ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 


  

Studia podyplomowe

JUBILEUSZ MATEMATYKÓW

„Jeśli prawdą jest, że wznosimy obecnie nauce świątynie, to szkoda, że ludzie do nich nie wchodzą i nie mogą od wewnątrz zobaczyć piękna ich konstrukcji”.

(Kartezjusz)

39 absolwentów ukończyło piątą edycję podyplomowych studiów matematyki z elementami informatyki. Cieszą się one niesłabnącym zainteresowaniem wśród nauczycieli z całego regionu. Dotychczas w okresie dwóch i pół lat ich funkcjonowania ukończyło je łącznie 249 absolwentów.

W uroczystości wręczenia świadectw i dyplomów ukończenia 5 edycji studiów, która odbyła się 21 czerwca 2003 roku w Collegium Novum, wzięli udział: prorektor Bogdan Kawałko, dyrektor CBS, mgr Jerzy Pomorski, zastępca dyrektora CBS, prof. dr hab. Jan Kurek, kierownik studiów, wykładowcy: prof. dr hab. Wiesław Zięba, dr Piotr Pusz, mgr Irena Ołtuszyk, mgr Leszek Bober oraz mgr inż. Danuta Błahuta, koordynator studiów w CBS.

Prowadzący uroczystość kierownik studiów prof. Jan Kurek złożył serdeczne podziękowania prorektorowi Bogdanowi Kawałko za bardzo cenną inicjatywę powołania podyplomowch studiów matematyki z elementami informatyki oraz stałe zainteresowanie ich przebiegiem. Studia te cieszą się dużym zainteresowaniem i powodzeniem wśród nauczycieli w całym regionie.

Znakomitą kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji: prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński, prof. dr hab. Jan Kurek, prof. dr hab. Józef Tabor, prof. dr hab. Wiesław Zięba, dr Piotr Pusz oraz informatycy i nauczyciele: mgr inż. Barbara Kuczmowska, mgr inż. Mirosław Madej, mgr Irena Ołtuszyk i mgr Leszek Bober. Należy z uznaniem podkreślić duże zaangażowanie wykładowców i wysoki poziom merytoryczny wszystkich prowadzonych zajęć.

Jednocześnie bardzo dobra atmosfera na zajęciach była nacechowana właściwym zaangażowaniem słuchaczy w studia oraz relacjami wzajemnego zrozumienia, szacunku i życzliwości słuchaczy i wykładowców. W szczególności ważną rolę dla właściwego przebiegu studiów i utrzymania dobrej atmosfery odgrywały starościny grupy: Magdalena Orzechowska i Anna Rapa.

Należy podkreślić, że wszyscy absolwenci otrzymali bardzo dobre i dobre wyniki ukończenia studiów. Najwyższe średnie uzyskali: Honorata Krawczyk, Bożena Kurek, Teresa Wójtowicz–Sawecka i Robert Serafin.

Prorektor Bogdan Kawałko w swoim wystąpieniu przedstawił bardzo dynamiczny rozwój studiów podyplomowych w uczelni oraz w szczególności wysoko ocenił przebieg podyplomowych studiów matematycznych. Wręczył absolwentom świadectwa i dyplomy ukończenia studiów oraz upominki książkowe.

Na zakończenie w imieniu absolwentów zabrała głos starościna grupy Magdalena Orzechowska, która powiedziała m.in.: - Dzień dzisiejszy jest dla nas, świeżo upieczonych absolwentów WSZiA, dniem szczególnym – dniem radości i satysfakcji. Udało się nam. Za nami nauka, a przed nami nowe możliwości i perspektywy. Ważność tej chwili podkreśla obecność najwyższych władz uczelni oraz naszych wspaniałych mistrzów – wykładowców.

Chciałabym, abyśmy serdecznie podziękowali władzom uczelni za umożliwienie nam podjęcia studiów oraz wykładowcom za to, że tak szczodrze dzielili się z nami swoją wiedzą, profesjonalizmem i doświadczeniem, że poświęcali nam wielokrotnie tyle uwagi i okazywali przy tym wiele cierpliwości.

Wszystkie nasze sukcesy i zdane egzaminy zawdzięczamy nie tylko własnej pracowitości i chęci nauki, ale przede wszystkim ogromnemu zaangażowaniu naszych wykładowców akademickich.

Następnie absolwenci wręczyli obecnym władzom i wykładowcom kwiaty. Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkową fotografię.

RED.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.