ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ


  

Studia Podyplomowe

kto chce uczyć innych
sam musi się rozwijać

5 lipca 2003 r. w Collegium Novum WSZiA, prorektorzy naszej uczelni– Bogdan Kawałko i Mieczysław Kowerski w towarzystwie prof. dr hab. Barbary Sadownik wręczyli dyplomy ukończenia studiów podyplomowych 34 studentom kierunku glottodydaktyka- nauczanie języków obcych. Studia prowadzone były w dwóch grupach – języka angielskiego i  języka niemieckiego. Kierownik Studiów Podyplomowych prof. dr hab. Barbara Sadownik wygłosiła krótki wykład, kończący trwające trzy semestry zajęcia dydaktyczne.

ZKR

„Szanowni Państwo,

Jakże prędko mija czas. W dniu dzisiejszym kończymy oficjalnie pierwszą edycję podyplomowych studiów nauczania języka obcego, w zakresie specjalności język angielski i język niemiecki. Jest mi bardzo miło, iż w tak licznym gronie zebraliśmy się dzisiaj na uroczystości wręczenia świadectw i dyplomów ukończenia tychże studiów.

Witam Państwa w imieniu całej kadry dydaktycznej jak najserdeczniej.
Cieszę się, iż na dzisiejszą uroczystość przybyli również: p. prorektor Bogdan Kawałko, dyrektor CBS, p. prorektor dr Mieczysław Kowerski, p. Zofia Ryń, koordynator studiów w CBS. Dziękuję Państwu za miłą i owocną współpracę, za nadzwyczajne zaangażowanie i wszelką pomoc. Szczególnie gorąco dziękuję Pani Zofii Ryń za jej ciągłą obecność, życzliwość, umiejętne i sprawne koordynowanie naszych działań.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować kadrze naukowo- dydaktycznej za gotowość współpracy, za jej trud, wysiłek i wysoki poziom językowy i merytoryczny prowadzonych zajęć. I tak w tym miejscu dziękuję Panu prof. dr. hab. Bogusławowi Markowi i Panu dr. Jerzemu Wójcikowi z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Panu dr. Tomaszowi Zygmuntowi, Panu dr. Zbigniewowi Mazurowi, Panu dr. Andrzejowi Maternie i Pani mgr Sabinie Barczyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dziękuję także jak najserdeczniej kadrze Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Zamościu, Pani dr Renacie Kopyść, Pani mgr Annie Marzęcie, Panu mgr Markowi Krawczykowi i Panu mgr Marcinowi Marzęcie za przyjazny klimat i życzliwość. Dziękuję Pani mgr Jolancie Galant oraz Panu dr. Kazimierzowi Pawlakowi.

Dziękuję równie serdecznie Państwu, naszym dzisiejszym absolwentom, którzy jak myślę, kierowani dewizą, według której „kto chce uczyć innych, sam musi się rozwijać”, wytrwale pomnażali swoją wiedzę, doskonalili swoje umiejętności, umacniali dyscyplinę swego myślenia, słowem przez 3 semestry w sposób systematyczny rozszerzali zakres swojej kompetencji fachowej, zarówno czysto językowej, komunikatywnej, kulturowej, jak też specyficznej kompetencji glottodydaktycznej.

Warto w tym miejscu zauważyć, iż kompetencję glottodydaktyczną należy podobnie jak kompetencję językową rozumieć generatywnie. Chodzi o to, by nauczyciel języków obcych potrafił opierając się na tej kompetencji samodzielnie opierać stosowne metody i procedury postępowania w zależności od właściwości poszczególnego uczenia itp.

Następnie należy dodać, iż kompetencję glottodydaktyczną trzeba rozumieć jako kompetencję obejmującą z jednej strony pewien zakres zintegrowanej wiedzy, a z drugiej pewien zakres zintegrowanych umiejętności. Program studiów dawał nie tylko możliwość doskonalenia praktycznej znajomości języka angielskiego wzgl. niemieckiego, rozwijania praktycznych sprawności glottodydaktycznych, ale przede wszystkim stworzył możliwość poszerzania i pogłębiania wiedzy lingwistycznej oraz glottodydaktycznej. Wiedza jest wartością bezwzględną i zarazem najbardziej praktyczną ze wszystkich wartości praktycznych. Jest nie tylko środkiem do osiągnięcia określonego celu, ale człowiek chce jej ze względu na nią samą. Wśród najróżniejszych potrzeb człowiek posiada bowiem potrzebę wiedzy, jej ciągłego wzbogacania i uporządkowania.

W moim przekonaniu świat istniejącej praktyki będziemy mogli racjonalnie zmieniać tylko wtedy, kiedy najpierw zaplanujemy nad nim teoretycznie. Stąd tyle miejsca w naszym programie poświęcaliśmy centralnym problemom poznawczym współczesnej glottodydaktyki, tj. rozważaniom teoretycznym na temat ontologicznego stosunku języka ludzkiego, istoty samego procesu akwizycji języka obcego i jego biogenetycznych uwarunkowań.

Pragnęliśmy przybliżyć uniwersalne prawidłowości i zasady rządzące przebiegiem procesu przyswajania języka w ogóle, w tym języków obcych w szczególności i zarazem wskazać na możliwość i granice sterowania procesem glottodydaktycznym.

Nie ulega wątpliwości, iż wykształcenie nauczycieli języków obcych - zarówno jego jakość, jak też i jego zakres - można zaliczyć do tych współczynników, które determinują efektywność nauki języków obcych w szkole w sposób całkiem zasadniczy.

W ramach naszych studiów podyplomowych podjęliśmy wysiłek kształcenia nauczycieli języka obcego na miarę dzisiejszych potrzeb i dzisiejszej wiedzy o nich. Pragnęliśmy możliwie jak najbliżej powiązać naukowe kształcenie nauczycieli języków obcych z ich kształceniem zawodowym. Byliśmy w pełni świadomi faktu, iż zarówno z punktu widzenia współczesnej wiedzy o nauczycielu języków obcych i jego zadaniach, a także z punkty widzenia współczesnego stanu kosmosu nauk najwyższą rangę należy przyznać niewątpliwie kształceniu glottodydaktycznemu. To właśnie glottodydaktyce przyznaliśmy w naszym programie kształcenia nauczycieli języków obcych funkcję dziedziny wiodącej. Innymi słowy, program kształcenia nauczycieli języków obcych został poddany całkowitej ” glottodydaktywizacji”.

Mam nadzieję, iż jako zawodowo i naukowo kształceni nauczyciele, mogliście Państwo przyswoić sobie także ów specyficzny etos naukowy, tj. otwarty, wciąż poszukujący sposób patrzenia na świat, a także umiejętności krytycznej oceny pojawiających się wciąż nowych propozycji teoretycznych, umiejętności racjonalnego argumentowania i samodzielnego rozwiązywania pojawiających się w czasie pracy zawodowej problemów, zgodnie z zasadami działania naukowego.

Życzę Państwu wiele satysfakcji w pracy pedagogicznej i szczęścia w życiu osobistym.”

prof. dr hab. Barbara Sadownik


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.