ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

INTERNATIONAL MANAGEMENT GAME WEEK
- ZAMOŚĆ 2003

WYGRAĆ ZNACZY DOBRZE ZARZĄDZAĆ

SYLWIA GWIAZDOWSKA, MAGDALENA ROMAŃCZUK, ANNA KLIMEK, MARTA KLEMANÓW i AGNIESZKA KOSIORSKA, studentki II i III roku ekonomii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu wygrały międzynarodowe rozgrywki menedżerskie.

12. edycja w Polsce Idea międzynarodowej rozgrywki studentów w oparciu o grę decyzyjną TOPSIM narodziła się w 1992 r. z inicjatywy Manfreda Kirschnera, pracownika naukowego Uniwersytetu w M’gladbach, specjalisty w dziedzinie zarządzania finansami i rachunkowości finansowej. Rozgrywka ta, obok wielkiej wartości dydaktycznej, wynikającej z poznawania sposobu myślenia biznesowego ludzi różnych narodowości, ma na celu integrację studentów z krajów wchodzących w skład bądź aspirujących do wejścia do Unii Europejskiej. W tym roku kolejna, już 12. edycja „International Management Game Week” odbyła się w Polsce, w Zamościu. Uczestniczyły w niej cztery zespoły: 4-osobowy belgijski z Arteveldehogeschool Gent, 5-osobowy holenderski z Saxion Hogeschool Deventer, 4-osobowy holenderski z Saxion Hogeschool Enschede oraz zespół polski, złożony z 5 studentek ekonomii WSZiA: Marty Klemanów, Agnieszki Kosiorskiej, Anny Klimek, Sylwii Gwiazdowskiej i Magdaleny Romańczuk. Polacy po raz drugi wzięli udział w rozgrywce. W zeszłym roku, w Longwy we Francji zespół WSZiA zajął 2. miejsce. Obok studentów, w rozgrywce uczestniczyli jako sędziowie: Peter Ertmann, sędzia główny z Holandii, Guido Deboutte i Isabelle Boelens z Belgii oraz Andrzej Salej, asystent WSZiA. 

Harmonogram rozgrywki przewidywał 6 okresów decyzyjnych, zakończonych prezentacją wyników poszczególnych zespołów. Plan ten został wykonany. Obok tego, zgodnie z tradycją, uczestnicy spotkali się również z władzami miasta, które gościło ich prawie przez cały tydzień – spotkanie to odbyło się we wtorek 1 kwietnia w zamojskim ratuszu, a studentów przyjął prezydent miasta Marcin Zamoyski. Kilka następnych godzin uczestnicy poświęcili na zwiedzanie zamojskiego Starego Miasta.

Na czym polega rozgrywka? 

TOPSIM jest przykładem bardzo rozbudowanej gry decyzyjnej, dość wiernie oddającej uwarunkowania działania rzeczywistego przedsiębiorstwa na rynkach Unii Europejskiej. Podstawowe jej założenia to: ograniczona liczba konkurentów na rynku (maksymalnie pięciu), co powoduje znaczny wpływ decyzji jednego z konkurentów na sytuację innych, wysokie wymagania rynku co do jakości produktu i jego dystrybucji, wysokie koszty pracy oraz koszty zatrudniania i zwalniania pracowników, duża absencja pracowników, niestabilne otoczenie makroekonomiczne z dość wysokimi stopami procentowymi i wysoką stopą podatkową, wysoka kapitałochłonność produkcji, przyśpieszona amortyzacja. Istnieje możliwość modyfikacji parametrów gry przez prowadzącego rozgrywkę. I tak na przykład w tegorocznej edycji była to konieczność dalszego podnoszenia płac, ciągle drożejące surowce, bardzo słaba koniunktura rynkowa. Innymi słowy, była to próba zaprojektowania takich warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, w jakich obecnie działają firmy w Europie.

Uczestnicy symulacji w każdym tzw. okresie decyzyjnym (w grze okresem tym był 1 rok) musieli przede wszystkim przyjąć strategię przedsiębiorstwa, a następnie podejmować decyzje w sprawie kilkunastu ważnych parametrów, mających wpływ na sytuację zarządzanej firmy: wysokości ceny, wydatków na reklamę, ilości pracowników w poszczególnych działach funkcjonalnych przedsiębiorstwa, wielkości inwestycji, nakładów na ekologię, konserwację maszyn, badania i rozwój, wymieniając tylko te najważniejsze. Od jakości tych decyzji zależały wyniki finansowe, a skumulowany zysk netto ze wszystkich okresów był podstawowym kryterium oceny po zakończeniu gry. Podstawą do podejmowania tych decyzji był symulator sprzedaży, pozwalający określić mniej więcej, jakiego popytu można się spodziewać przy stosowaniu założonej mieszanki marketingowej, oraz informacje przekazywane przez prowadzącego grę, dotyczące stanu koniunktury, zmieniających się stóp procentowych, płac, cen surowców i maszyn czy, w ograniczonym stopniu, posunięć marketingowych konkurentów. 

Następnym krokiem była konieczność przeliczenia rezultatów decyzji w celu określenia przede wszystkim zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Wszelkie błędy w szacunkach popytu czy błędy obliczeniowe skutkowały nieplanowanym zadłużeniem, tzw. overdraftem, czyli kredytem udzielonym co prawda przez bank, ale na bardzo niekorzystnych warunkach, krótko mówiąc bardzo drogim. Złożony charakter koniecznej do wykonania przez uczestników pracy wymagał także określonego podejścia do sposobu choćby podejmowania decyzji. Trudno powiedzieć, jak robili to pozostali uczestnicy, natomiast zespół polski przyjął mieszaną taktykę: decyzje podejmowane były wspólnie w drodze kompromisu, natomiast w obliczeniach każda osoba była odpowiedzialna za określony dział funkcjonalny przedsiębiorstwa. Najtrudniejszym, ale i najważniejszym aspektem był tu prawidłowy rachunek kosztów, dlatego zespół oddelegował do tego zadania uczestniczki studiujące na III roku ekonomii. 

O strategii zwycięzców 

Tegoroczna rozgrywka miała bardzo korzystny przebieg dla polskiego zespołu – już po pierwszym okresie zarządzana przezeń firma wygenerowała największe zyski. W kolejnych okresach ta przewaga powiększała się. W sumie po 6 okresach różnica między skumulowanym zyskiem netto studentów WSZiA a drugim w kolejności zespołem holenderskim wyniosła około 36 milionów euro – to bardzo dużo, bo roczne przychody jednej firmy w tej symulacji to około 120-140 mln euro. Trudno zdecydowanie określić, co przesądziło o takim wyniku, nie znamy bowiem szczegółów dotyczących sposobu gry konkurentów, natomiast zespół z WSZiA swój wynik zawdzięcza przede wszystkim ścisłemu powiązaniu podejmowanych decyzji z przyjętą na początku strategią działania. Jeśli chodzi o strategię marketingową, była to strategia wysokich cen i co za tym idzie wysokich nakładów na działania marketingowe: reklamę bezpośrednią, wizerunek firmy, jakość produktu, obsługę klienta itd. Jeśli chodzi o strategię finansową, było to przejście od początku gry z dość kosztownego finansowania kredytem krótkoterminowym na tańsze zadłużenie długoterminowe. W dziedzinie produkcji zespół polski założył i realizował strategię ścisłego dostosowania możliwości produkcyjnych do potencjału rynku, a więc niestety konieczność zwalniania pracowników w okresach słabego popytu oraz zatrudniania nowych w okresach silnego popytu, w celu uniknięcia kosztownych nadgodzin. Strategia zakupu surowców polegała na kupowaniu materiału w dużych partiach, ze względu na spore upusty cenowe. To, w połączeniu z dobrym planowaniem potencjalnej sprzedaży, spowodowało, że zarządzana przez polskich studentów firma w kolejnych okresach osiągała coraz wyższe zyski i w efekcie zwyciężyła. Natomiast ujemny wpływ na wyniki finansowe firmy miały zbyt wysokie inwestycje w potencjał produkcyjny, co skutkowało bardzo wysokim zadłużeniem, którego właściwie do końca nie udało się w całości spłacić. Powodem tego stanu rzeczy było przyjęcie zbyt optymistycznej prognozy długoterminowej, dotyczącej stanu koniunktury w gospodarce europejskiej w przyszłości. W rzeczywistości koniunktura ta była dużo słabsza.

Kolejne wyzwania 

Uczestnictwo w grze decyzyjnej TOPSIM to dla studentów nie tylko możliwość nawiązania kontaktów ze studentami z innych krajów, podnoszenia umiejętności komunikacji w obcym języku poprzez praktykę (ciekawostka: jeden z Holendrów znakomicie mówił po polsku, niestety sędzia główny tej umiejętności nie posiadał), ale przede wszystkim przekonania się na własnej skórze jak, choć w uproszczeniu, działa prawdziwy biznes, do czego przydaje się wiedza praktycznie z każdego przedmiotu z planu studiów ekonomicznych. Dlaczego firmy muszą zwalniać ludzi, gdy w gospodarce źle idzie, jaki wpływ na ich funkcjonowanie mają wysokie koszty pracy, wysokie opodatkowanie i drogi kredyt. To są przyczyny, dla których gra decyzyjna jest obecnie jedną z najmodniejszych, najlepiej rozwijających się metod dydaktycznych.

A przed studentami WSZiA kolejne wyzwanie – udział w międzynarodowej rozgrywce EUROMANAGER. W zależności od decyzji sponsorów, wezmą w niej udział 2-3 zespoły z Zamościa.

 

Uczestnicy
International Management
Game Week 2003

SHIRL  VAN GELDER
MATTHIJS HARREWIJN
MARK VAN EGTEREN
JOS KOSTERS
CONNY PAAS
DENNIS DALHOEVEN
MICHIEL BRESSER
DANIELLE  SIKMA
OLAF  LEPPINK
JAN-PAUL  OOSTERHOF
RIYANTO CHOVANETZ
SOFIE DE WILDE
YVES DHONT
SYLWIA GWIAZDOWSKA
MAGDALENA ROMAŃCZUK
ANNA KLIMEK
MARTA  KLEMANÓW
AGNIESZKA KOSIORSKA


AS


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.