ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Nowe kierunki

NOWY KIERUNEK - PEDAGOGIKA

   Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała (Uchwała Nr 80 z dn. 27 lutego 2003 r.) wniosek Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu o utworzeniu studiów licencjackich na kierunku pedagogika. Tym samym pozytywnie oceniła przygotowanie uczelni do realizacji tego kierunku – koncepcji kształcenia, planów studiów i programu nauczania, bazy materialnej i dydaktycznej oraz wymagań kadrowych. 

Student pedagogiki, oprócz wiedzy ogólnej z zakresu filozofii, socjologii, etyki zawodowej, badań pedagogicznych, informatyki i języka obcego, pozna zagadnienia z biomedycznych podstaw rozwoju, historii i teoretycznych podstaw wychowania, dydaktyki ogólnej, pedagogiki społecznej i pedagogiki pracy. Otrzyma wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej i osobowości, socjologii wychowania, edukacji zdrowotnej, patologii społecznej i znaczenia mediów w edukacji.

Studenci pedagogiki odbywają praktyki zawodowe (w wymiarze co najmniej 8 tygodni). Sąd Okręgowy, Komenda Miejska Policji, Zakład Karny, Pogotowie Opiekuńczo – Wychowawcze, jednostki podległe urzędom miast i gmin regionu zamojskiego: m.in. powiatowe centra pomocy społecznej, przedszkola, szkoły, internaty, warsztaty terapii zajęciowej, poradnie psychiczno – pedagogiczne – są to instytucje, które zadeklarowały przyjęcie studentów na praktyki zawodowe i potencjalne miejsca pracy absolwentów tego kierunku. 

Absolwent pedagogiki, nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i posługiwania się warsztatem diagnostycznym w systemie edukacji. Będzie przygotowany do pracy w placówkach oświatowo – wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia a także w sądownictwie, w charakterze wychowawcy, doradcy, kuratora sądowego.
Absolwenci studiów licencjackich będą mogli kontynuować naukę na studiach uzupełniających magisterskich na podstawie porozumień zawartych ze szkołami państwowymi.

Kadra naukowa – dydaktyczna to specjaliści m.in. z zakresu pedagogiki, socjologii, filozofii i medycyny wywodzący się z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie. 

Czesne (10 rat – opłata miesięczna) – studia dzienne – 350 zł, studia zaoczne – 280 zł. 

 
 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.