ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ


  

Dydaktyka

Pedagogika – piąty kierunek studiów

W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji od roku akademickiego 2003/2004 będzie funkcjonował nowy kierunek nauczania – pedagogika. Jest to już fakt, mamy dużą grupę studentów zaocznych i dziennych.

Zatwierdzone zostały programy nauczania, zawarto umowy z pracownikami naukowo dydaktycznymi. Podkreślić należy, że nowo powołany kierunek od początku upublicznienia wiadomości, podobnie jak kierunek fizjoterapia, cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Jeżeli tak jest, to czas na wspomnienia – refleksje, a także komplementy. W mojej informacji chciałem przedstawić „od kuchni” tworzenie nowego kierunku. Zacznę od oczywistego stwierdzenia, że byt niepublicznej szkoły wyższej jest ściśle związany z akceptacją jej propozycji nauczania przez otoczenie, któremu oferuje swoje usługi. Ofercie towarzyszyć muszą wykładowcy zdolni atrakcyjnie realizować program nauczania, baza materialna, a więc budynki, biblioteka, sale wykładowe, laboratoria ćwiczeniowe itp. oraz sprawna administracja szkoły. Wszystko to oznacza, że w strategii rozwoju szkoły jednym z decydujących składników jest dywersyfikacja proponowanych kierunków i specjalizacji nauczania. To zróżnicowanie kierunków i specjalizacji nauczania, a także procesu nauczania, jak każde dynamiczne zachowanie wiąże się z ryzykiem, że propozycje nie zostaną zaakceptowane przez rynek, a w konsekwencji cały wysiłek zostanie zmarnowany.

Rozwój społeczeństw ludzkich dokonuje się przez zmiany strukturalne w gospodarce wywołane rozpowszechnianiem się nowych technologii oraz zmianami w organizacji społeczeństwa. Rynek pracy pokazuje zachodzące procesy przez zgłaszanie ofert popytu na pracę. Praca współcześnie znika i jednocześnie rozkwita. Jest to rozkwit i jednocześnie kryzys. Powstają nowe możliwości pracy, ale jednocześnie dokonuje się spadek zatrudnienia w tradycyjnych sektorach. W ofertach zgłaszanych na rynku pracy coraz większe zapotrzebowanie zgłaszane jest na zawody związane ze sferą szeroko rozumianych usług, w mniejszym stopniu na pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Cechami ofert pracy są takie warunki jak,: kwalifikacje, zdolność do poprawy kwalifikacji i zdobywania nowych oraz mobilność.

Argumenty za powołaniem nowego po fizjoterapii kierunku gromadzone były z różnych źródeł, przede wszystkim obserwacji zmian w naborze na pierwszy rok studiów istniejących. Stwierdziliśmy, że zmniejszyła się liczba osób w różnym stopniu zainteresowanych studiowaniem w trybie dziennym i zaocznym na ekonomii, informatyce z ekonometrią, najwolniej na administracji. Jednak dużym zainteresowaniem cieszyła się fizjoterapia. Kolejnym argumentem były wyniki prowadzonych od kilku lat badań, których podstawą materialną była ankieta wypełniana przez absolwentów uczelni. Duże znaczenie miały materiały empiryczne gromadzone przez różne komórki organizacyjne uczelni, pokazujące nowe tendencje w zatrudnieniu w skali całego kraju, zlecane ekspertyzy, analiza ofert na rynku pracy, a także obserwacje dotyczące „modnych” kierunków studiów. To był pierwszy etap. Etap drugi to uchwała Senatu z czerwca 2002 r. w sprawie powołania wyższych studiów zawodowych na kierunku pedagogika. Uczelnia dysponowała już programami studiów opracowanymi przez znanych specjalistów. Skompletowana została wynikająca z przepisów grupa pracowników naukowo-dydaktycznych: profesorów i doktorów, z którymi zawarto umowy i porozumienia. Przygotowania te były realizowane w latach 2001 i 2002. Ważnymi dokumentami były ekspertyzy dotyczące nowych trendów w zatrudnieniu oraz deklaracje szeregu instytucji opiekuńczych oraz władz administracji publicznej o możliwości realizacji praktyk zawodowych i dyplomowych studentów przyszłego kierunku.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie wyższych studiów kierunek pedagogika złożyła uczelnia w grudniu 2002 r. 28 lutego 2003 r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacji i Zespół Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych pozytywnie zaopiniowały wniosek.

Procesowi powołania nowego kierunku towarzyszyły intensywne działania marketingowe, mające zachęcić młodzież do podejmowania studiów. Argumenty zachęcające zostały zaprezentowane w różnego typu publikacjach, bilbordach, lokalnej prasie. Promowano: program kształcenia, charakter przygotowania pedagogicznego, możliwości zatrudnienia. Ważnym argumentem były wypowiedzi pracowników naukowych, specjalistów z zakresu pedagogiki oraz praktyków.

Słuszność postępowania potwierdzają wyniki rekrutacji na pierwszy rok studiów. Przyjęliśmy przeszło tysiąc studentów. Wyraźnie zmieniły się proporcje między chcącymi studiować w trybie dziennym i zaocznym. Studenci pedagogiki w ogólnej liczbie przyjętych na pierwszy rok stanowią około 18%.

Uwagi powyższe można spuentować przez trawestację znanego z gier powiedzenia: trafiony, ale nie zatopiony.

dr Andrzej Pakuła


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.