ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

Studia podyplomowe w Brugii

GRANT DLA POLIGLOTÓW

 Istnieje możliwość podjęcia przez absolwentów polskich wyższych uczelni rocznych studiów podyplomowych w Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia) na kierunkach ekonomia, prawo, nauki polityczne oraz europejskich specjalistycznych studiów interdyscyplinarnych w jego filii w Natolinie (Warszawa) w roku akademickim 2003/2004. 

Kandydaci na studia powinni mieć ukończone studia wyższe na kierunkach m. in.: prawo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne lub pokrewne oraz znać bardzo dobrze języki: angielski i francuski. Wiek do 30 lat.

Studenci mogą ubiegać się o przyznanie grantu rządowego z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w wysokości 15.000 euro, który zapewnia pokrycie: opłaty za studia, kosztów zakwaterowania i pełnego wyżywienia w trakcie trwania studiów.

Możliwe jest również zwrócenie się do innych fundatorów grantów, m.in. Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), Fundacja Lanckrońskich, regionalny rząd Flandrii.

Wymagane dokumenty należy przesłać do Departamentu Kształcenia Europejskiego w UKIE do dnia 31 stycznia 2003 r., na adres al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa (tel. 4555286, faks 455 5269). Kopię kompletu dokumentów należy dodatkowo przesłać do Kolegium Europejskiego w Brugii na adres Dijver 11, B-8000 Brugge, Belgia (http://www.coleurop.be lub e-mail: info@natolin.edu.pl ).

Lista dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w Kolegium Europejskim: wypełniony formularz aplikacyjny w języku angielskim lub francuskim; kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i tłumaczenia dyplomu przez tłumacza przysięgłego na języki: angielski lub francuski, wykaz ocen uzyskanych podczas studiów i jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na języki: angielski lub francuski, certyfikaty potwierdzające biegłą znajomość języków: francuskiego i angielskiego, curriculum vitae w języku angielskim lub francuskim, list motywacyjny w języku angielskim lub francuskim, dwa listy rekomendacyjne od profesorów z uczelni w języku angielskim lub francuskim (listy muszą być dostarczone w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach).

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można uzyskać w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu (Centrum Badawczo – Szkoleniowe WSZiA) tel. (0prefiks84) 638-26-16.

Bogdan Kawałko


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.