ISSN 1505-6058

NR 20 PAŹDZIERNIK 2003 R.

CENA 1 ZŁ


  

Biblioteka WSZiA informuje

O CZYM STUDENT I ROKU
WIEDZIEĆ POWINIEN

Biblioteka WSZiA pracuje w zintegrowanym systemie bibliotecznym Prolib. Przeszukiwanie zbiorów biblioteki może się odbywać w wypożyczalni bibliotecznej, gdzie ulokowanych jest 5 stanowisk komputerowych z dostępem do modułu katalogu publicznego (OPAC), przez Telnet, ze strony domowej biblioteki znajdującej się pod adresem :

http://www.wszia.edu.pl/biblioteka/main.html .

Dyplomanci mają do dyspozycji zbiory własne biblioteki i możliwość korzystania z wypożyczalni Biblioteki Głównej UMCS (na prawach przysługującym studentom UMCS).

Księgozbiór zasadniczy biblioteki WSZiA zawiera: 10.467 woluminów wydawnictw zwartych, 1.298 woluminów wydawnictw ciągłych. Wyodrębnione kolekcje: zamościana - 1.755 woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej – 1.010 woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych, zbiory własne – 95 woluminów wydawnictw zwartych, zbiory specjalne:172 kasety video i audio, 48 CD-ROM-ów. Zbiory liczą w sumie 14.849 jednostek i obejmują swoim zakresem prawo, ekonomię, marketing, zarządzanie, informatykę, fizjoterapię, pedagogikę.

Biblioteka gromadzi w prenumeracie bieżącej 62 tytuły wydawnictw ciągłych, z czego 10 stanowią tytuły angielskojęzyczne oraz na zasadzie prenumeraty od 2002 r. podstawowe człony bieżącej bibliografii narodowej: Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografię Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł, Bibliografię Zawartości Czasopism. Prenumerujemy również publikowany przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego. W bibliotece znajdują się także Przewodnik Bibliograficzny za lata 1979-2000 i Bibliografia Zawartości Czasopism za lata 1996-2000 w postaci CD-ROM-ów oraz około 20 tytułów bibliografii specjalnych. Dobrym źródłem informacji o publikacjach są bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne ze strony domowej biblioteki WSZiA lub bezpośrednio pod adresem http://www.bn.org.pl/ . Informacja o innych bibliotekach i ich zbiorach dostępna jest: ze strony domowej biblioteki - zakładka Linki - Serwisy biblioteczne przez www, katalog Biblioteki Głównej UMCS można przeglądać korzystając z powyższej strony domowej. Wejście poprzez zakładkę – Katalogi – Biblioteka UMCS. Inną możliwość stanowi bezpośrednie wpisanie adresu internetowego biblioteki UMCS w pasku adresów wyszukiwarki IE ( http://www.bg.umcs.lublin.pl/test.htm ).

Katalogi elektroniczne umożliwiają szybkie zorientowane się w zasobach bibliotek, dostępności poszukiwanych tytułów oraz w przypadku zarejestrowanych użytkowników BG UMCS rezerwację dostępnych pozycji. Biblioteka WSZiA nie oferuje jeszcze takiej opcji. Biblioteka posiada następujące bazy danych: Academic Search Full Text – 1995-2001 na DVD, Business Source Premier – 1984-2001 na DVD, Comprehensive MEDLINE fulltext – 1960-2002 na CD-ROM, Przewodnik Bibliograficzny 1979-2000 na CD-ROM, Bibliografia Zawartości Czasopism 1996-2000 na CD-ROM, Baza Czasopism Polskich i Baza Czasopism Polskich Nowych dostępne są ze strony domowej naszej biblioteki - zakładka Katalogi - Biblioteka Narodowa. Posiadamy także w naszych zbiorach kilka tytułów bibliografii specjalnych uwzględniających czasopisma, BZCz za lata 1996-2000 na CD-ROM oraz od 2002 r. w postaci papierowej a także Bibliografię Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł - od 2002 r. Ta ostatnia ukazuje się w postaci wkładki do Przewodnika Bibliograficznego,- Dostęp do różnorodnych baz danych poprzez stronę domową biblioteki.

Biblioteka posiada nieaktualizowane od 1999 r. katalogi kartkowe: alfabetyczny, przedmiotowy i systematyczny według klasyfikacji UKD. Obecny katalog elektroniczny w systemie Prolib pozwala nie tylko na przeglądanie księgozbioru według takich samych kryteriów, jak w przypadku w/w katalogów kartkowych, ale oferuje także dodatkowe możliwości wyszukiwania, typowe dla tego typu katalogów. Istnieje również katalog kartkowy artykułów, nadbitek i dokumentów życia społecznego dla kolekcji zamościana.

Nie posiadamy bibliografii publikacji pracowników WSZiA. Na bieżąco opracowujemy natomiast ich artykuły zamieszczane w publikacjach naszej uczelni. Dostęp do LEX– a możliwy jest z dysku sieciowego L (w pracowniach komputerowych).

Działalność informacyjna, która nastawiona jest na użytkownika indywidualnego i zbiorowego, obejmuje głównie: szkolenia biblioteczne dla nowych użytkowników i wszystkich studentów pierwszych roczników studiów dziennych, informacje biblioteczne o zbiorach własnych i zbiorach innych bibliotek, informacje rzeczowe, bibliograficzne, tekstowe.

Ewa Górska


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.

Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.