ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 

Na kierunku fizjoterapia jest realizowany program autorski Jarosława Walczaka

fot. M.Gaweł


  

Studenckie koła naukowe 

NOWINKI NA FIZJOTERAPII

 Przede wszystkim nie szkodzić – tak brzmiała dewiza wielkiego Hipokratesa. Dzisiaj identyfikuje się z tym hasłem cała służba zdrowia oraz wiele innych instytucji, organizacji czy też osób prywatnych, działających na rzecz niesienia pomocy potrzebującym. Również studenci Fizjoterapii WSZiA w Zamościu należą do tego grona. Studiując, zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności po to, aby nieść pomoc właśnie tym, którzy jej potrzebują. 

NOWE KOŁO

Obowiązujący w naszej uczelni program na kierunku fizjoterapia jasno wytycza studentom drogę do celu, jakim jest zdobycie zawodu fizjoterapeuty – fachowca, który umie i wie, w jaki sposób usprawniać nasze fizyczne niedoskonałości. Są również i tacy studenci, którym proponowany zakres materiału nauczania nie wystarcza. Chcą zgłębiać swoje wiadomości i podnosić umiejętności. Dlatego też od początku letniego semestru w bieżącym roku akademickim wnioskowali o powołanie do życia Naukowego Koła Fizjoterapeutów – NKF. Pod wnioskiem o założenie koła podpisało się kilkadziesiąt osób. Czy wszyscy wytrwają do końca – nie wiadomo, jednak nie można im odmówić zapału i determinacji. 

Być może właśnie determinacja naszych studentów przyczyniła się do tego, iż władze WSZiA, po rozpatrzeniu wniosku, wyraziły zgodę na utworzenie w strukturach studenckich nowego stowarzyszenia – Naukowego Koła Fizjoterapeutów. 23 kwietnia br. rektor dr inż. Jan Andreasik podpisał stosowne zarządzenie, powołujące do działania nowe studenckie koło naukowe w naszej uczelni. Do głównych jego zadań należą m.in.:

 1. Rozwijanie i wspomaganie własnych zainteresowań studentów, umożliwiające poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z fizjoterapią.

 2. Doskonalenie umiejętności zawodowych.

 3. Prowadzenie badań i analiz oraz gromadzenie informacji i materiałów związanych z fizjoterapią.

 4. Podejmowanie działań i współpraca na rzecz „usuwania” i łagodzenia barier uniemożliwiających „normalne” egzystowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych.

 5. Podejmowanie działań na rzecz osób wymagających rehabilitacji, usprawniania itp.

 6. Zrzeszenie w swoich szeregach osób zainteresowanych publikacjami i tematyką z zakresu fizjoterapii.

 7. Organizowane spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą rehabilitacją (konferencje, wykłady, seminaria, odczyty).

 8. Inicjowanie i współorganizowanie różnych imprez w instytucjach i ośrodkach o charakterze terapeutycznym. 

 9.  Współdziałanie z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi oraz instytucjami prowadzącymi działalność w dziedzinie fizjoterapii, jak również organizacjami pozarządowymi i społecznymi, zainteresowanymi współdziałaniem w rozwiązywaniu problemów rehabilitacji.

 10. Udział w konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom rehabilitacji oraz niepełnosprawności.

 11. Promowanie efektów i wyników prac najzdolniejszych członków koła na arenie krajowej i międzynarodowej.

KONFERENCJA W STALOWEJ WOLI 

Studenci fizjoterapii (obecnie członkowie NKF) jeszcze przed oficjalnym powołaniem do życia koła wykazywali aktywność i podejmowali różne inicjatywy. Jedną z nich był wyjazd obecnych członków zarządu NKF do Stalowej Woli na konferencję naukową, która odbyła się 4-5 kwietnia br. Organizatorem tego przedsięwzięcia było STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W STALOWEJ WOLI. Temat konferencji to: „DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W ŚRODOWISKU – DIAGNOZA I KOMPLEKSOWA TERAPIA”.

Ponieważ była to dla studentów pierwsza tego typu konferencja, wywarła ona na nich bardzo duże wrażenie. Organizatorzy przygotowali wszystko w najdrobniejszych szczegółach i zadbali o sprawny przebieg spotkania. Zaproszeni przez nich wykładowcy (specjaliści w dziedzinie diagnozy i kompleksowej terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej) wygłosili bardzo interesujące referaty. 

Na szczególną uwagę zasługiwały m.in. wykłady takich osób, jak:

 1. Dr nauk med. Krystyna Szymańska ze Stalowej Woli – „Nowoczesne metody diagnostyczne w mózgowym porażeniu dziecięcym”.

 2. Lek. med. Maria Lassota – „Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie”.

 3. Ewa Mendelowska ze Stalowej Woli – „Istota terapii dziecka z głęboką, złożoną niepełnosprawnością”.

 4. Alina Smyczek z Krakowa – „Wspomaganie rozwoju porozumiewania się u młodszych dzieci z uszkodzeniami OUN”.

 5. Dr n. med. Maria Borkowska z Warszawy – „Znaczenie pierwszego półrocza życia dla rozwoju dziecka, wczesnej diagnozy i usprawniania”.

 6. Paweł Zawitkowski z Warszawy – „Wczesna stymulacja rozwojowa w oddziale noworodkowym”.

Nad sprawnym przebiegiem konferencji czuwał znany wszystkim 
prof. dr hab. Andrzej Kwolek, pracownik Katedry Fizjoterapii WSZiA 
w Zamościu. 

Celem udziału w tej konferencji było poszerzanie przez studentów–członków koła wiedzy, związanej m.in. z diagnozą i kompleksową terapią dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, jak również zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych, niezbędnych do wykonywania w przyszłości pracy na stanowisku fizjoterapeuty. 
Życzymy naszym studentom powodzenia. Oby działalność na rzecz NKF przysporzyła fizjoterapii wielu zwolenników.

Mgr Jarosław Walczak
Opiekun NKF
Na kierunku fizjoterapia jest realizowany program autorski Jarosława Walczaka. fot. M. Gaweł


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.