ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ


  

Uczelnia dla przyspieszenia rozwoju Lubelszczyzny

MARZENIA O IRLANDZKIEJ DRODZE

Cytując fragmenty artykułu pana prof. dr. hab. Jacka Szlachty, zamieszczonego w numerze 2/2002 Barometru Regionalnego można powiedzieć, że... „Podstawową przyczyną zainteresowania polityką rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej były zróżnicowania regionalne oraz ich negatywne konsekwencje występujące na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej. Wspólnota powinna rozwinąć akcje prowadzące do wzmocnienia swojej ekonomicznej i społecznej spójności. W szczególności Wspólnota powinna działać na rzecz redukcji zróżnicowań między regionami i ograniczenia zacofania słabiej uprzywilejowanych regionów”.

W artykule 130B Traktatu Unii Europejskiej stwierdzono, że osiąganie tych celów jest wspomagane działaniami podejmowanymi przez Fundusze Strukturalne. Zbyt duże zróżnicowania regionalne są bowiem niekorzystne nie tylko dla obszarów biednych, ale także dla obszarów bogatych, nie wspominając o interesach całej organizacji. „Dla wzmocnienia tempa rozwoju gospodarczego i przyspieszenia wyrównania poziomu życia społeczeństwa z  krajami UE. Polska od momentu wstąpienia do UE, tj. w maju 2004 roku będzie mogła korzystać w szerokim zakresie z Funduszy Strukturalnych i z Funduszu Spójności. Proces ten, biorąc przykład takich krajów, jak z jednej strony Irlandia, a z drugiej Grecja, może przebiegać diametralnie różnie. Irlandia potrafiła bardzo dobrze zorganizować procesy wykorzystania funduszy pomocowych i w efekcie po 30 latach stała się trzecim krajem UE pod względem wysokości PKB na jednego mieszkańca. Grecja nie potrafiła właściwie wykorzystać funduszy pomocowych, stąd poprawa poziomu życia społeczeństwa w Grecji nie jest tak widoczna, jak w Irlandii. Jaką drogą pójdzie Polska? Oczywiście my marzymy o drodze Irlandii i oby się nie skończyło tylko na marzeniach.

Polska wykorzystując doświadczenia krajów UE i wypełniając zalecenia UE, proces wykorzystania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności organizuje systemowo po linii: rząd, ministerstwa, województwa, beneficjenci. W poszczególnych województwach prace te organizowane są przez Urząd Marszałkowski w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. ZPORR posiada specjalny ogólnokrajowy system komputerowej ewidencji projektów. Beneficjentami ZOPRR mogą być instytucje pozostające w obszarze oddziaływania samorządów oraz wszystkie inne zainteresowane firmy i instytucje, które są w stanie przygotować projekt typu europejskiego, mieszczący się w Celach UE, wspomaganych przez Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności.

Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zamościu w kwietniu br. zgłosiła do Urzędu Marszałkowskiego 16 fiszek projektowych. Fiszki zostały opracowane przez pracowników Centrum Badawczo-Szkoleniowego naszej uczelni. Osiem projektów przeszło wstępną kwalifikację instytucji UE, którą przeprowadził specjalny zespół UE. Kwalifikacja i dyskusja nad projektami z udziałem naszego przedstawiciela odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w maju.

Uczelnia realizując misję szkoły mającej za cel wspomaganie rozwoju społecznego i gospodarczego Lubelszczyzny przygotowuje się merytorycznie i organizacyjnie do złożenia ostatecznych projektów. Decyzją Rektora WSZiA powołano do opracowania poszczególnych projektów zespoły składające się z pracowników uczelni. Każdy projekt posiada swojego kierownika. Całość prac projektowych na poziomie uczelni koordynuje prorektor ds. rozwoju Bogdan Kawałko.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu prac projektowych w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, opracowano harmonogram prac projektowych, który zawiera także pakiet specjalistycznych szkoleń dla członków zespołów projektowych. Audyt wewnętrzny dla poszczególnych projektów zaplanowano na luty 2004, a zakończenie prac projektowych na koniec marca 2004 roku.

Jerzy Pomorski


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.