ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

 

ZMIANY W REGULAMINIE STUDIÓW

Do najważniejszych i ściśle ze sobą powiązanych dokumentów regulujących funkcjonowanie uczelni należą: Statut Uczelni, Programy Studiów, Regulamin Studiów, Regulamin Odpłatności. Trzeba podkreślić, że ulegają one zmianom, których przyczyną jest rzeczywistość generująca nowe rozwiązania instytucjonalne, organizacyjne, nowe kierunki studiów, nowe powiązania z otoczeniem zewnętrznym, nowe formy realizacji zajęć, itp.

Gospodarka rynkowa i rynek zmieniają reguły postępowania pracodawców i pracowników, kreują nowe zawody i nowe możliwości pracy. Zanikają tradycyjne zawody, zmieniają się kryteria oceny pracownika i jego mobilności – zdolności do przemieszczania się, do przekwalifikowania się, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami w pracy, nowe formy więzi społecznych, nowe metody organizacji pracy, poszukiwanie odmiennych sposobów rozwiązywania spraw społecznych, itp. Do tego zestawu zjawisk należy dodać fakt, że Polska będzie, jak sądzę, członkiem Unii Europejskiej, co spowoduje, że uczelnie i ich słuchacze będą musiały podporządkować się regułom obowiązującym na obszarze wspólnoty.

Nasi studenci już teraz korzystają z możliwości, jakie dają unijne programy edukacyjne, takie jak Socrates i Leonardo da Vinci. W związku z tym pojawiła się konieczność wprowadzenia do Regulaminu Studiów powszechnie akceptowanego systemu transferu punktów (ECTS), tak by okres spędzony za granicą przeliczony na punkty pozwalał zaliczyć semestr na macierzystej uczelni (§ 24 p. 4, § 22). 

Strategia rozwoju uczelni zakłada dywersyfikację kierunków studiów. Obecnie kształcimy studentów na ekonomii, administracji, informatyce i ekonometrii oraz fizjoterapii. Od nowego roku akademickiego wprowadzamy piąty kierunek - pedagogikę oraz nowe specjalności, takie jak np. europeistyka. W konsekwencji, w Regulaminie Studiów zwiększyła się liczba form, w których realizowane są programy studiów (§ 14). W roku akademickim 2002/2003 wprowadzone zostały początkowo na ekonomii, a w semestrze letnim na wszystkich kierunkach studiów dziennych i zaocznych, zajęcia projektowe. Na kierunku fizjoterapia realizowane są w dużym wymiarze praktyki zawodowe na studiach dziennych i zaocznych oraz obozy szkoleniowe. Nowością są także praktyki odbywane za granicą. 

Można postawić pytanie: czy istnieje potrzeba tylu form realizacji programów studiów? Myślę, że tak, bowiem nowoczesny student na nowoczesnej uczelni powinien korzystać z różnych form kształcenia i samokształcenia, nabywać różne umiejętności i sposoby przetwarzania i przekazywania informacji, posługiwania się dostępnymi urządzeniami elektronicznymi i programami komputerowymi. Wszystkie formy zajęć są jednakowo traktowane i egzekwowane w przepisach Regulaminu Studiów.

Wymienione wyżej zjawiska powodują, że mamy kilka rodzajów punktacji w ocenie studentów w trakcie studiów, a także w momencie ich ukończenia. Tradycyjny system ocen opisany jest w § 24 p. 1, system punktów transferowych ECTS opisuje § 24 p. 4. Ostateczna ocena studiów tworzona będzie w oparciu o reguły wymienione w § 32 Regulaminu Studiów. Ten system punktacji staje się obecnie powszechny.

Uczelnia w ostatnim okresie dokonała zmiany programów studiów. Generalną zasadą było przystosowanie naszych programów do tzw. standardów nauczania (minimów programowych), które są powszechnie obowiązujące i oceniane przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Nowe programy wymuszają nowe formy kształcenia, nowe formy ocen, itp. W Regulaminie Studiów uregulowany został w związku z tym sposób określenia tzw. różnic programowych w przypadku studentów powtarzających semestr, wznawiających studia, przychodzących z innym uczelni, itp. Podstawą do ustalenia różnic programowych są obowiązujące w Polsce standardy nauczania (minima programowe).

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy są ważnym elementem składowym procesu studiowania, wieńczącym kilkuletnie studia. Co w tym zakresie jest nowego w Regulaminie Studiów? W bieżącym roku akademickim wprowadzony został obowiązek składania prac dyplomowych w wersji materialnej i na nośniku elektronicznym. W roku akademickim 2003/2004 obowiązywać będą zmienione zasady ustalania oceny na egzaminie dyplomowym, a w konsekwencji na dyplomie ukończenia studiów. Oceny będą całkowite (5, 4, 3), przy niezmienionych wagach ich liczenia a więc 0,7 – średnia ocen z przebiegu studiów oraz 0,3 - średnia ocen z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego (§ 32).

Zapoczątkowane zmiany dotyczące prac dyplomowych będą kontynuowane, a więc ujednolicone zostaną zasady pisania prac dyplomowych, tworzona będzie uczelniana elektroniczna baza prac dyplomowych, zaostrzone zostaną kryteria oceny prac dyplomowych pod kątem ich zbliżenia do wykorzystanych tekstów, samodzielności pisania. Prawdopodobnie już od nowego roku akademickiego do każdego dyplomu będzie dołączony tzw. suplement, który obecnie wydawany jest na prośbę absolwentów. Suplement to dokument, który zawiera obraz przebiegu studiów, a także inne informacje. Suplement to dokument, który rektorowi każdej uczelni w kraju i za granicą pozwoli szybko ocenić studenta, a także uczelnię, którą ukończył. Nowy Regulamin Studiów jest nowoczesny i dynamiczny i jest odbiciem zmian jakościowych zachodzących w naszej uczelni. 

dr Andrzej Pakuła


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.