ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Rankingi w 2003 

WSZiA NAJLEPSZA W REGIONIE

 Dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego i szybki wzrost liczby szkół sprawił, że czołowe polskie periodyki „Rzeczpospolita”, „Wprost”, „Polityka”, „Home Market” i „Perspektywy” od kilku lat organizują rankingi, klasyfikujące polskie szkoły wyższe, a tym samym ułatwiające wybór odpowiedniej uczelni.

Chociaż kryteria stosowane przez poszczególne gazety są nieco różne, to generalnym celem jest próba grupowania i klasyfikacji polskich szkół wyższych.

Ranking „Polityki” to ocena oferty edukacyjnej siedmiu najpopularniejszych kierunków, przy czym klasyfikowane są łącznie uczelnie państwowe i niepaństwowe. Ranking „Wprost” również rozpatruje oferty edukacyjne w grupach kierunków, ale dokonuje także oddzielnej oceny uczelni państwowych i niepaństwowych. W rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” zwraca się większą uwagę na ocenę kompleksową uczelni, a nie jej kierunków.

Jeżeli jednak przeanalizujemy kryteria, na podstawie których klasyfikowane są uczelnie, to są one zbliżone, chociaż oczywiście nie jednakowe. Zwraca się szczególnie uwagę na potencjał kadrowy uczelni, ich siłę naukową, warunki studiowania. „Rzeczpospolita” dodatkowo jeszcze wprowadziła kategorię zatytułowaną „prestiż”, czyli poważanie, jakim cieszą się absolwenci uczelni oraz autorytet jej pracowników w środowisku naukowym. Mierzony jest on liczbą wskazań szkół w badaniu ankietowym przeprowadzanym wśród największych polskich firm i kadry profesorskiej. Ostateczne miejsce uczelni to pewna ważona suma wszystkich cząstkowych ocen. Jest to więc ocena kompleksowa i zazwyczaj prawidłowo odzwierciedlająca rzeczywisty poziom i sytuację uczelni.

Należy zwrócić uwagę na to, że w Polsce funkcjonuje niemal 400 szkół wyższych. W rankingach pojawia się zazwyczaj od 100 do maksymalnie 200 uczelni wyższych. Oznacza to, że jest to grupa tych lepszych szkół. Stąd już sam fakt zamieszczenia danej szkoły przez układających rankingi jest pewną nobilitacją. Jeżeli jeszcze uczelnia systematycznie poprawia swoją pozycję, niewątpliwie jest to oznaką jej prawidłowego rozwoju, a tym samym gwarancją dla studentów prawidłowo prowadzonego procesu dydaktycznego.

Niewątpliwie do takich uczelni należy Wyższa Szkoła Zarządzana i Administracji Zamościu. W rankingu „Polityki” w 2002 została sklasyfikowana wśród wydziałów ekonomicznych na 65. miejscu w Polsce, a w 2003 roku na 56. miejscu. Należy podkreślić, że w województwie lubelskim wyżej został sklasyfikowany tylko Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, z którym współpracujemy. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę niepaństwowe uczelnie kształcące ekonomistów, zamojska ekonomia znalazła się na 23. miejscu w Polsce. W rankingu „Wprost” uczelnia zajęła 20. miejsce wśród niepaństwowych uczelni niebiznesowych, co daje pozycję lidera na rynku regionalnym w swojej kategorii.

Podobnie WSZiA systematycznie pnie się w górę w rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”. W 2001 roku było to 88. miejsce, w roku 2002 – 67., a w 2003 - 11. Przy czym w 2003 roku „Rzeczpospolita” oddzielnie klasyfikowała uczelnie posiadające uprawnienia magisterskie i uczelnie licencjackie (do takowych należy WSZiA). Szczególnie wysoko ocenione zostało w  Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji: nasycenie kadrami o najwyższych kwalifikacjach – obecnie uczelnia zatrudnia na podstawie umowy o pracę 28 samodzielnych pracowników nauki, dostępność studentów do kadr wysoko kwalifikowanych, rozpiętość oferty kształcenia, publikacje kadry naukowej, bazę dydaktyczną, a zwłaszcza skomputeryzowanie programów dydaktycznych i biblioteki oraz kontakty naukowe ze światem. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wśród 400 ankietowanych przez „Rzeczpospolitą” największych firm w Polsce znalazła się znacząca grupa, która wskazała WSZiA. Jest to dobra prognoza dla przyszłych absolwentów uczelni. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji jest znana zarządom tych firm, a to dobrze rokuje przy poszukiwaniu pracy.

Dr Mieczysław Kowerski


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.