ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

Stypendia socjalne

POMOCNA DŁOŃ

Co roku Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu otrzymuje środki finansowe przekazywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Ich przeznaczeniem jest wsparcie materialne w postaci stypendiów socjalnych dla studentów studiów dziennych. 

W bieżącym roku uczelnia otrzymała 92 000 złotych: w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2001/2002 wykorzystano kwotę 65 910,40 zł, pozostałą część środków pozostawiono do wykorzystania w następnym semestrze. 

Przyjmowanie wniosków na semestr zimowy trwało od początku września do 5 października br. Jednakże, ze względu na długie terminy oczekiwania na dokumenty wystawiane przez urzędy, wnioski przyjmowane były jeszcze przez tydzień. Do sekretariatu Komisji Stypendialnej wpłynęło ogółem 111 wniosków o przyznanie stypendium socjalnego. Komisja Stypendialna w składzie: prof. WSZiA dr Zbigniew Mitura – przewodniczący oraz członkowie: mgr Agnieszka Linek, lic. Paweł Pakuła, Agnieszka Nożyńska oraz Andrzej Osuch, obradowała na dwóch posiedzeniach, 15 i 17 października 2002 roku. Komisja w oparciu o „Regulamin przyznawania stypendiów socjalnych”, po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, przyznała 88 stypendiów w kwocie 100 zł miesięcznie osobom o miesięcznym dochodzie na członka rodziny nie wyższym niż 600 zł brutto. 

W lutym przyszłego roku rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni. Wszelkie informacje na ten temat będzie można uzyskać u sekretarza Komisji Stypendialnej (budynek Collegium Maius, Akademicka 4, pokój nr 3), a także na tablicach ogłoszeń.


Paweł Pakuła


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.