ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

 

Z PRAC SENATU

 15 kwietnia 2003 r.

  1. W imieniu Założyciela, kwestor Anna Ciebiera poinformowała Senat o zatwierdzeniu nowego Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji oraz o  zmianach na stanowisku Rektora i Kanclerza. Rektorem WSZiA został dr inż. Jan Andreasik, natomiast kanclerzem mgr inż. Janusz Różycki.

  2. Senat przyjął sprawozdanie finansowe uczelni za rok 2002 oraz zatwierdził plan rzeczowo-finansowy na rok 2003.

  3. Prorektor dr Mieczysław Kowerski przedstawił najważniejsze aspekty działalności i osiągnięcia uczelni w roku 2002, zawarte w przedłożonym senatorom „Sprawozdaniu Rektora i Kanclerza z działalności Uczelni za rok 2002”. Senat jednogłośnie zatwierdził przedłożone sprawozdanie.

  4. Prodziekan dr Andrzej Pakuła poinformował Senat o przebiegu zimowej sesji egzaminacyjnej 2002/2003, zwracając uwagę na negatywne zjawiska, które należy w przyszłości wyeliminować.

  5. Senat dyskutował propozycje zmian w Regulaminie studiów licencjackich WSZiA. Ostatecznie przyjęto zmiany w Regulaminie studiów, pod warunkiem dokonania poprawek redakcyjnych oraz uwzględnienia uwag wniesionych przez senatorów.

  6. Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rektora o utworzeniu nowej jednostki naukowo-badawczej, pod nazwą Centrum Badań Energii Odnawialnych.

Senat przedyskutował dalszą strategię rozwoju uczelni w warunkach silnej konkurencji oraz perspektywie niżu demograficznego. 

E.A.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.