ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 


Centrum będzie poszukiwało partnerów wśród najważniejszych instytucji i organizacji ze Wschodniej i Zachodniej Europy

fot. M.Gaweł

  

Nowa jednostka badawczo–szkoleniowa 

CENTRUM ENERGII ODNAWIALNYCH

 Dynamiczny rozwój uczelni wymaga budowania nowoczesnych struktur instytucjonalnych, programowo zorientowanych na kształtowanie zachowań, zmian świadomościowych i mentalnych społeczności lokalnych, właścicieli firm, różnych uczestników gry rynkowej, a także na zmiany, jakie następować będą w otoczeniu (ekonomicznym, demograficznym, społecznym i ekologicznym), związane z integracją europejską. W tym kontekście istotną rolę może spełniać Centrum Energii Odnawialnych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. 

Rosnący udział OZE w światowym bilansie paliwowym i energetycznym jest czynnikiem sprzyjającym lepszej skuteczności w użytkowaniu oraz oszczędności zasobów energii. Innym skutkiem jest poprawa warunków otoczenia poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wody, jak również zmniejszanie ilości odpadów. Dlatego popieranie wykorzystania OZE staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla niemal wszystkich krajów świata, dalszy rozwój użytkowania OZE jest oczekiwany w nadchodzących latach. 

Wzrost ten będzie korzystny zarówno dla społeczeństwa lokalnego, jak i dla otoczenia przez tworzenie większego bezpieczeństwa energetycznego, tworzenie nowych miejsc pracy, promowanie regionalnego rozwoju i zmniejszenie emisji CO2. Konieczność wypełniania międzynarodowych zobowiązań, wynikających z Konwencji Narodów Zjednoczonych, dotyczącej zmian klimatu, tworzy potrzebę dalszego rozwoju OZE.

Ekonomiści upatrują poprawy sytuacji w rolnictwie we wzroście dyspozycyjnych dochodów ludności, a tym samym i popytu na produkty żywnościowe, oraz eksporcie. Obie te możliwości są jednak w poważnym stopniu ograniczone. Wzrostowi dochodów towarzyszy mniej niż proporcjonalny wzrost wydatków na żywność, elastyczność dochodowa na większość produktów żywnościowych znajduje się więc poniżej jedności, a na niektóre produkty ma nawet wartość ujemną (prawo Engla). Natomiast rozwojowi eksportu nie sprzyja ostra konkurencja w międzynarodowym handlu produktami rolnymi i żywnościowymi, wynikająca z nadmiernie rozbudowanego potencjału rolnictwa krajów UE i USA. Przy ograniczonych rynkach zbytu na produkty żywnościowe, w gospodarstwach rolnych, jak i poza nimi muszą pojawić się nowe formy działalności.

Biorąc pod uwagę te fakty, należy poszukiwać takich form działalności, które pozwolą wykorzystać zasoby gospodarstw rolnych i umiejętności ludności wiejskiej. Szansą dla rolnictwa, pozwalającą również na tworzenie nowych miejsc pracy, może być produkcja odnawialnych surowców nieżywnościowych. Za takim rozwiązaniem przemawia także troska o środowisko naturalne, ponieważ intensywne wykorzystanie i przetwarzanie tradycyjnych surowców wywiera bardzo niekorzystny wpływ na zasoby natury. 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu posiada już ugruntowaną pozycję w środowisku lokalnym. Prowadzi szeroką działalność edukacyjną, szkoleniową i publikacyjną. Posiada także wysoko wykwalifikowane grono wykładowców oraz pracowników. Dysponując dobrze przygotowanymi kadrami oraz kontaktami w kraju i za granicą, może rozszerzyć swoją działalność o nowe obszary, w szczególności związane z intensywnie dyskutowanym w ostatnich latach problemem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Taką nową możliwość mogłoby dać utworzenie Centrum Energii Odnawialnych. 

Nadrzędnym celem Centrum będzie prowadzenie badań ekonomicznych i społecznych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz pomoc kluczowym instytucjom i organizacjom w kształtowaniu właściwych strategii i tworzeniu polityki energetycznej, zgodnej z ideą ekorozwoju oraz promowanie działań służących szerszemu wykorzystaniu źródeł odnawialnych. 

W najbliższych latach Centrum będzie poszukiwało partnerów wśród najważniejszych instytucji i organizacji ze Wschodniej i Zachodniej Europy, w tym także z Komisji Europejskiej. Będzie więc służyło jako punkt koordynacyjny dla działań związanych z rozwojem sektora energii odnawialnej, zarówno we wschodniej Polsce, jak i innych krajach. 

Zakres zadań Centrum obejmował będzie: pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie badań i analiz (włączenie centrum do badań w ramach VI Programu Ramowego UE), organizowanie spotkań dla przedsiębiorców i urzędników Unii Europejskiej z polskimi przedstawicielami administracji lokalnej i regionalnej, organizowanie seminariów i szkoleń dla administracji lokalnej i regionalnej oraz producentów, inwestorów i menedżerów pracujących w różnych sektorach energetyki odnawialnej, dokonywanie oceny możliwości instytucjonalnej i technologicznej współpracy w zakresie wykorzystania energii odnawialnej oraz możliwości tworzenia spółek joint-venture, upowszechnianie informacji na temat odnawialnych źródeł energii poprzez publikowanie broszur, biuletynów, zawiadomień o możliwościach składania podań o dofinansowanie (dostępne z takich programów, jak THERMIE, SYNERGY, ALTENER, PHARE, Bank Światowy, Ekofundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska itd.), zbieranie informacji na temat projektów i programów związanych z wdrażaniem technologii OZE w regionie oraz w krajach Unii Europejskiej, przygotowanie serii publikacji opisujących przykłady udanych projektów w dziedzinie wykorzystania energii odnawialnej i zrealizowanych w regionie, tworzenie i uaktualnianie banku informacji dotyczącego kontaktów w sektorze energii odnawialnych – rozpoznanie właściwych jednostek administracji, instytucji, kluczowych organizacji, producentów itp., tworzenie informacyjnych baz danych dostępnych dla administracji i przedsiębiorców, zorganizowanie “Siatki Lokalnych Ekspertów”. 

Bogdan Klimczuk


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.