobów bibliotecznych.

Istotne jest utrzymanie dotychczasowej wysokiej pozycji rankingowej uczelni. Ważne staje się przygotowanie kadry uczelni do realizacji programów Unii Europejskiej w tym 6. ramowego programu badań naukowych.

Jan Andreasik


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.