ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Nowe specjalności

DLA EUROPEJCZYKÓW

   - Sytuacja na rynku pracy i na rynku edukacyjnym wymusza na uczelniach stałą weryfikację kierunków i specjalności proponowanych w swojej ofercie. Dlatego też nasza szkoła co roku proponuje nowości, które umożliwiają znalezienie pracy po studiach – mówi dziekan dr Mieczysław Kowerski. 

EUROPEISTYKA 

Na administracji WSZiA proponuje nową specjalność – europeistykę. Wiąże się ona z nowymi uwarunkowaniami geopolitycznymi Polski, wejściem w struktury Unii Europejskiej. Student tej specjalności oprócz wiedzy z zakresu polskiego systemu prawnego (prawo konstytucyjne, prawo pracy, prawo handlowe, prawo celne) i prawa administracyjnego będzie poznawał historię społeczną Europy, zagadnienia z zakresu regionalizmu i federalizmu w Europie, instytucji Wspólnot Europejskich i zasad funkcjonowania UE, procesów integracyjnych w Europie, prawa wspólnotowego, wspólnej polityki zagranicznej w interesie bezpieczeństwa oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Program obejmuje obligatoryjnie naukę dwóch języków obcych. 
Absolwent przygotowany będzie do pracy w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych współpracujących z odpowiednimi instytucjami w Unii Europejskiej. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na przygotowanie absolwenta do pracy w instytucjach obsługujących funkcjonowanie zewnętrznych granic UE. 

GOSPODARKA EUROPEJSKA 

Na kierunku ekonomia uczelnia również proponuje nową specjalność unijną o nazwie gospodarka europejska. Student, oprócz wymaganych przez MENiS standardów dydaktycznych wiedzy ekonomicznej (mikro-, makroekonomia, podstawy zarządzania, ekonometria, rachunkowość, prognozowanie, finanse i bankowość), zostanie zapoznany z prawem gospodarczym, prawem i polityką celną UE, zasadami wspólnej polityki rolnej, finansami Unii Europejskiej, międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, europejską polityką regionalną i systemem funduszy strukturalnych. W programie znalazły się również dwa języki obce. 

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach funkcjonujących na rynku europejskim, zwłaszcza w zakresie handlu zagranicznego i obsługi infrastruktury przygranicznej.

KADRA SPECJALISTÓW

Uczelnia jest przygotowana organizacyjnie do kształcenia na nowych specjalnościach. Od lat w WSZiA pracują niekwestionowani specjaliści z tematyki dotyczącej Unii Europejskiej: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka–Wyrzykowska, członek zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, ekspert Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, prof. dr hab. Jacek Szlachta, przewodniczący komisji polityki regionalnej przy Prezesie Rady Ministrów, prof. dr hab. Jan Sulmicki, specjalista w zakresie finansów międzynarodowych (wszyscy są równocześnie pracownikami SGH w Warszawie) oraz prof. dr hab. Leszek Leszczyński, kierownik Katedry Nauk Prawnych WSZiA, specjalista z prawa międzynarodowego (również pracownik UMCS w Lublinie). 

Biblioteka z bogatym zbiorem europejskim i baza informatyczna (internet) uczelni umożliwiają korzystanie z materiałów dydaktycznych z całej Europy. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej działające przy WSZiA jest akredytowaną instytucją Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Sami studenci wyjeżdżający na praktyki, staże i studia zagraniczne, w ramach projektów Sokrates Erasmus i Leonardo da Vinci, do uczelni partnerskich w Belgii, Francji, Niemczech czy Irlandii, mają bezpośrednią możliwość poznania zasad oraz warunków funkcjonowania administracji i gospodarki UE. 
 

 MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.