ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 

Wręczenie dyplomów studentom studiów glottodydaktyka - nauczanie języków obcych odbyło się 5 lipca br.
fot. arch. CBS

  

Studia podyplomowe

NOWE KIERUNKI

Wymogiem dzisiejszych czasów jest konieczność ciągłego uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności. W regionie zamojskim znaczna grupa osób posiadających wyższe wykształcenie zgłaszała zainteresowanie możliwością podwyższania posiadanych kwalifikacji, bądź zdobycia zupełnie nowych, które ułatwią funkcjonowanie na bardzo trudnym lokalnym rynku pracy.

Niekorzystna sytuacja finansowa naszego społeczeństwa, powoduje zainteresowanie studiami blisko miejsca zamieszkania, co pozwala na obniżenie kosztów kształcenia. Ta tendencja jest widoczna także w reakcji na ofertę studiów podyplomowych. Wśród dotychczasowych uczestników wszystkich kierunków przeważają nauczyciele.

Pod względem zasięgu terytorialnego studia podyplomowe prowadzone
w WSZiA gromadzą głównie uczestników z dawnego województwa zamojskiego, chociaż coraz częściej reprezentowane jest nowe “duże” województwo lubelskie, a także podkarpackie i świętokrzyskie. Dotychczasowe opinie słuchaczy pozwalają uważać, że trafiono w zapotrzebowanie społeczne i zrealizowane toki studiów są bardzo dobrze oceniane. Zauważamy jednak, że popyt na niektóre kierunki jest ściśle związany z pojawiającymi się zmianami w przepisach prawnych, resortowych i ilość potencjalnych słuchaczy jest ograniczona. Wynika stąd konieczność nieustannego “badania rynku” i elastycznego reagowania na jego potrzeby.

Obecnie w Zamościu najszerszą ofertą studiów podyplomowych dysponuje nasza uczelnia. Pierwsze kierunki studiów podyplomowych przygotowano, wypromowano i uruchomiono w 1999 r. Decyzja o ich uruchomieniu wynikała ze znacznego zainteresowania środowiska regionalnego i lokalnego ofertą edukacyjną na takim poziomie kształcenia. Były to: informatyka, turystyka transgraniczna i zarządzanie w oświacie.
W ciągu 4 lat oferta została poszerzona do 28 kierunków i studia podyplomowe ukończyło 1282 studentów.

W bieżącym roku akademickim 2003/2004 zostaną uruchomione kolejne edycje i kierunki studiów podyplomowych, na których naukę podejmie ok. 300 studentów.

W roku akademickim 2003/2004 uczelnia poszerzyła swoją ofertę o cztery bardzo interesujące kierunki: Studium Pedagogiczne - celem studium jest przygotowanie absolwentów studiów licencjackich i magisterskich do pracy dydaktycznej. Po ukończeniu cyklu zajęć student otrzymuje świadectwo ukończenia Studium Pedagogicznego, które potwierdza zdobycie kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studium jest przeznaczone dla absolwentów nienauczycielskich kierunków studiów oraz studentów II i III roku WSZiA, chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Fizjoprofilaktyka i korektywa - w ramach tego kierunku uczestnik nauczy się badać i oceniać funkcję narządu ruchu, zarówno w badaniach cząstkowych, jak i całościowych, zapozna się z pojęciem kompensacji i możliwościami, jakie ono stwarza w korektywie. Pozna funkcjonowanie układu nerwowego, a szczególnie tych jego składowych, które sterują działaniem narządu ruchu zarówno w warunkach fizjologii jak i w stanach odbiegających od niej. Opanuje sposób i technikę wykonywania niektórych ćwiczeń korektywno-leczniczych, ich programowanie w odniesieniu do stwierdzonego stanu funkcjonalnego. W oparciu o wiedzę z zakresu fizjoprofilaktyki pozna i udoskonali, w trakcie nauki, właściwe podejście do dziecka zagrożonego wystąpieniem wady postawy.

Studia kierowane są do absolwentów kierunków: wychowania fizycznego, pedagogicznych, nauczycielskich oraz lekarskich.

Ukończenie tych studiów uprawnia do profesjonalnej oceny zagrożeń, diagnostyki, programowania oraz prowadzenia działań fizjoprofilaktycznych i korektywy wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych narażonych na wystąpienie niektórych chorób cywilizacyjnych.

Integracja europejska – zarządzanie projektami UE - celem studiów jest umożliwienie nabycia kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat istoty, charakteru i sposobu funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, określenie miejsca Polski w strukturach UE, zapoznanie z podstawowymi zasadami przygotowania i zarządzania projektami pomocowymi Unii Europejskiej.

]Projektowanie systemów informatycznych - celem studiów jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy i doświadczeń z zakresu strukturalnych oraz obiektowych metod analizy projektowania systemów informatycznych. Wszystkie zajęcia praktyczne prowadzone będą zgodnie ze standardami normalizacyjnym IEEE lub ISO oraz zgodną z nimi metodykę firmy Oracle CDM (Customer Development Method). Tak zarysowany cel zamierzamy osiągnąć w oparciu o prowadzenie zajęć w doskonale wyposażonych, w sprzęt komputerowy i audiowizualny, salach wykładowych i laboratoryjnych oraz oprogramowanie do projektowania systemów informatycznych firmy Oracle.

Oprac. Agnieszka Wiśniewska


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.