ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

 

Z PRAC KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

Zmienił się skład Komitetu Badań Naukowych. 14 stycznia 2003 r. Prezes Rady Ministrów odwołał ze składu Komitetu Jacka Piechotę, a na jego miejsce powołał Jerzego Hausnera, ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej. Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski został przewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Prof. Błażejowski będzie uczestniczyć w posiedzeniach KBN z głosem doradczym.

Komitet zapoznał się z informacją o wynikach głosowania w trybie korespondencyjnym nad uchwałą w sprawie przyznania środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych w 2003 r. i postanowił przeznaczyć środki w wysokości 409 868 200 zł jako „pierwszą ratę” na ten cel. 

W trakcie obrad Komitet postanowił przeznaczyć środki finansowe w wysokości:

 • 18.156.665 zł na dofinansowanie w latach 2003-2006 badań naukowych i prac rozwojo-wych będących częścią 5. PR, MSN i Inicjatywy EUREKA (w tym w 2003 r. - 8.588.427 zł, w 2004 r. - 5.428.847 zł, w 2005 r. - 3.834.727 zł, w 2006 r. - 304.664 zł)

 • równowartości 171.798 EUR i 302.250 USD na opłacenie w 2003 r. składek na rzecz in-stytucji międzynarodowych, w tym na rzecz:

 • Inicjatywy EUREKA 41.484 EUR,

 • Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej 125.247 EUR,

 • OECD (Global Science Forum) 3.417 EUR,

 • OECD (Grupa Ekspertów do spraw Harmonizacji Prawa w Biotechnologii) 1.650 EUR,

 • Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej (I rata zaległej składki członkowskiej za rok 1998) 300.000 USD, 

 • Światowej Federacji Przemysłowych i Technologicznych Organizacji Badaw-czych (WAITRO) 750 USD, 

 • Międzynarodowego Centrum Informacji Naukowo-Technicznej (MCINT) 1500 USD. 

 • 56.000.000 zł na dofinansowanie w 2003 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej przeznaczonych dla jednostek na-ukowych będących jednostkami wiodącymi miejskich sieci komputerowych i centrów, komputerów dużej mocy obliczeniowej.

 • równowartości 22.707.483 EUR na sfinansowanie I raty wkładu strony polskiej z tytułu uczestnictwa w 6. Programie Ramowym UE w 2003 r.

KBN zaakceptował zasady dofinansowania udziału w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej dla polskich jednostek naukowych lub podmiotów działających na rzecz nauki w projektach 6. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. Zastosowane zostaną trzy strumienie dofinansowania, wykorzystywane dotychczas w 5. Programie Ramowym:

 • dofinansowanie udziału w projekcie 6. PR, przeznaczone na pokrycie części kosztów tego udziału i nie przekraczające 60% środków wykazanych jako środki krajowe i 60% środków przyznanych przez Komisję Europejską,

 • dotacja w wysokości 15 tys. zł przeznaczona na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub koszty ponownego przygotowania wniosku, przyznawana jednostce naukowej lub podmiotowi działającemu na rzecz nauki, którego projekt został przez KE rozpatrzony i oceniony jako co najmniej dobry, ale nie został przyjęty do realizacji,

 • dotacja w wysokości do 30 tys. zł przeznaczona na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku lub na koszty ponownego przygotowania wniosku rozpatrzonego i ocenionego, lecz nieprzyjętego do realizacji przez KE, przyznawana jednostkom naukowym lub podmiotom działającym na rzecz nauki, występującym w charakterze koordynatora zadania objętego wnioskiem.

Redakcja dokonała skrótów w opracowaniu przesłanym przez rzecznika KBN. 
  

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.