ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 

   

Seminaria

EUROPEJSKI OBSZAR BADAŃ

  „6. Wieloletni Program Ramowy 2002-2006 Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji wspomagający tworzenie Europejskiego Obszaru Badań” był 14 lutego 2003 roku tematem seminarium w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Szczególnym gościem tego spotkania był dyrektor dr Andrzej Siemaszko z Komitetu Badań Naukowych. W seminarium uczestniczyli również dr inż. Jan Andreasik - rektor WSZiA, Marcin Zamoyski - prezydent Zamościa, Henryk Matej - starosta powiatu zamojskiego oraz profesorowie z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania - Andrzej Szelc i Zbigniew Suraj. 
Ze strony Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, obok rektora Jana Andreasika, uczestniczyli także prorektor Mieczysław Kowerski, kierownik Katedry Finansów i Bankowości prof. Jerzy Węcławski, prodziekan Bogdan Kawałko, wicekanclerz Janusz Różycki oraz zastępca dyrektora CBS Jerzy Pomorski. Dr Andrzej Siemaszko omówił problematykę i cele 6. Programu Ramowego, z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w tym programie regionu lubelskiego i podkarpackiego oraz szansy włączenia się w jego realizację WSZiA w Zamościu i WSIiZ w Rzeszowie. Z bardziej szczegółowych projektów przyszłościowych szansę realizacji mają m.in.:

 • Program organizacji Centrum Oświaty i Współpracy Gospodarczej z Ukrainą, możliwy do podjęcia w oparciu o uczelnie zamojskie, przy współpracy z uczelniami Lwowa. Realne i potrzebne jest stworzenie w regionie transgranicznym instytucji oświatowo-informacyjnej, która prowadzić będzie działalność na wszystkich poziomach nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej konsekwencji utworzenia wschodniej zewnętrznej granicy celnej UE. 

 • Powstający obszar badawczy, o roboczej nazwie „Dolina Lotnicza” – gdzie m.in. miasta: Rzeszów, Mielec, Świdnik, Lublin i Zamość mogą włączyć się jako ośrodki akademickie, współpracując przy rozwiązywaniu niektórych problemów naukowych i badawczych.

 • Wykreowanie w Europie marek zdrowej żywności zamojskiej i lubelskiej – pod roboczą nazwą „Ogród Europy” - z możliwością wykorzystania środków Funduszy Strukturalnych UE dla rolnictwa.

 • Utworzenie ośrodka wspierania przedsiębiorczości w regionach przygranicznych, które będą mogły skorzystać z wsparcia funduszy strukturalnych, np. na projekt transgranicznego ośrodka wspierania przedsiębiorczości w Hrebennem, gdzie partnerem może być strona ukraińska, czy ośrodka aktywności gospodarczej Zamość – Bortatycze.

W trakcie spotkania dyskutowano również nad możliwościami aplikacji znacznych kwot Funduszy Strukturalnych, które w dużym zakresie będą do wyłącznej dyspozycji władz regionalnych poszczególnych województw. W obszarze badawczo–naukowym na poziomie regionu przewidziane są fundusze na wspieranie następujących celów:

 • wzrost konkurencyjności gospodarki, wzrost innowacyjności, rozwój przedsiębiorczości,

 • rozwój zasobów ludzkich, w tym kształcenie ustawiczne,

 • organizacja regionalnych centrów badawczych, opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji, 

 • realizacja programu - społeczeństwo informatyczne, w ramach którego w każdej gminie może powstać lokalne centrum informatyczne dostępne dla społeczeństwa, świadczące usługi informatyczne potrzebne człowiekowi XXI wieku oraz lokalnemu biznesowi.

 • Inne ważne inicjatywy możliwe do realizowania, rozwijania w ramach Funduszy Strukturalnych (od 2004 roku) to m.in.:

  • centra zaawansowanych technologii komputerowych, zalecane jako międzyuczelniane kompleksy

  • parki technologiczne

  • inkubatory przedsiębiorczości

  • projekty celowe, tj. konkretne rozpoczęte lub nowe projekty badawcze z dziedzin określonych przez KBN

  • ośrodki doradcze

  • program budowy społeczeństwa informatycznego (np. e – praca)

  • ośrodki szkolenia ustawicznego, jako centra i filie.

 •  Inicjatywa INTERREG, ukierunkowana na współpracę transgraniczną.

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje (we współpracy z UE) duży zakres tematyczny dla nowego okresu działania programu INTERREG. Specjalne miejsce UE przewiduje dla regionów przygranicznych we współpracy transgranicznej z Ukrainą.

Promowaną przez KBN formą przyspieszenia rozwoju potencjału naukowego w Polsce będzie instytucja pod nazwą Centrum Doskonałości, mająca skupiać zespoły badawcze, które współpracowały już przy realizacji 5. Programu Ramowego. Jest to duży już potencjał naukowy, liczący około 6 tys. naukowców. Doświadczenie zdobyte przy realizacji 5. Ramowego Programu winno być (wg KBN) wykorzystane w dwóch kierunkach:

 • szybkiego powiększenia obszaru i ilości pracowników naukowych uczestniczących w realizacji 6. Programu

 • powiększenia zakresu badań dla stworzenia lepszych podstaw do wyraźnej poprawy udziału nauki w rozwoju gospodarki w Polsce.

Instrumenty realizacji 6. Ramowego Programu

 • sieci doskonałości - krajowe, regionalne,

 • projekty zintegrowane, gdzie konkretny problem rozwiązywany będzie w wielu ośrodkach naukowych, 

 • projekty celowe (w ramach UE największy budżet). Tematy mogą być realizowane przez kilkanaście uczelni z różnych krajów, również z krajów kandydujących do UE. W pierwszym etapie dla małych uczelni najlepszym rozwiązaniem (aby zdobyć doświadczenie) jest dołączenie się do projektów realizowanych w innych krajach, 

 • projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Projekty dla MSP ujęte są w specjalnym programie UE - CRAFT. Program obejmuje wszystkie branże, w tym także rolnictwo. 

Naukowe priorytety o podstawowym znaczeniu dla rozwoju społecznego i gospodarczego UE to: genomia - biotechnologia, społeczeństwo informacyjne, nanotechnologie, żywność bezpieczna i jej jakość, rozwój energii odnawialnej, ochrona środowiska życia człowieka, badania społeczno-ekonomiczne, skutki wejścia Polski do UE, naukowe programy stypendialne (wielkość budżetu na te priorytety wynosi 1,5 mld euro). 

 • Tworzenie europejskiego obszaru badawczego.

Zasadą jest prowadzenie wspólnych badań, z wyeliminowaniem wewnętrznej konkurencji, gdzie liczy się postęp w pracy i szeroka, otwarta współpraca. Stawką jest przyspieszenie rozwoju naukowego Europy, odzyskanie pozycji konkurencyjnej względem USA i Japonii oraz zastosowanie wyników badań z pożytkiem dla społeczności Europy. Europejski obszar badawczy ma działać na całym kontynencie. Wzorcem funkcjonowania może być wspólna waluta euro. 

W drugiej części seminarium odbyła się dyskusja, którą prowadził rektor WSZiA dr inż. Jan Andreasik. Pozwoliła ona szerzej wyjaśnić zasygnalizowane problemy oraz doprowadziła do skonkretyzowania możliwych inicjatyw i projektów. Dyskusja wykazała, że istnieją duże możliwości na włączenie się pracowników WSZiA oraz WSIiZ do rozwiązywania tematów z 6. Programu Ramowego oraz wykorzystania innych programów UE. W czasie dyskusji omówiono możliwości wykorzystania różnych programów i nowych szans powstających dzięki współpracy międzynarodowej, w tym m.in. do stworzenia w Zamościu centrum oświaty, przedsiębiorczości o oddziaływaniu regionalnym i transsgranicznym, szczególnie z Ukrainą. 
  

 Bogdan Kawałko 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.