ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Jak zdobyć indeks WSZiA ? 

NOWE SPECJALNOŚCI - 
NOWE MOŻLIWOŚCI

W  Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu trwa rekrutacja na studia licencjackie. Kandydaci mogą wybierać spośród 5 kierunków, takich jak: administracja, ekonomia, informatyka i ekonometria, fizjoterapia oraz pedagogika. W ramach każdego kierunku wyodrębnione są specjalności, które studenci wybierają po trzecim semestrze studiów.
Wychodząc naprzeciw wymogom rynku pracy oraz sytuacji w regionie, uczelnia stale rozszerza swoją ofertę dydaktyczną, wprowadzając nowe kierunki oraz nowe specjalności w ramach kierunków już istniejących. Ponadto oprócz wiedzy kierunkowej, każdy student poznaje język obcy (j. angielski lub j. niemiecki) oraz podstawy informatyki. 

Studenci administracji w WSZiA, oprócz takich specjalności, jak administracja publiczna oraz administracja gospodarcza i podatkowa, będą mogli wybrać europeistykę oraz administrację europejską i politykę regionalną.

Ekonomiści mają do wyboru 3 specjalności: finanse, ubezpieczenia i bankowość, handel i marketing międzynarodowy oraz gospodarkę europejską.

Studenci informatyki i ekonometrii mogą specjalizować się w zakresie grafiki i sztucznej inteligencji oraz sieci komputerowych i ich bezpieczeństwa. Obecnie wszystkie większe firmy i instytucje typu banki, agencje handlowe, transportowe wykorzystują do pracy sieci komputerowe, zaś programy graficzne wykorzystywane są niemal w każdej dziedzinie życia – działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej.

Od października br. w WSZiA zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów – pedagogika ze specjalnościami: doradztwo zawodowe oraz profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Absolwenci obu tych specjalności, oprócz podstawowego przygotowania pedagogicznego, posiądą wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu pedagogiki stosowanej.
Studenci pedagogiki będą odbywać praktyki zawodowe (w wymiarze co najmniej 8 tygodni) w takich placówkach, jak: Sąd Okręgowy, Policyjna Izba Dziecka, Zakład Karny, Pogotowie Opiekuńczo–Wychowawcze, jednostki podległe urzędom miast i gmin regionu zamojskiego: m.in. powiatowe centra pomocy społecznej, przedszkola, szkoły, internaty, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, poradnie psychologiczno–pedagogiczne. Wszystkie te instytucje zadeklarowały przyjęcie studentów pedagogiki na praktyki zawodowe.
Praktyki zawodowe to bardzo ważna część procesu kształcenia na kierunku fizjoterapia, prowadzonym od dwóch lat w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Zajęcia praktyczne odbywają się na oddziale rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Od przyszłego roku akademickiego studenci fizjoterapii będą odbywać praktyki w Niemczech, zaś firmy niemieckie, które naszych praktykantów przyjmą, nie wykluczają możliwości ich zatrudnienia.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów (formularz osobowy, świadectwo dojrzałości, orzeczenie lekarskie, 4 zdjęcia, pokwitowanie opłaty wpisowej i rekrutacyjnej) do 25 lipca br. Szczegółowych informacji udziela biuro rekrutacji WSZiA (ul. Akademicka 4, pok.5), tel. 638 26 22. 

Uczelnia przygotowała również nową ofertę na rok akademicki 2003/2004 na studia podyplomowe. Informacje w Centrum Badawczo – Szkoleniowym przy ul. Akademickiej 4, pod nr. tel. 63 82 618. 
Katarzyna Kimak 

- Wprowadzenie specjalności „europeistyka” w WSZiA jest bardzo dobrym pomysłem. Skorzysta na tym młodzież, która uzyska lepsze przygotowanie do pracy zawodowej. Wejście Polski do Unii Europejskiej pociągnie za sobą duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu integracji europejskiej, takich, którzy znają się zarówno na mechanizmach integracji ekonomicznej, jak i na prawie unijnym, polityce regionalnej, unijnej, ochronie kultury w Unii Europejskiej, ochronie praw człowieka, itp. Nowa specjalność oferuje zajęcia m.in. z takich właśnie zagadnień – mówi prof. dr hab. Elżbieta Kawecka–Wyrzykowska, członek zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP oraz ekspert w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

- Należy wyrazić głębokie zadowolenie z faktu, że w ofercie uczelni pojawiły się specjalności dotyczące Unii Europejskiej. Jest to najszybciej rosnący segment rynku pracy w Polsce, w związku z możliwością skorzystania i obsługi Funduszy Strukturalnych, inicjatywami wspólnotowymi oraz środkami i działaniami związanymi z ochroną zewnętrznej wschodniej granicy Unii Europejskiej – podkreśla prof. dr hab. Jacek Szlachta, specjalista z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.

- Powołanie kierunku pedagogika stwarza szansę na dobrze płatną i ciekawą pracę dla ludzi wrażliwych, otwartych na problemy drugiego człowieka. Absolwenci tego kierunku mogą pracować jako kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, wychowawcy w zakładach karnych, poprawczych, a także w ośrodkach pomocy społecznej i centrach pomocy rodzinie – mówi mgr Ryszard Gargol, sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu, przewodniczący III Wydziału Penitencjarnego.

- W Niemczech istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin bezpośrednio związanych ze zdrowiem – profilaktyką, opieką rehabilitacyjną osób starszych i niepełnosprawnych. Powstają centra sportowe, typu fitness, siłownia, które stanowią potencjalne miejsca pracy, również dla polskich fizjoterapeutów, zwłaszcza po wejściu polski w struktury Unii Europejskiej – mówiła podczas spotkania z władzami WSZiA Gizela Wandel, z Urzędu Miasta w Schwäbisch Hall.

 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.