ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

VI Inauguracja roku akademickiego (24 października 2002 r.) 

ROK JUBILEUSZOWY

Rok akademicki 2001/2002 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji to nie tylko kolejny rok wytężonej pracy studentów, kadry naukowo–badawczej i administracji. To również piąty rok funkcjonowania uczelni, czyli rok jubileuszowy.

Przedstawiając działalność uczelni w roku 2001/2002, nie sposób nie odnieść się do nieco dłuższej perspektywy. Otrzymaliście Państwo obszerną monografię, wydaną z okazji 5-lecia, dlatego też przedstawię tylko najistotniejsze aspekty jej funkcjonowania.

Certyfikaty 

Rok akademicki 2001/2002, jak przystało na rok jubileuszowy, to okres kompleksowych ocen i weryfikacji uczelni pod względem jakości realizowanego procesu dydaktycznego. Oceny te są pozytywne. Po pierwsze, efektem wizytacji Departamentu Szkół Wyższych jest decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o przedłużenie zezwolenia na prowadzenie uczelni do 2013 roku. Po drugie, na podstawie audytu certyfikacyjnego, przeprowadzonego przez holenderską firmę KEMA Quality, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji otrzymała certyfikat jakości ISO 9001/2000 w zakresie kształcenia w systemie wyższych studiów zawodowych na kierunkach, na które uzyskano zezwolenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, studiów podyplomowych oraz prowadzenia badań naukowych.

Podkreślić należy, że jesteśmy drugą niepaństwową uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat ISO. Jednocześnie zostaliśmy przyjęci w poczet członków IQNet – międzynarodowego stowarzyszenia firm i instytucji, które funkcjonują zgodnie z uznawanymi na całym świecie standardami jakości. Po trzecie, znacznie poprawiliśmy pozycje w rankingach szkół wyższych, organizowanych przez różne instytucje. W 5. roku istnienia uczelni nasza działalność uzyskała pozytywną ocenę nie tylko w kraju, ale i za granicą. Utrzymaliśmy pozycję największej uczelni niepaństwowej w regionie.

Studenci w liczbach

W roku akademickim 2001/2002 w WSZiA w Zamościu studiowało: na studiach licencjackich około 3000, osób, w tym 120 studentów nowo otwartego kierunku Fizjoterapia, na studiach podyplomowych - 500 studentów. Na realizowanych w naszych obiektach, w ramach umowy konfederacyjnej z UMCS, uzupełniających studiach magisterskich - 1100 studentów. Ogółem w roku akademickim 2001/2002 organizowaliśmy proces dydaktyczny łącznie dla 4600 studentów.
Rok akademicki 2002/2003 rozpoczyna: na studiach licencjackich 2700 studentów, na 11 kierunkach studiów podyplomowych 450 studentów, na Studiach Uzupełniających Magisterskich UMCS 750 studentów. Łącznie jest to 3900 osób.

Pierwszy rok na czterech kierunkach studiów licencjackich administracja, ekonomia, informatyka i ekonometria oraz fizjoterapia łącznie rozpoczyna 900 studentów. Podkreślić należy, że w tym roku przyjęliśmy na studia dzienne o ponad jedną czwartą studentów więcej niż rok wcześniej. Tym samym wzrósł udział studentów studiów dziennych w ogólnej liczbie słuchaczy. Jest to tendencja, którą zamierzamy utrwalać w najbliższych latach.

W roku akademickim 2001/2002 tytuł licencjata na trzech kierunkach: administracja, ekonomia, informatyka i ekonometria uzyskało łącznie 1100 osób. Oznacza to, że w ciągu 5 lat istnienia Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu wypromowała łącznie 3700 absolwentów.
Podkreślić należy, że w roku akademickim 2001/2002 pierwsi nasi absolwenci uzyskali tytuły magistrów uzupełniających studiów magisterskich. Największa grupa w Studiach Uzupełniających Magisterskich UMCS w Lublinie. Nasi absolwenci kontynuują studia na wielu uczelniach w całej Polsce, uzyskując tytuły magistrów uniwersytetów, akademii ekonomicznych, innych wyższych szkół niepaństwowych, politechnik.

W roku akademickim 2001/2002 dyplomy ukończenia studiów podyplomowych uzyskało 540 osób, a od początku funkcjonowania uczelni wypromowaliśmy 930 absolwentów studiów podyplomowych.

Kadra dydaktyczna

Rok akademicki 2001/2002 był szczególnie korzystny w zakresie umacniania i powiększania kadry naukowo–dydaktycznej, zwłaszcza tej o najwyższych kwalifikacjach. Zatrudniliśmy na umowę o pracę na czas nieokreślony 12 profesorów i doktorów habilitowanych. W październiku pracę rozpoczęli trzej kolejni profesorowie. Tym samym w trybie umowy o pracę na czas nieokreślony obecnie zatrudniamy 86 pracowników naukowo–dydaktycznych, w tym: 29 profesorów i doktorów habilitowanych, z tego 7 profesorów na tzw. podstawowym etacie, gdzie nasza uczelnia jest pierwszym miejscem pracy, 34 doktorów i 23 magistrów. Dodatkowo w trybie umowy o dzieło zatrudniamy około 140 pracowników, w tym 20 profesorów. Szczególnie cieszy nas stały rozwój naukowy naszej kadry. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w chwili obecnej nasycenie kadrami profesorskimi w naszej uczelni jest dwukrotnie wyższe niż wskaźniki ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w tzw. minimach kadrowych.

W ostatnim roku akademickim, z rąk Prezydenta RP, tytuły profesorskie otrzymali: prof. dr hab. Zbigniew Długosz, prof. dr hab. Franciszek Mazurek. Natomiast Renata Kopyść uzyskała tytuł doktora. GRATULUJEMY!

Wszyscy asystenci pracują nad doktoratami, a pierwsi otworzyli przewody doktorskie.

Rozwój uczelni wymagał również powiększenia dydaktycznych struktur organizacyjnych. W ostatnim roku utworzyliśmy trzy nowe katedry: Fizjoterapii, kierowaną przez prof. dr. hab. Jerzego Grossmana, Nauk Społecznych, kierowaną przez rektora prof. dr. hab. Ryszarda Orłowskiego, Finansów i Bankowości, kierowaną przez prof. dr. hab. Jerzego Węcławskiego, które uzupełniły i wzmocniły dotychczas funkcjonujące katedry: Nauk Prawnych, kierowaną przez prof. dr. hab. Leszka Leszczyńskiego, Informatyki i Inżynierii Wiedzy, kierowaną przez prof. dr. hab. Wiesława A. Kamińskiego, Ekonomii, kierowaną przez prof. dr. hab. Wacława Grzybowskiego. Do podstawowych zadań katedr, obok organizacji procesu dydaktycznego, należą badania naukowe. Koncentrują się one w dużej mierze wokół problematyki regionalnej, chociaż prowadzone są również badania podstawowe.

Projekty/granty

W ostatnim roku granty uczelniane uzyskały projekty: „Identyfikacja czynników rozwoju kapitału intelektualnego regionu lubelskiego oraz obwodu lwowskiego”, „Barometr nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego”, „Wybrane metody sztucznej inteligencji w badaniach ekonomicznych”. Natomiast projekt „Perspektywy przygranicznej współpracy polsko-ukraińskiej w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej” uzyskał grant Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Realizacja tych projektów zaowocowała już artykułami w naukowych czasopismach zagranicznych, w tym z tzw. listy filadelfijskiej, oraz krajowych.

W ubiegłym roku akademickim Katedra Nauk Prawnych, wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS zorganizowała międzynarodową konferencję „Prawa człowieka w jednoczącej się Europie”. Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy zorganizowała kolejne seminarium informatyczne w Suścu.

Wyrazem prowadzonej w uczelni działalności naukowej są liczne publikacje naszych pracowników w wydawnictwach uczelnianych, konferencyjnych i czasopismach naukowych. W roku akademickim 2001/2002 wydaliśmy kolejne, 7. i 8. numer periodyku naukowego naszej uczelni – „Zamojskie Studia i Materiały”. Łącznie w ostatnim roku wydaliśmy 29 pozycji o nakładzie 11600 egzemplarzy. A od początku funkcjonowania uczelni, dorobek ten zamyka się 75 pozycjami wydawniczymi.

Studenckie osiągnięcia 

W prowadzonym procesie dydaktycznym szczególną uwagę przywiązujemy do jego jakości i nowoczesności. Niewątpliwie wymaga to zarówno od kadry dydaktycznej, jak też studentów dużego wysiłku. Stąd też nie wszyscy studenci kończą naukę w terminie. W zależności od kierunku, studia licencjackie w terminie kończy od 55 do 75% studentów.
Połowa dyplomantów podczas studiów osiąga średnią ocen wszystkich egzaminów i zaliczeń z przedziału 3,5 do 4,0. Średnią powyżej 4,5 osiąga 2% studentów.

Najlepsze prace dyplomowe nagradzamy berłami rektorskimi. W ostatnim roku akademickim wprowadziliśmy dyplom z wyróżnieniem (tzw. błękitny), którym nagradzani są studenci osiągający w czasie całych studiów najwyższe średnie.

A studenci nasi wykazują się dużą aktywnością, o czym świadczy działalność studenckiego ruchu naukowego. W naszej uczelni funkcjonuje 6 kół naukowych, które organizują i uczestniczą w studenckich seminariach naukowych w Polsce i za granicą.

W roku akademickim 2001/2002 do najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć drugie miejsce naszych ekonomistów, za drużyną niemiecką, a przed kolegami z Belgii i Holandii, w finałowej rozgrywce menedżerskiej International Management Game Week, która odbyła się w Longwy we Francji. W przyszłym roku nasza uczelnia będzie organizatorem kolejnej rozgrywki i liczymy, że nasi studenci co najmniej utrzymają zdobytą pozycję. Koło Administratywistów zorganizowało dwa międzynarodowe seminaria studenckie, a Studenckie Koło Ekonomistów oraz Koło Integracji Europejskiej - warsztaty ekonomiczne. Nasi studenci prezentowali referaty na studenckich konferencjach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Łódzki, Akademię Górniczo–Hutniczą oraz Uniwersytet Lwowski. Po raz szósty studenci WSZiA uczestniczyli w konkursie MarketPlace i po raz drugi w rozgrywce Euromanager.

Stypendia 

To, że studia są płatne nie oznacza, że są łatwiejsze. Tym niemniej niektórzy studenci, co może zabrzmieć nieco zaskakująco, na niepaństwowej uczelni studiują bezpłatnie. Wybrane prace naszych studentów znalazły się w wydawnictwie, które Państwo otrzymaliście. Uczelnia przyznaje najlepszym stypendia naukowe. W roku akademickim 2001/2002 przyznano 109 stypendiów, a w ciągu całego 5-lecia 492 takie stypendia.

Studenci WSZiA uzyskują również stypendia Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości prof. Jerzego Dietla. W roku akademickim 2001/2002 stypendia takie otrzymało 14 studentów, a w całym 5-leciu 44 studentów. Nadburmistrz miasta Schwäbisch Hall co semestr funduje naszemu studentowi jedno stypendium umożliwiające studia w niemieckiej Wyższej Szkole Zawodowej na kierunku grafika komputerowa.
Wprowadziliśmy także tzw. „bonus rodzinny”, który umożliwia obniżenie czesnego, jeżeli w naszej uczelni studiuje więcej niż jedna osoba w rodzinie.

Studenci nasi mają również możliwość uzyskiwania międzynarodowych certyfikatów, potwierdzających uzyskanie konkretnych umiejętności zawodowych.
Dotychczas ponad 800 studentów uzyskało międzynarodowe certyfikaty językowe, 100 studentów uzyskało certyfikat ekonomiczny „MUCIA” Global Education Group, 475 studentów certyfikat programu Jean Monneta, potwierdzający wiedzę z zakresu prawa i ekonomii Unii Europejskiej, 40 studentów ukończyło kurs umożliwiający uzyskanie certyfikatu największej firmy sieciowej na świecie CISO.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji szczególną uwagę przywiązuje do współpracy międzynarodowej.

Dotychczas podpisaliśmy umowy o współpracy, wymianie studentów, kadry naukowo–dydaktycznej i wspólnych badaniach z uczelniami z Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii, Francji, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. W ubiegłym roku zostaliśmy przyjęci jako pierwsza polska uczelnia do Stowarzyszenia Bisinet, zrzeszającego około 70 wyższych szkół zawodowych z całej Europy kształcących ekonomistów.
W roku akademickim 2001/2002 pięcioro studentów studiowało w Wyższej Szkole Zawodowej w Gandawie, dwoje studentów - w Schwabisch Hall.

Dzięki otrzymanym środkom z programu Socrates–Erasmus, od początku tego roku akademickiego ekonomię studiuje dwoje studentów w Athlone Technology Institute w Irlandii.

Od przyszłego semestru podobne studia w wyższych szkołach zawodowych w Gandawie, Lueven oraz Kempen w Belgii rozpocznie sześcioro studentów.

Podobnie jak w poprzednim roku, dwoje studentów studiować będzie w Schwabisch Hall.

Dzięki wprowadzeniu w ubiegłym roku akademickim Europejskiemu Systemowi Punktów Transferowych, zdane za granicą egzaminy są akceptowane przez naszą uczelnię.
Grant programu Leonardo da Vinci umożliwi w najbliższe wakacje praktyki zawodowe w firmach niemieckich 13 studentom, a dwóm w firmach belgijskich.

W minionym roku akademickim nasi studenci mieli możliwość wysłuchania cyklu wykładów wizytujących nas profesorów: Johna Marshalla z Soutern Methodist University w Dallas na temat prawnych konsekwencji zamachu z 11 września w Stanach Zjednoczonych, Wima Reynebeau’a z Wyższej Szkoły Zawodowej w Gandawie na temat systemu podatkowego Unii Europejskiej.

Inwestycje

Rok 2001/2002 to kolejny rok intensywnych inwestycji, jakie prowadzimy od początku istnienia uczelni. Oddaliśmy do użytku kolejny budynek przy ul. Sienkiewicza. Jest to nasz trzeci budynek dydaktyczny. Obecnie w 6 aulach wykładowych, 13 salach ćwiczeniowych i 7 laboratoriach komputerowych dysponujemy 1300 miejscami dydaktycznymi. Ogólna powierzchnia naszych obiektów wynosi 3800 m2. Wartość dotychczas zrealizowanych inwestycji budowlanych przekroczyła 6 mln zł.

Jednocześnie systematycznie wyposażamy nasze sale wykładowe i laboratoria w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Przykładem niech będzie otwarte w ubiegłym roku akademickim laboratorium grafiki komputerowej.
Systematycznie powiększa swoje zasoby biblioteka - w roku akademickim 2001/2002 o około 3 tys. woluminów. Obecnie biblioteka dysponuje 14 tys. woluminów wydawnictw zwykłych i ciągłych oraz bogatymi zbiorami specjalnymi w postaci płyt CD, DVD, taśm magnetofonowych, kaset itp.

Uczelnia w regionie 

Jednym z głównych celów strategii naszej uczelni jest szeroka działalność na rzecz regionu, nie ograniczająca się tylko i wyłącznie do kształcenia kadr.

Dlatego też prowadzimy rozległe badania nad regionem, o których już wspominałem. Przy pomocy Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, od połowy ubiegłego roku systematycznie badamy nastroje gospodarcze w województwie lubelskim, tworząc w ten sposób narzędzie diagnozowania i prognozowania sytuacji gospodarczej.

Badania te zwróciły uwagę na potrzebę wydawania regionalnego czasopisma popularno–naukowego, które prezentuje różne problemy rozwoju społeczno–gospodarczego województwa lubelskiego – „Barometr Regionalny”.

Dzisiaj macie Państwo możliwość zapoznania się z drugim numerem tego czasopisma.

Dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego, zostaliśmy zaproszeni jako jedyna szkoła niepaństwowa w regionie do konsorcjum powołanego w celu opracowania „Regionalnej strategii innowacji województwa lubelskiego”. W ramach tego projektu Centrum Badawczo–Szkoleniowe WSZiA realizować będzie tematy: identyfikacja czynników rozwoju kapitału intelektualnego regionu, utworzenie w Zamościu e-inkubatora – wspomagającego proces powstawania małych firm informatycznych oraz rozwój miejsc pracy, działających w systemie „tele-praca”. Jest to nasza propozycja do strategii rozwoju miasta Zamościa i województwa lubelskiego oraz programu przeciwdziałania bezrobociu i zatrzymania najbardziej wykształconych kadr w regionie.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji jest uczestnikiem międzynarodowego konsorcjum, którego liderem jest angielska firma West Midlands Enterprise Limited. Konsorcjum znalazło się na krótkiej liście dwóch projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

  1. Współpraca dla rozwoju lokalnych paktów zatrudnienia w województwie lubelskim.

  2. Promocja przedsiębiorczości w szkołach średnich województwa podlaskiego.

W strukturach naszej uczelni od listopada 2000 roku funkcjonuje jedno z trzydziestu w Polsce, akredytowanych przy Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. Organizuje ono związane z problematyką integracyjną konferencje, seminaria, kursy i szkolenia. Dysponuje również bogatą biblioteką publikacji związanych z Unią Europejską.

Centrum od 2000 roku zrealizowało lub realizuje następujące projekty: „Program Informowania Społeczeństwa”, „Od nas zależy przyszłość i nasze miejsce w Europie”, „Unia Europejska – razem łatwiej”, „Polska na drodze do Unii Europejskiej”. Na ich realizację Centrum uzyskało z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej granty w kwocie 170 tys. zł.

W latach 2001-2002 z bezpośrednich form edukacji i informacji związanych z problematyką integracji skorzystało ponad 11 tys. osób. Są to w głównej mierze studenci i uczniowie, ale również rolnicy, przedsiębiorcy, nauczyciele i dziennikarze.

Uczelnia organizuje również szereg przedsięwzięć o charakterze popularno–naukowym i kulturalnym, ukierunkowanych nie tylko na studentów, ale również na mieszkańców miasta i regionu. Nie sposób tutaj wymienić wszystkich, ale w roku akademickim 2001/2002 zorganizowano lub współorganizowano m. in.: 6 kolejnych wykładów otwartych (od początku funkcjonowania WSZiA zorganizowała 19 wykładów, których wysłuchało 1500 osób), Zamojskie Dni Filmu Religijnego Sacrofilm (w listopadzie po raz trzeci nasza uczelni będzie współorganizatorem VIII edycji tego przeglądu), III Festiwal Piosenki Studenckiej, V Wiosnę Studencką, I Przegląd Zamojskiej Fotografii Studenckiej, XII edycję Festiwalu Sztuk Intuitywnych „Fortalicje”. 

W ciągu pięciu lat uczelnia zorganizowała 176 otwartych, różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i popularnonaukowych (wystawy, konferencje, warsztaty, wykłady, prezentacje, wykłady otwarte, spotkania z pisarzami, kawiarenki internetowe, dni otwarte, koncerty). Oznacza to, że w każdym tygodniu roku akademickiego organizowane było przedsięwzięcie, w którym obok studentów uczestniczyć mogli mieszkańcy miasta i regionu.

Przed uczelnią po pięciu latach funkcjonowania stoją nowe wyzwania. Na następne lata władze, w porozumieniu z założycielem, wyznaczyły kolejne kierunki strategiczne: zbudowanie własnej bazy laboratoryjnej do prowadzenia zajęć na kierunku fizjoterapia, wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, umożliwiającego pełną komunikację student-pracownicy dydaktyczni-administracja szkoły, utworzenie sieci regionalnych powiązań z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organami samorządowymi, celem lepszej identyfikacji potrzeb oraz dostosowania oferty uczelni, prowadzenie badań naukowych, opracowań i ekspertyz na rzecz podmiotów gospodarczych i organizacji regionu, uczestnictwo w międzynarodowych programach dydaktycznych i naukowych, ukształtowanie zespołu własnej kadry ze stopniem naukowym doktora, uzyskanie uprawnień magisterskich, wybór aliansów strategicznych umożliwiających uczelni funkcjonowanie i rozwój w warunkach niekorzystnych tendencji demograficznych i rynkowych.

Sprawozdanie wygłoszone podczas uroczystości inauguracji przez prorektora dr. Mieczysława Kowerskiego


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.