ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Badania naukowe 

POLARYZACJA OPINII MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA TEMAT WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

 W pierwszej dekadzie kwietnia, w ramach realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu od połowy 2001 roku projektu badania nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim, przeprowadzono kolejne, trzecie badanie opinii członków gospodarstw domowych na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Wśród ankietowanych utrzymała się przewaga pozytywnych opinii na temat Unii Europejskiej, co zadeklarowało 39,4 proc. ankietowanych gospodarstw domowych (o 1,6 punktu mniej niż trzy miesiące wcześniej). 30,2 proc. respondentów wyraziło opinię negatywną, co oznacza wzrost o 2,4 punktu udziału osób sceptycznie odnoszących się do procesu integracji. Dla 30,4 proc. respondentów problematyka europejska jest obojętna. Udział osób niezdecydowanych zmniejszył się w ciągu badanego kwartału tylko o 0,8 punktu i nadal stanowi dość dużą, bo prawie trzecią część badanej zbiorowości. 

Na pytanie o przewidywany sposób głosowania w referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE, 49,2 proc. respondentów zamierza głosować za przystąpieniem (o 6,7 punktu więcej niż w poprzednim kwartale), 38,6 proc. jest przeciwna przystąpieniu (o 10,8 punktu więcej), natomiast 12,2 proc. nie zajęła jasnego stanowiska w tej sprawie. Tym samym grupa osób wahających się zmniejszyła się aż o 17,5 punktu w porównaniu z poprzednim kwartałem. Oznacza to, że mimo braku jasnego stanowiska odnośnie opinii o Unii Europejskiej, coraz więcej mieszkańców województwa zajmuje zdecydowane stanowisko w sprawie sposobu głosowania w referendum. Wśród osób niezdecydowanych nieco więcej (61,7 proc. osób niezdecydowanych, które w ostatnim kwartale zmieniły zdanie) postanowiło jednak głosować przeciwko przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 38,3 proc. osób niezdecydowanych stwierdziło, że będzie głosować za przystąpieniem. Wynika z tego, że działania informacyjne prowadzone na terenie województwa lubelskiego nadal były wysoce niewystarczające.

Dr Mieczysław Kowerski 
Opinia ankietowanych gospodarstw domowych o Unii Europejskiej.
Prognoza głosowania w referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.